×

Doktoraty

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 maja 2016 r. Instytutowi Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Przewody doktorskie prowadzone są w Instytucie Metalurgii Żelaza zgodnie z procedurą przeprowadzania przewodów doktorskich i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1852 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.2010 nr 96 poz. 618).
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015 poz. 1842). Rozporządzenie stosuje się do przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 września 2016 r. .
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz.1586). Rozporządzenie stosuje się do przewodów doktorskich wszczętych po 1 października 2016 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz.1065).
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 48 z późn. zm.).
  7. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Diamentowy Grant” (M.P. nr 98 poz. 999).

 

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica - pobierz

 

Komisja ds. przewodów doktorskich

 

Przewodniczący  
prof. dr. hab. Roman Kuziak Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Członkowie  
dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
prof. dr hab. inż. Henryk Dyja M.dr h.c. Politechnika Częstochowska
prof. dr. hab. inż. Bogdan Garbarz Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
prof. dr. hab. Roman Kuziak Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
dr hab. inż. Jarosław Mizera, prof. nzw. Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Józef Paduch Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

 

 

Wykaz wszczętych przewodów doktorskich - pobierz

 

mgr inż. Zofia Kania-Pifczyk

Streszczenie pracy doktorskiej - pobierz

Recenzja pracy doktorskiej - pobierz

Recenzja pracy doktorskiej - pobierz

 

Wykaz nadanych stopni naukowych doktora - pobierz

 

 

 

 

 


Powrótwersja do druku