×

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Wskazówki dla autorów

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza (Prace IMŻ) ISSN 0137-9941 (Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza) są kwartalnikiem publikującym oryginalne wyniki prac prowadzonych w Instytucie Metalurgii Żelaza i w jednostkach naukowych o podobnym profilu zainteresowań współpracujących z Instytutem.

W Pracach IMŻ publikowane są również opracowania przeglądowe z różnych dziedzin związanych z hutnictwem oraz opracowania monograficzne wydawane obok regularnego harmonogramu wydawniczego.

Kwartalnik znajduje się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych. Za umieszczone w Pracach IMŻ publikacjach naukowych uzyskuje się 7 punktów.  

1. Zgłaszanie artykułów

 • Artykuły, przygotowane zgodnie poniższymi wytycznymi edycyjnymi, należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres imz@imz.pl wraz z wypełnionym formularzem Wniosek o wyrażenie zgody na publikację artykułu/prezentacji/monografii/innej w czasopiśmie „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” - wniosek do pobrania poniżej
 • Artykuły kierowane są do Zespołu Redakcyjnego, który po wstępnym zapoznaniu się z treścią i formą decyduje czy artykuł kwalifikuje się do publikacji w Pracach IMŻ
 • W przypadku pozytywnej decyzji artykuł przesyłany jest do recenzenta wraz z formularzem recenzji bez ujawnienia tożsamości i afiliacji Autora
 • Po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzenta artykuł kierowany jest do Autora w celu ustosunkowania się do uwag recenzenta (o ile jest taka konieczność)
 • W szczególnych przypadkach, na prośbę recenzenta, artykuł może być wysyłany do ponownej recenzji
 • Autor zobowiązany jest do wprowadzenia korekty zalecanej przez recenzenta.
 • Zespół Redakcyjny Prac IMŻ zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek terminologicznych, stylistycznych i gramatycznych nie zniekształcających myśli Autorów.
 • Redakcja stosuje metodę tzw. „double-blind review process”, tj. podwójne ukrycie tożsamości w recenzji – Autor i recenzent nie znają nawzajem nazwisk. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie będą ujawniane; dostępna jest jedynie pełna lista recenzentów, bez podawania, który z nich recenzował konkretny artykuł.

2. Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem ghostwritingguest autorship

 • Na portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Polska Bibliografia Naukowa można zapoznać się wyjaśnieniami dotyczącymi zjawiska ”ghostwriting”:

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi Autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie został wymieniony jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

1) Redakcja powinna wymagać od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu, tj. informacji kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

2) Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla Autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiazujących w nauce będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3) Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

W związku z powyższymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja Prac Instytutu Metalurgii Żelaza na etapie składania propozycji artykułu wymagać będzie informacji o wkładzie poszczególnych Autorów w tworzenie artykułu.

Główny Autor publikacji będzie zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie, które stanowi załącznik do wniosku o wyrażenie zgody na publikację.

3. Wytyczne edycyjne do przygotowania publikacji

 1. Tekst należy sporządzić w edytorze Microsoft WORD czcionką Times New Roman, 12 pkt. z odstępem 1,5 wiersza i marginesami 2,5 cm.
 2. Należy podać tytuł i stopień naukowy oraz nazwę i adres jednostki zatrudniającej Autora (Autorów), umieszczone jako przypis dolny na pierwszej stronie pracy, a także adres e-mail Autora.
 3. Pod tytułem należy podać streszczenie w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem angielskim artykułu).
 4. Pod streszczeniem należy zamieścić słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, min. 5
 5. Nie ma surowych wymagań formatowania, ale wszystkie rękopisy muszą zawierać podstawowe elementy potrzebne do przekazania rękopisu, np. Streszczenie, Słowa kluczowe, Wprowadzenie, Materiały i Metody, wyniki, konkluzje.
 6. Na rysunki i tabele należy powoływać się w tekście w nawiasach okrągłych, np. (Rys. 2), (Tab. 3), zaś na źródła literaturowe, zamieszczone na końcu artykułu, w nawiasach kwadratowych np. [7], [1-4] lub [2, 3, 9]
 1. Na końcu artykułu należy podać ponumerowany automatycznie wykaz literatury, z której autor korzystał przy opracowaniu artykułu. Numer cytowanej pozycji w tekście należy umieszczać nawiasie kwadratowym, np. [1], [1÷5], [1, 2÷5] - należy stosować znak ÷ dla zakresu numerów prac.
 1. Podpisy pod rysunkami i tytuły tabel powinny być opisane w języku polskim i angielskim
 2. Wykaz literatury – powinien być umieszczony na końcu artykułu pod tytułem „LITERATURA”, wg następujących wzorów:
 • dla książek:

L.Talaga, Z. Zieliński, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.

 • dla czasopism:

J. Nowacki, Ferritic-austenitic steel and its weldability in large size constructions, J.Achiev.Mater.Manufact.Eng. 32 (2) (2009) 115-141.

 • dla rozdziałów w książce:

H. Kania, P. Rutkowski, Wpływ właściwości fizycznych materiałów żużlotwórczych na proces krzepnięcia stali w krystalizatorze w: K. Kowalki (Ed.), Polska metalurgia w latach 2011-2014, Kraków, 2014, s.43-54

 • dla strony internetowej:

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Walcarka do walcowania na gorąco wraz z urządzeniami do obróbki cieplnoplastycznej (moduł B-LPS). http://www.imz.pl/pl/ (dostęp 06.02.17.)

 • dla patentów:

J. Marcisz, B. Garbarz, M. Adamczyk, J. Stępień, Zgłoszenie patentowe nr P.401621, Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej stali umacnianej wydzieleniowo. 4.11.12.

 • dla sprawozdań:

B. Garbarz, B. Niżnik, W. Zalecki, Opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej ultrawytrzymałej stali konstrukcyjnej w celu wytworzenia trójfazowej struktury nanokompozytowej o zwiększonej odporności na pękanie w stosunku do poziomu osiąganego obecnie, Sprawozdanie IMŻ nr S0-0835 (2013) nieopublikowane.

 

Wzory, tabele, ilustracje

 1. Równania chemiczne i wzory matematyczne należy pisać w oddzielnych wierszach tekstu i numerować w nawiasach okrągłych np. (2).
 2. Tabele powinny być ponumerowane kolejno cyframi arabskimi, np. „Tabela 2” – umieszczony nad tabelą z lewej strony wraz z tytułem.
 3. Wykresy, fotografie i rysunki nazywa się rysunkami i numeruje kolejno cyframi arabskimi.
 4. Rysunki powinny być przygotowane w kolorze lub jako czarno-białe, w rozdzielczości min. 300 dpi. Należy je dołączyć w osobnych plikach, w formacie TIF (preferowane) lub JPG, PDF (wymagany zapis z maksymalną jakością lub jakością drukarską).

Pobierz pliki

doc-icon.gifWniosek o wyrażenie zgody na publikację + oswiadczenie dot. zjawisk ghostwriting, guest autorship (62.00 kB)

doc-icon.gifUmowa wydawnicza - wzór (52.50 kB)


Powrótwersja do druku