×

Informacje podstawowe

Forma prawna

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica należy do grupy państwowych jednostek organizacyjnych, zdefiniowanych jako instytuty badawcze. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność tych jednostek, a tym samym działalność Instytutu, jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2010, nr 96, poz.618).

Organem nadzorującym działalność Instytutu jest minister właściwy do spraw gospodarki. Instytut posiada osobowość prawną, a jego działalność objęta jest własnym rozrachunkiem finansowym.

Misja

Misją Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji publicznych związanych z hutnictwem żelaza i stali.

Historia

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica wywodzi się od Instytutu Naukowo-Badawczego im. Stanisława Staszica, który został powołany uchwałą Rady Ministrów Tymczasowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29.04.1945 r.

W 1946 r. Instytutowi przydzielono siedzibę w Gliwicach przy ulicy Karola Miarki 12, gdzie w latach 50. i 60. zbudowano zaplecze laboratoryjne i technologiczne. W latach 1952-1953 nastąpiło wydzielenie z Instytutu części zakładów badawczych, na bazie których powstały dwa niezależne instytuty: Instytut Metali Nieżelaznych i Instytut Materiałów Ogniotrwałych, natomiast pozostająca część otrzymała aktualną nazwę.

Pierwszy etap działalności Instytutu obejmuje udział w odbudowie polskiego hutnictwa po zniszczeniach drugiej wojny światowej i rozbudowie jego potencjału wytwórczego. W okresie tym prace Instytutu wynikały z doraźnych potrzeb poszczególnych hut i w związku z tym charakteryzowały się dużym rozproszeniem tematycznym i ograniczonym udziałem badań rozwojowych.

W latach 70. i 80. Instytut uczestniczył w upowszechnianiu postępu techniczno-technologicznego w hutnictwie, m.in. wdrożył i upowszechnił stosowanie nowoczesnych grup stali: spawalnych i trudnordzewiejących o podwyższonej wytrzymałości, stali przeznaczonych do bardzo głębokiego tłoczenia, odpornych na ścieranie oraz stali dla energetyki.

W latach 90. Instytut włączył się aktywnie w prace na rzecz restrukturyzacji krajowego hutnictwa. Działalność ta zaowocowała wieloma opracowaniami analitycznymi, studialnymi, planistycznymi i doradczymi, które wykonywane były zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych sektora, jak i organów administracji państwowej.

Aktualnie

Według stanu na dzień 30.09.2018 r. w Instytucie zatrudnionych jest 108 pracowników, 103 w pełnym i 5 w niepełnym wymiarze godzin. 69 pracowników Instytutu ma wykształcenie wyższe. Z tej grupy 24 osoby posiadają stopień naukowy doktora. Ponadto 7 osób posiada stopień naukowy doktora habilitowanego, a 3 osoby tytuł profesora.

Liczba pracowników zaangażowanych w działalność badawczą wynosi 62 osoby, z czego:

  • 21 osób – posiada stopień naukowy doktora,
  • 7 osób – posiada stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • 3 osoby – posiadają tytuł profesora.

Liczba pracowników naukowo-badawczych – 38 osób, w tym 2 doktorantów.

Liczba pracowników inżynieryjno-technicznych – 26 osób.

Liczba pracowników administracyjnych – 27 osób.

 

 


Powrótwersja do druku