×

Wskazówki dla autorów

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza (Prace IMŻ) ISSN 0137-9941 (Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza) są kwartalnikiem publikującym oryginalne wyniki prac prowadzonych w Instytucie Metalurgii Żelaza i w jednostkach naukowych o podobnym profilu zainteresowań współpracujących z Instytutem.

W Pracach IMŻ publikowane są również opracowania przeglądowe z różnych dziedzin związanych z hutnictwem oraz opracowania monograficzne wydawane obok regularnego harmonogramu wydawniczego.

Kwartalnik znajduje się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych (lista B). Za umieszczone w Pracach IMŻ publikacje naukowe uzyskuje się 7 punktów.

 

1. Zgłaszanie artykułów

 • Artykuły, przygotowane zgodnie poniższymi wytycznymi edycyjnymi, należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres imz@imz.pl wraz z wypełnionym formularzem Wniosek o wyrażenie zgody na publikację artykułu/prezentacji/monografii/innej w czasopiśmie „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” - wniosek do pobrania poniżej
 • Artykuły kierowane są do Zespołu Redakcyjnego, który po wstępnym zapoznaniu się z treścią i formą decyduje czy artykuł kwalifikuje się do publikacji w Pracach IMŻ
 • W przypadku pozytywnej decyzji, artykuł przesyłany jest do recenzenta wraz z formularzem recenzji bez ujawnienia tożsamości i afiliacji Autora
 • Zespół Redakcyjny Prac IMŻ zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek terminologicznych, stylistycznych i gramatycznych nie zniekształcających myśli Autorów.
 • Autorzy decydujący się wysłać do Redakcji swój artykuł, sprawozdanie z pracy badawczej, prezentację lub inny dokument mający znamiona tekstu naukowego deklarują, iż są to wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań.

 

2. Zasady etyki wydawniczej

Kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii Żelaza to periodyk o charakterze naukowo-technicznym, podczas redakcji którego przestrzegane są zasady etyczne i dobre praktyki określone w dokumencie pt. Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors[1], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics w 2011 roku oraz w wytycznych pt. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej[2]opracowanych przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który doradza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanych w 2012 roku.

Jedynymi kryteriami wyboru tekstów do publikacji w PIMŻ są:

- oryginalność nadesłanego tekstu i klarowność wywodu,

- wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma,

- zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi naruszenia prawa autorskiego, popełnienia plagiatu lub zniesławienia.

 

Zespół Redakcyjny oświadcza, iż niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą dostęp do tego materiału przed jego publikacją dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

 

3. Procedura zabezpieczająca przed zjawiskiem ghostwriting i guest autorship

 • Na portalu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Polska Bibliografia Naukowa można zapoznać się wyjaśnieniami dotyczącymi zjawisk takich jak ”ghostwriting” i guest authorship”:

„Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi Autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie został wymieniony jako jeden z Autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

1) Redakcja powinna wymagać od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu, tj. informacji kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

2) Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla Autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3) Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

W związku z powyższymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja Prac Instytutu Metalurgii Żelaza na etapie składania propozycji artykułu wymagać będzie informacji o wkładzie poszczególnych Autorów w tworzenie artykułu.

Więcej informacji w dokumencie:

Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. (dostęp: 04.07.17)

Główny Autor publikacji będzie zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie o znajomości w.w pojęć oraz zasad wynikających z podanych przez Redakcję PIMZ dokumentów. Oświadczenie to stanowi załącznik do wniosku o wyrażenie zgody na publikację.

 

4. Proces recenzji

W celu zachowania zasad etyki wydawniczej i rzetelności naukowej Redakcja PIMŻ stosuje metodę tzw. „double-blind review process”, tj. podwójnego ukrycia tożsamości w recenzji – Autor i recenzent nie znają nawzajem nazwisk. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie będą ujawniane; dostępna jest jedynie pełna lista recenzentów, bez podawania, który z nich recenzował konkretny artykuł. Etapy recenzowania:

 • Po zaakceptowaniu artykułu przez Redaktora prowadzącego i Zespół Redakcyjny jest on kierowany do dwóch niezależnych Recenzentów.
 • Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności oraz nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.
 • Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których niezwłocznie poinformuje Redakcję.
 •  Po uzyskaniu pozytywnej oceny Recenzenta tekst kierowany jest do Autora w celu ustosunkowania się do uwag Recenzenta (o ile jest taka konieczność)
 • W szczególnych przypadkach, na prośbę Recenzenta, artykuł może być wysyłany do ponownej recenzji
 • Autor zobowiązany jest do wprowadzenia korekty zalecanej przez Recenzenta. Nie ustosunkowanie się do opinii oraz nie wprowadzenie zaproponowanych poprawek skutkuje odmową publikacji artykułu w kwartalniku PIMŻ.

 

Uwaga!!! Recenzent ma obowiązek odmówić oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformować o tym fakcie Redakcję.

 

5. Wytyczne edycyjne do przygotowania publikacji

 1. Tekst należy sporządzić w edytorze Microsoft WORD czcionką Times New Roman, 12 pkt. z odstępem 1,5 wiersza i marginesami 2,5 cm.
 2. Należy podać tytuł i stopień naukowy oraz nazwę i adres jednostki zatrudniającej Autora (Autorów), umieszczone jako przypis dolny na pierwszej stronie pracy, a także adres e-mail Autora.
 3. Pod tytułem należy zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem angielskim artykułu).
 4. Pod streszczeniem należy umieścić słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, min. 5.
 5. Tytuły artykułów, patentów, sprawozdań, rozdziałów w książkach i samych książek  podajemy kursywą. Nazwy czasopism umieszczamy w cudzysłowie.
 6. Nie ma surowych wymagań formatowania, ale wszystkie rękopisy muszą zawierać podstawowe elementy potrzebne do przekazania rękopisu, np. Streszczenie, Słowa kluczowe, Wprowadzenie, Materiały i Metody, wyniki, konkluzje.
 7. Na rysunki i tabele należy powoływać się w tekście w nawiasach okrągłych, np. (Rys. 2), (Tab. 3), zaś na źródła literaturowe, zamieszczone na końcu artykułu, w nawiasach kwadratowych np. [7], [1-4] lub [2, 3, 9].
 8. Na końcu artykułu należy podać ponumerowany automatycznie wykaz literatury, z której autor korzystał przy opracowaniu artykułu. Numer cytowanej pozycji w tekście należy umieszczać nawiasie kwadratowym, np. [1], [1÷5], [1, 2÷5] - należy stosować znak ÷ dla zakresu numerów prac.
 9. Podpisy pod rysunkami i tytuły tabel powinny być opisane w języku polskim i angielskim.
 10. Wykaz literatury – powinien być umieszczony na końcu artykułu pod tytułem „LITERATURA”, wg poniższego  wzoru. Wzór opracowany został na podstawie normy:

 PN-ISO 690:2012 – Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji. Warszawa 2012. Norma ta jest dostępna na miejscu w Bibliotece Naukowo-Technicznej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.  

 • dla książek:

L. Talaga, Z. Zieliński, Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.

 • dla czasopism:

J. Nowacki, Ferritic-austenitic steel and its weldability in large size constructions, „J.Achiev.Mater.Manufact.Eng”. 32 (2) (2009), s. 115-141.

 • dla rozdziałów w książce:

H. Kania, P. Rutkowski, Wpływ właściwości fizycznych materiałów żużlotwórczych na proces krzepnięcia stali w krystalizatorze. W: K. Kowalki (Ed.), Polska metalurgia w latach 2011-2014, Kraków 2014, s.43-54.

 • dla strony internetowej:

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Walcarka do walcowania na gorąco wraz z urządzeniami do obróbki cieplnoplastycznej (moduł B-LPS). http://www.imz.pl/pl/ (dostęp 06.02.17).

 • dla patentów:

J. Marcisz, B. Garbarz, M. Adamczyk, J. Stępień, Zgłoszenie patentowe nr P.401621, Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej stali umacnianej wydzieleniowo. 4.11.12.

 • dla sprawozdań:

B. Garbarz, B. Niżnik, W. Zalecki, Opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej ultrawytrzymałej stali konstrukcyjnej w celu wytworzenia trójfazowej struktury nanokompozytowej o zwiększonej odporności na pękanie w stosunku do poziomu osiąganego obecnie, Sprawozdanie IMŻ nr S0-0835 (2013) nieopublikowane.

 • dla norm:

PN-ISO 690:2012:  Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji. Warszawa, 2012.

 • wzory, tabele, ilustracje
 1. Równania chemiczne i wzory matematyczne należy pisać w oddzielnych wierszach tekstu i numerować w nawiasach okrągłych np. (2).
 2. Tabele powinny być ponumerowane kolejno cyframi arabskimi, np. „Tabela 2” – umieszczony nad tabelą z lewej strony wraz z tytułem.
 3. Wykresy, fotografie i rysunki nazywa się rysunkami i numeruje kolejno cyframi arabskimi.
 4. Rysunki powinny być przygotowane w kolorze lub jako czarno-białe, w rozdzielczości min. 300 dpi. Należy je dołączyć w osobnych plikach, w formacie TIF (preferowane) lub JPG, PDF (wymagany zapis z maksymalną jakością lub jakością drukarską).

11. Uwagi końcowe

Redakcja odmawia opublikowania materiałów autorskich w przypadku:

a) gdy zostaną ujawnione jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, a zwłaszcza przypadki „ghostwriting” i „ guest authorship”,

b) gdy autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek merytorycznych zaproponowanych przez Recenzenta lub Redakcję.

Redakcja zastrzega również, iż do druku przyjmowane są tylko te artykuły, które są oryginalną twórczością Autora, nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały wcześniej opublikowane lub skierowane do druku.

 


[1] Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors. http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf (dostęp: 4.07.17).

[2] Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej . http://www.nauka.gov.pl/publikacje2/rzetelnosc-w-badaniach-naukowych-oraz-poszanowanie-wlasnosci-intelektualnej.html (dostęp: 4.07.17).

 

Pobierz pliki

doc-icon.gifWniosek o wyrażenie zgody na publikację + oswiadczenie dot. zjawisk ghostwriting, guest autorship (62.00 kB)

doc-icon.gifUmowa wydawnicza - wzór (52.50 kB)


Powrótwersja do druku