×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
pimż 4 2011.jpg

Janusz DOBRZAŃSKI

Instytut Metalurgii Żelaza

NOWEJ GENERACJI MARTENZYTYCZNE STALE 9-12%Cr DO PRACY W WARUNKACH PEŁZANIA NA ELEMENTY KRYTYCZNE CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH O NADKRYTYCZNYCH PARAMETRACH PRACY

Ciągły rozwój sektora energetycznego, szczególnie opartego na kotłach do pracy w parametrach nadkrytycznych, wymaga zastosowania nowych gatunków stali odpornych na pełzanie stosowanych w konstrukcji elementów części ciśnieniowej kotła. Poniżej przedstawiono wybrane informacje i doświadczenia w dziedzinie wprowadzania, przetwarzania i wykonywania elementów przegrzewaczy pary kotłów energetycznych z nowych odpornych na pełzanie materiałów o strukturze odpuszczonego martenzytu zawierających 9-12% Cr jak: X10CrMoVNb9-1(P91), X10CrWMoVNb9-2(P92), X12CrCoWVNb12-2-2(VM12) i 9Cr-1,5Mo-1Co-0,3V-NbBN(CB2/FB2). Dokonano oceny własności mechanicznych materiału rodzimego i obwodowych złączy spawanych w temperaturze pokojowej i podwyższonej: oraz właściwości technologicznych. Przeprowadzono badania wpływu temperatury, naprężenia i czasu na wymagane własności użytkowe.

Janusz DOBRZAŃSKI

Instytut Metalurgii Żelaza

NOWE NISKOSTOPOWE STALE NA ELEMENTY KOMÓR PAROWNIKA KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH O NADKRYTYCZNYCH PARAMETRACH PRACY

Przeprowadzono badania materiału elementów komór parownika przeznaczonych do zastosowania w kotłach o parametrach nadkrytycznych wykonanych z niskostopowych stali bainitycznych nowej generacji w gatunkach 7CrWVNb9-6 (P23) i 7CrMoVTiB10-10 (P24). Również wykonano badania materiału i jednorodnych złączy spawanych wycinków kolektorów i segmentów gazoszczelnych ścian rurowych wykonanych z tych stali. Dokonano porównania struktury, własności wytrzymałościowych, pracy łamania i twardości materiału badanych elementów oraz ich jednorodnych obwodowych i wzdłużnych jednościegowych złączy spawanych. Uzyskane wyniki badań i ich analiza pozwoliły na ocenę przydatności badanych materiałów i zastosowanych technologii w procesie wytwarzania kolektorów i elementów ścian membranowych części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne w warunkach dużego wytwórcy w stosunku do stawianych wymagań.

Harald KANIA, Artur MAZUR, Valeriy PIDVYSOTSK'YY

Instytut Metalurgii Żelaza

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH NA URZĄDZENIU O MAŁYM PROMIENIU ŁUKU

Celem badań było przeprowadzenie symulacji numerycznych zjawisk związanych z wymianą ciepła podczas ciągłego odlewania za pomocą programu CalcoSoft 2D oraz określenie wielkości naprężeń powstających w paśmie w strefie prostowania za pomocą programu Forge 2005. Badania modelowe wykonano dla dwóch krajowych urządzeń COS, na których odlewane są wlewki ciągłe o przekroju kołowym. Uzyskane wyniki symulacji numerycznych pozwoliły na zidentyfikowanie procesów fizycznych zachodzących podczas odlewania ciągłego wlewków o dużym przekroju na urządzeniach COS o małym promieniu łuku. Badania przyczyniły się do opracowania programu doświadczeń na obiektach przemysłowych w celu zweryfikowania stosowanej obecnie technologii odlewania gatunków stali powodujących okresowe trudności w odniesieniu do jakości wlewków.

Wojciech SZULC, Bogdan GARBARZ, Józef PADUCH

Instytut Metalurgii Żelaza

PRZEBIEG I WYNIKI RESTRUKTURYZACJI PRZEMYSŁU STALOWEGO W POLSCE

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki procesu restrukturyzacji krajowego przemysłu stalowego (określanego także jako hutnictwo żelaza i stali) od transformacji ustrojowej 1989 roku. Omówiono wszystkie aspekty procesu restrukturyzacji, w tym: restrukturyzację finansową z uwzględnieniem pomocy publicznej, redukcję kosztów, zmiany zdolności produkcyjnych MMP, restrukturyzację zatrudnienia, wielkość i strukturę sprzedaży, realizację programów inwestycyjnych, ochronę środowiska, skuteczność restrukturyzacji mierzoną testem viability. Podano najistotniejsze założenia kolejno opracowywanych wersji rządowego programu restrukturyzacji przemysłu stalowego. Przedstawiono wyniki działań restrukturyzacyjnych w okresie do 2002 roku, do roku 2006 oraz utrwalanie wyników restrukturyzacji po roku 2006. Zaprezentowano kształt sektora po restrukturyzacji. Porównano wyniki restrukturyzacji polskiego sektora stalowego z wynikami restrukturyzacji sektorów stalowych w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, należących do UE (w Czechach, na Słowacji i w Rumunii). Omówiono rolę Instytutu Metalurgii Żelaza w programowaniu i monitorowaniu procesu restrukturyzacji. Podkreślono różnorodność aspektów, którymi zajmował się Instytut, w tym m.in. udział w opracowywaniu analiz bazowych dla wszystkich rządowych programów restrukturyzacji, monitorowanie realizacji celów restrukturyzacyjnych, udział w konsultacjach merytorycznych z Komisją Europejską zarówno przed przystąpieniem, jak i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Marcin MICZKA, Wojciech SZULC

Instytut Metalurgii Żelaza

ANALIZA REAKCJI NA BODŹCE POMIĘDZY WYBRANYMI RYNKAMI Z WYKORZYSTANIEM MODELU VAR DLA SZEREGÓW CZASOWYCH CEN WYROBÓW STALOWYCH W LATACH 1998-2011

W artykule zaprezentowano wybrane wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu BW-0012. Dotyczyły one szeregów czasowych cen blach za lata 1998-2011. Ponieważ światowy rynek wyrobów stalowych jest obecnie zdominowany przez kilku ponadnarodowych producentów, mających istotny wpływ na ustalanie poziomu cen, przyjęto założenie, że ułatwia to przenoszenie impulsów pomiędzy rynkami określonymi jako obszary geograficzne: Europa Północna, Europa Południowa, Ameryka Północna, Chiny. Można, zatem mówić o pewnym mechanizmie transmisji wstrząsów pomiędzy tymi rynkami. W opracowaniu zastosowano zamknięte modele wektorowej autoregresji (VAR), w których zmienne endogeniczne (objaśniane przez równania systemu) uzależnione są jedynie od ich opóźnień. Na ich podstawie przeprowadzono analizę przyczynowości w sensie Grangera oraz analizę reakcji na nieznane wstrząsy (impulsy, bodźce). Zastosowano funkcję reakcji impulsowych, która pozwala na śledzenie zachowania systemu, po tym jak został on poddany losowemu zaburzeniu.Metodyka ta jest stosowana w projekcie: Budowa wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych i zastosowanie ich w modelowaniu rozwoju gałęzi przemysłu, w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy (projekt rozwojowy własny nr N R11 0043 10, realizowany w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach).

 

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji na działalność statutową

Waldemar Spiewok, Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek

Przygotowanie Laboratorium Analiz Chemicznych do kontroli materiałów do budowy kotłów nadkrytycznych

Celem pracy było rozszerzenie zakresu, analizowanych w Laboratorium Analiz Chemicznych metodami instrumentalnymi, materiałów o gatunki stali chromowych zawierających duże udziały kobaltu, wolframu i niobu. Wytworzono certyfikowany materiał odniesienia dla stali X12CrCoWVNb12-2-2. Rozszerzono zakresy kalibracji aparatury analitycznej, a wytworzony wzorzec wdrożono do stosowania w laboratorium oraz włączono do oferty certyfikowanych materiałów odniesienia

Jerzy Stępień, Jarosław Marcisz, Marek Burdek, Mariusz Adamczyk

Zbadanie wpływu parametrów odkształcenia dynamicznego na charakterystyki technologiczne stali 15HGMV i stali maraging oraz zastosowanie nowego gatunku stali na korpusy HE

Głównym celem pracy była analiza porównawcza mikrostruktury stali na korpusy tworzącej się podczas procesów odkształcania dynamicznego oraz podczas zgniatania obrotowego na zimno. Dodatkowym celem pracy było określenie możliwości zastosowania nowego gatunku stali na korpusy HE (high explosive), które będą spełniały standardy NATO. Wyniki badań uzyskanych w ramach niniejszej pracy zostały wykorzystane do projektowania konstrukcji korpusów i procesów zgniatania obrotowego stali 15HGMV oraz stali maraging

Jerzy Wiedermann

Wdrożenie systemu zarządzania BHP w Instytucie i aktualizacja dokumentacji tego systemuj

Celem pracy było opracowanie Księgi Jakości wg normy PN-N-18001, aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz opracowanie dokumentacji do przeglądu okresowego

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku