×

Wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. Instytut Metalurgii Żelaza otrzymał kategorię naukową „A”.

2013-10-24


Powrótwersja do druku