×

Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 maja 2016 r. Instytutowi Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

2016-06-22


Powrótwersja do druku