×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
Bez nazwy.jpg

SPIS TREŚCI (pobierz)

 

Projekty badawcze sfinansowane z dotacji na działalność statutową

Mariusz Adamczyk

Zbadanie możliwości poprawy właściwości plastycznych niskowęglowych stali typu C-Mn-Al-Si po obróbce cieplno-plastycznej w wyniku przemiany fazowej austenitu indukowanej odkształceniem plastycznym na zimno

Zbadano możliwość indukowania przemiany austenitu szczątkowego w martenzyt w stali typu C-Mn-Al-Si poprzez odkształcenie plastyczne na zimno. Zbadano wpływ tej przemiany na plastyczność i właściwości wytrzymałościowe stali. Wykonane badania wchodziły w zakres problematyki rozwijanej w Instytucie dotyczącej stopów żelaza z układu Fe-(0,1%C)-(1÷8%Al) będących bazą dla nowej grupy niskowęglowych stali konstrukcyjnych.

 

Bogdan Garbarz, Barbara Niżnik-Harańczyk, Władysław Zalecki

Opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej ultrawytrzymałej stali konstrukcyjnej w celu wytworzenia trójfazowej struktury nanokompozytowej o zwiększonej odporności na pękanie

Celem badań było opracowanie obróbki cieplnej podwyższającej odporność na pękanie stali o wytrzymałości powyżej 1,8 GPa. W wyniku badań dylatometrycznych, strukturalnych i mechanicznych ustalono parametry obróbki cieplnej prowadzące do powstania trójfazowej struktury składającej się z martenzytu o płytkach dzielących wyjściowe ziarno austenitu na mniejsze obszary, bezwęglikowego bainitu tworzących pakiety o mniejszych wymiarach niż osiągane po typowej obróbce cieplnej oraz z austenitu resztkowego w formie nanolistew. Stwierdzono, że zastosowanie opracowanej obróbki zwiększa energię łamania w próbie udarności Charpy V o 20÷25% w stosunku do wartości uzyskiwanych w wyniku zastosowania typowej obróbki cieplnej.

 

Barbara Niżnik-Harańczyk, Wojciech Burian, Mariusz Adamczyk

Numeryczna i fizyczna analiza procesów wydzieleniowych i przemian fazowych w ultrawytrzymałych stalach bainitycznych i maraging

Przeprowadzono numeryczne i fizyczne symulacje przemian fazowych i procesów wydzieleniowych w ultrawytrzymałej stali bainityczno-austenitycznej i w stali maraging. Badania obejmowały analizy dylatometryczne, kalorymetryczne i strukturalne oraz symulacje numeryczne za pomocą programów Thermo-Calc i TC-Prisma. Obliczenia za pomocą pakietu Thermo-Calc dla stali NANOS-BA dostarczyły danych o zmianach składu fazowego w funkcji temperatury w warunkach równowagi. Wyznaczono składy chemiczne powstających faz i charakterystyczne temperatury przemiany Ac1 i Ac3. Symulacje numeryczne kinetyki procesu wydzieleniowego dla stali MS350 za pomocą programu TC-Prisma dały wyniki zgodne z obserwacjami doświadczalnymi, co potwierdza możliwość wykorzystania metod numerycznych do projektowania procesu obróbki cieplnej stali maraging. Połączenie modelowania numerycznego z badaniami fizycznymi stwarza możliwości zaprojektowania składu chemicznego i obróbki cieplnej stali bainitycznej i stali maraging, zapewniając otrzymanie odpowiedniego typu mikrostruktury o korzystnych właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych.

 

Jarosław Marcisz, Mariusz Adamczyk, Bartłomiej Walnik

Zastosowanie niekonwencjonalnego starzenia krótkotrwałego i wielokrotnego do podwyższenia ciągliwości wysokowytrzymałych stali umacnianych wydzieleniowo

Wyznaczono charakterystyki materiałowe stali umacnianych wydzieleniowo po zastosowaniu niestandardowych parametrów finalnej obróbki cieplnej, prowadzących do podwyższenia ciągliwości w zakresie maksimum wytrzymałości. Materiał badań stanowił gatunek stali maraging MS350 oraz nowoopracowany gatunek stali niklowo-molibdenowej 8Ni2MoCu umacnianej wydzieleniowo trzema rodzajami cząstek (ND3). Charakterystyki obejmowały wyznaczenie właściwości mechanicznych w statycznej próbie rozciągania i ściskania oraz pomiary twardości. Dla wybranych wariantów obróbki cieplnej przeprowadzono badania mikrostruktury. Badania dylatometryczne stali umacnianych wydzieleniowo obejmowały wyznaczenie temperatur charakterystycznych przy różnych szybkościach nagrzewania i chłodzenia oraz ujawnienie procesów umacniania. Wykonano także wstępne testy półprzemysłowe strefowego nagrzewania indukcyjnego stali umacnianych wydzieleniowo oraz ocenę wpływu odkształcenia plastycznego na proces wydzielania.

 

Marek Burdek, Jerzy Stępień

Podstawy materiałoznawcze zmodyfikowanej technologii wytwarzania korpusów ze stali konstrukcyjnej niskostopowej

Opracowano propozycję modyfikacji technologii wykonywania korpusów ze stali konstrukcyjnej niskostopowej. Badano mikrostrukturę, rozkłady twardości na przekroju poprzecznym i wzdłużnym, przed i po obróbce cieplnej oraz właściwości mechaniczne półwyrobów odkształcanych dwoma metodami przeróbki plastycznej na zimno. Stwierdzono, że jest możliwe zmodyfikowanie technologii wytwarzania korpusów poprzez zastosowanie kilkukrotnego zgniatania obrotowego z pominięciem wyciągania ścianki na zimno.

 

Józef Gawor , Artur Żak, Dariusz Woźniak, Wojciech Burian

Opracowanie wytycznych doboru składu chemicznego stali niestopowych i parametrów hartowania bezpośrednio po odkształceniu na gorąco prowadzących do maksymalizacji efektów umocnienia strukturalnego i wydzieleniowego przy wymaganej odporności na pękanie i zmęczenie

Określono wpływ parametrów chłodzenia bezpośrednio po odkształceniu na gorąco na właściwości mechaniczne niskowęglowych stali z mikrododatkami V, Nb, Ti i B. Wyniki badań wykazały, że wysokie właściwości blach walcowanych i hartowanych bezpośrednio po walcowaniu są efektem wytworzenia mikrostruktury martenzytycznej lub martenzytyczno-bainitycznej. Najkorzystniejsze połączenie wysokiej wytrzymałości i odporności na pękanie uzyskano dla blach ze stali S890/S960 o zawartości 0,17% C i 1,2% Mn z dodatkami V, Ti i B hartowanych z dużą intensywnością bezpośrednio po odkształceniu na gorąco. Wysoka wytrzymałość (Rm = 1345 MPa) i udarność (KV-40= 141 J) jest wynikiem wytworzenia jednorodnej drobnoziarnistej struktury martenzytycznej na całym przekroju poprzecznym blachy. W stalach o niższej zawartości węgla i manganu hartowanie bezpośrednie prowadzi do uzyskania blach o strukturze martenzytyczno-bainitycznej charakteryzującej się wysoką wytrzymałością ale niższą udarnością.

 

Jerzy Stępień, Marek Burdek, Jarosław Marcisz

Opracowanie charakterystyk technologicznych nowych gatunków stali na wyroby specjalne niezbędnych do poprawy efektywności stosowanych obecnie procesów technologicznych

Opracowano wybrane charakterystyki materiałowe stali stosowane w wytwarzaniu wyrobów specjalnych, umożliwiające: dobór materiałów na iglice i sprężyny do zapalników oraz wstępne opracowanie technologii ich wytwarzania, określenie wpływu powierzchni wlewków i prętów na jakość wyprasek przeznaczonych do zgniatania obrotowego na zimno oraz skrócenie czasu starzenia korpusów ze stali maraging. Dla uzyskania założonego celu pracy wykonano badania mikrostrukturalne i wytrzymałościowe oraz przeprowadzono analizy technologiczne umożliwiające dobór materiałów i modyfikację technologii wykonywania wyrobów specjalnych oraz rozszerzenie zakresu współpracy z BUMAR AMUNICJA S.A. W ramach pracy opracowano założenia technologii wytwarzania iglic i taśm, a z przeprowadzonych badań procesu starzenia stali maraging wynika, że można uzyskać zbliżone właściwości mechaniczne stosując krótsze starzenie w temperaturach wyższych niż stosowane standardowo.

 

Krzysztof Radwański, Roman Kuziak, Jarosław Opara, Władysław Zalecki, Radosław Swadźba

Wykorzystanie zaawansowanych metod badań strukturalnych do rozwoju nowoczesnych dyskretnych modeli mikrostruktury bazujących na idei cyfrowej reprezentacji materiału

Podjęto próbę opracowania nowoczesnych dyskretnych modeli mikrostruktury bazujących na idei cyfrowej reprezentacji materiału w oparciu o badania mikrostruktury. Zbudowano program komputerowy, w którym zaimplementowano dwuwymiarowy automat komórkowy wraz z autorskim algorytmem do przetwarzania obrazów binarnych rzeczywistej mikrostruktury na jej cyfrową reprezentację. Zbudowane oprogramowanie umożliwia prezentację poszczególnych etapów z działania algorytmu do przetwarzania rzeczywistej mikrostruktury na obraz DMR dla dowolnych rozdzielczości i rozmiarów mikrografii i. Dane z cyfrową reprezentacją mikrostruktury z powodzeniem mogą być wykorzystane w numerycznych symulacjach przemian fazowych za pomocą dwuwymiarowych modeli dyskretnych w mikro skali, co potwierdziły wstępne symulacje przemiany austenitu w ferryt.

 

Jarosław Opara, Andrzej Wrożyna, Roman Kuziak

Badania ruchliwości granicy międzyfazowej podczas przemiany perlitu w austenit z wykorzystaniem modelu opartego o metodę automatów komórkowych

Przeprowadzono badania modelowe nad ruchliwością granicy międzyfazowej podczas przemiany struktury ferrytyczno- perlitycznej w austenit zachodzącej w trakcie nagrzewania, wykorzystując model zbudowany w oparciu o metodę automatów komórkowych. Przeanalizowano i scharakteryzowano procesy zachodzące podczas nagrzewania stali DP do zakresu stabilności austenitu ze stanu o strukturze ferrytyczno-perlitycznej po walcowaniu na zimno. Opracowano koncepcję modelowania badanej przemiany i sformułowano podstawowe założenia modelowe ze szczególnym uwzględnieniem warunków termodynamicznych w granicy rozdziału faz. Zdefiniowano warunki brzegowe, jakie są przyjmowane na granicach siatki CA oraz w granicach międzyfazowych. Kolejno za pomocą formuł matematycznych opisano procesy dyfuzji węgla, wzrostu nowopowstałej fazy austenitu oraz określono reguły przejścia automatu komórkowego determinujące ewolucję systemu. Wprowadzono odpowiednie warunki początkowe uwzględniając rzeczywiste obrazy mikrostruktur. Zastosowano autorskie rozwiązane z cyfrową reprezentacją mikrostruktury, dzięki czemu możliwe jest rozpoczęcie symulacji w warunkach jak najlepiej odpowiadającym warunkom rzeczywistym.

 

Valeriy Pidvysots’kyy, Roman Kuziak, Władysław Zalecki, Jarosław Opara

Symulacja fizyczna i numeryczna wytwarzania odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem wpływu warunków kucia i chłodzenia na postęp przemian fazowych

Opracowano modele przemian fazowych dla stali C45. Wykonano symulacje procesu przyspieszonego chłodzenia odkuwki bezpośrednio z temperatury kucia.

 

Hanna Krztoń, Krzysztof Radwański

Ilościowa analiza tekstur w zastosowaniu do opisu ewolucji tekstury w niskowęglowych stalach typu maraging

Zbadano ilościowe zmiany tekstury w niskowęglowych stalach typu maraging pod wpływem obróbki cieplno-plastycznej. Badania przeprowadzono na dwóch gatunkach stali, wykorzystując dyfrakcję rentgenowską oraz technikę EBSD. Stwierdzono zmiany w udziałów objętościowych poszczególnych składowych tekstury na różnych etapach obróbki cieplno-plastycznej.

 

Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz, Waldemar Spiewok

Rozszerzenie możliwości badawczych w zakresie analizy chemicznej żeliw z wykorzystaniem szybkich technik instrumentalnych oraz materiałów odniesienia najnowszej generacji

Opracowano metodykę analizy żeliw z wykorzystaniem dwóch nowych spektrometrów: WD XRF oraz OES ze wzbudzeniem iskrowym, a także spektrometru GD OES. Metodyka umożliwia oznaczanie 28 pierwiastków: Al, As, B, Bi, C, Ce, Co, Cr, Cu, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te, Ti, V, W, Zn, Zr. Programy analityczne przygotowano w oparciu o najnowszy zestaw materiałów odniesienia żeliw białych, wyprodukowanych z wykorzystaniem technologii zapewniającej ich wyjątkową jednorodność. Opracowane metodyki będą wykorzystane w badaniach prowadzonych w Zakładzie Chemii Analitycznej.

 

Michał Kubecki, Waldemar Spiewok

Opracowanie metodyki oznaczania tlenu, azotu i wodoru w tytanie i jego stopach techniką ekstrakcji wysokotemperaturowej

Opracowano analityczne metody oznaczania tlenu, azotu i wodoru w tytanie i jego stopach za pomocą automatycznego analizatora działającego na zasadzie ekstrakcji wysokotemperaturowej. Wykorzystana w badaniach technika polega na stopieniu w strumieniu czystego helu próbki umieszczonej w tyglu grafi towym, a następnie oznaczeniu uwalnianych z próbki analizowanych gazów. Badania wykonano na litych wzorcach tytanu i jego stopów z atestowaną zawartością tlenu, azotu i wodoru. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono warunki pracy analizatora, opracowano metodę przygotowania próbek oraz sporządzono odpowiednie procedury analityczne.

 

Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek

Wykorzystanie analizy specjacyjnej widma rentgenowskiego chromu do oznaczania chromu (III) i chromu (VI)

Przeprowadzano analizę specjacyjną widma rentgenowskiego chromu, ustalono zależności między parametrami charakteryzującymi linie serii Kβ i Kα chromu, a stopniami utlenienia chromu i następnie sprawdzono możliwości wyznaczenia dla próbek syntetycznych średnich stopni utlenienia chromu. Jako wyjściowy materiał badań użyto odczynniki chemiczne, chrom metaliczny w postaci litej i proszkowej oraz osiem próbek syntetycznych, w których średni stopień utlenienia chromu mieścił się w zakresie od 3,4 do 5,4.

 

Edyta Klima, Piotr Knapik

Dostosowanie Zakładu Chemii Analitycznej do analizy biomasy wykorzystywanej w polskich elektrowniach i popiołów powstających ze spalania biomasy

Opracowano instrukcję analityczną analizy składników głównych i pierwiastków śladowych obecnych w biomasie i popiołach powstałych ze spalania biomasy. Zbadano biomasę i próbki popiołów pochodzące z Elektrowni Konin. Do analizy składu chemicznego zastosowano zarówno technikę OES ICP jak i klasyczne metody wolumetryczne.

 

Maria Dziuba-Kałuża, Janusz Dobrzański, Adam Zieliński, Hanna Purzyńska

Czasowa wytrzymałość na pełzanie materiału obwodowych złączy spawanych elementów krytycznych kotłów z niskostopowych stali po długotrwałej eksploatacji poza obliczeniowym czasem pracy

Opracowano charakterystyki właściwości mechanicznych i struktury materiału złączy spawanych po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania dla oszacowania trwałości resztkowej umożliwiającej ocenę przydatności do dalszej bezpiecznej eksploatacji. Badania przeprowadzono na obwodowych złączach spawanych elementów krytycznych kotłów z niskostopowych stali po długotrwałej eksploatacji znacznie poza obliczeniowym czasem pracy w warunkach pełzania. Po porównaniu uzyskanych wyników materiału złączy spawanych z posiadanymi charakterystykami materiałów rodzimych po eksploatacji oceniono stan materiału i oszacowano bezpieczny czas eksploatacji dla wymaganych parametrów dalszej eksploatacji. Wyniki badań posłużą do wzbogacenia bazy danych materiałowych i będą wykorzystywane w działalności diagnostycznej elementów części ciśnieniowych kotłów energetycznych będących w eksploatacji.

 

Rafał Sikora, Janusz Dobrzański, Adam Zieliński

Odporność na pełzanie stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po długotrwałej eksploatacji odpowiadającej obliczeniowemu czasowi pracy

Dokonano oceny odporności na pełzanie, określono zmiany struktury i stanu wydzieleń węglików oraz zbadano właściwości mechaniczne stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po eksploatacji odpowiadającej obliczeniowemu czasowi pracy i porównano je ze stanem wyjściowym i po wyżarzaniu.

 

Radosław Swadźba

Opracowanie metodyki badań warstw tlenkowych na żarowytrzymałych stopach niklu z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej

Opracowano metodykę i przeprowadzano badania warstw tlenkowych powstających na żarowytrzymałych, monokrystalicznych stopach niklu podczas utleniania w zakresie temperatury od 1000°C do 1150°C. Do analizy mikrostruktury oraz zjawisk zachodzących w warstwach tlenkowych powstających podczas wysokotemperaturowego utleniania stopów żarowytrzymałych stosowanych na łopatki turbin silników lotniczych oraz turbin stacjonarnych zastosowano techniki skaningowej oraz skaningowotransmisyjnej mikroskopii elektronowej, w tym metody FIB. Stwierdzono, że warstwy tlenkowe powstałe w temperaturze 1050°C, 1100°C i 1150°C charakteryzują się strefową budową o zróżnicowanym udziale faz θ i α-Al2O3. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w temperaturze 1050°C następuje dyfuzja jedynie Hf, w temperaturze 1100°C Hf i Y, natomiast w temperaturze 1150°C Hf, Y i Zr.

 

Piotr Skupień, Radosław Swadźba, Radosław Rozmus

Doskonalenie metodyki badawczej związanej z identyfikacją nanowydzieleń przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego

Doskonalono metodykę identyfikacji nanowydzieleń w stopach magnezu, przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego. Opracowano procedurę preparatyki próbek z odlewniczych stopów magnezu i wdrożono oprogramowanie do identyfi kacji nanowydzieleń oraz sporządzono bazę danych dla wydzieleń występujących w stopach ułatwiającą identyfikacje fazową.

 

Janusz Stecko, Piotr Różański, Mariusz Borecki

Określenie parametrów fizycznych wybranych surowców metalonośnych i energetycznych niezbędnych do modelowania numerycznego procesów metalurgicznych – budowa bazy danych

Określono parametry fizykochemiczne surowców, paliw i materiałów pomocniczych niezbędnych do modelowania numerycznego procesów metalurgicznych oraz opracowano ich bazy danych. Wykonano oznaczenia składu chemicznego i fazowego, symulacje numeryczne nagrzewania z użyciem programu termochemicznego FactSage i analizy termicznej TG/DSC. Opracowano strukturę bazy danych, obejmującej charakterystyki fizykochemiczne surowców stosowanych w procesach metalurgicznych.

 

Lech Bulkowski, Urszula Galisz, Jerzy Pogorzałek, Artur Mazur, Janusz Stecko, Piotr Różański, Józef Gawor

Opracowanie technologii wytwarzania katod do nanoszenia warstw metodą rozpylania magnetronowego na wielkoformatowe powierzchnie

Opracowano technologię wytwarzania katod (targetów) ze stopów Ni-Cr dla przemysłu szklarskiego. Technologię oparto o proces wytapiania w próżniowym piecu indukcyjnym w półprzemysłowej linii technologicznej wytapiania i walcowania LPS zainstalowanej w Instytucie Metalurgii Żelaza. Technologia ta umożliwiła wykonanie prototypowych katod Ni-Cr, dla potrzeb jonowego nakładania cienkich warstw metalicznych i tlenkowych na szkło w urządzenia magnetronowym. Wykonane katody przekazano do fi rmy D.A. GLASS, z przeznaczeniem do dalszych badań w warunkach przemysłowych.

 

Urszula Galisz, Lech Bulkowski, Jerzy Pogorzałek, Bogdan Zdonek, Artur Mazur

Badania nad technologią wytapiania staliwa i stali austenitycznej, wysokoazotowej w linii LPS, z przeznaczeniem na blach wysokiej jakości dla potrzeb budowy jednostek nawodnych

Przeprowadzono wstępne badania możliwości wytwarzania stali austenitycznej z azotem i mikrododatkami, przeznaczonej na elementy konstrukcji statków. Wykorzystano półprzemysłową linię technologiczną wytapiania i walcowania LPS zainstalowaną w IMŻ. Opracowano założenia do technologii przemysłowej wytwarzania tej stali oraz rozważono możliwości i warunki techniczno-technologiczne wytapiania stali na blachy okrętowe w krajowym hutnictwie. Określono wstępne wytyczne technologiczne wykonania doświadczalnego wytopu stali odpornej na korozję w gatunku 00H21AN16G5M4Nb z zastosowaniem linii technologicznej w Stalowni Huty Stali Jakościowych S.A.

 

Zofia Kania, Hanna Krztoń, Krzysztof Radwański

Rozwój metod dyfrakcji rentgenowskiej w zastosowaniu do badań stali

Opracowano metodykę badań zawartości austenitu szczątkowego, wyznaczania gęstości dyslokacji oraz pomiaru parametrów sieci składników mikrostruktury w stalach bainitycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod dyfrakcji rentgenowskiej. Do ilościowej oceny udziału austenitu szczątkowego, wykorzystano technikę mikrodyfrakcji rentgenowskiej oraz w celach porównawczych technikę EBSD w elektronowym mikroskopie skaningowym. Stwierdzono, że mikrodyfrakcja umożliwia rejestrowanie lokalnych zmian w zawartości austenitu szczątkowego.

 

Bogdan Zdonek, Agata Sorek, Janusz Stecko, Patrycja Ostrowska-Popielska, Ireneusz Szypuła

Identyfikacja żelazonośnych niezagospodarowanych dotąd produktów ubocznych krajowego przemysłu i określenie sposobu odzysku żelaza

Zidentyfikowano niezagospodarowane żelazonośne produkty uboczne krajowego przemysłu i określono sposób ich recyklingu dla odzysku żelaza. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i przemysłowych stwierdzono, iż odpadowe materiały żelazonośne zużywane bezpośrednio w procesie metalurgicznym wytapiania stali powinny charakteryzować się kawałkową postacią i dobrą wytrzymałością. Optymalnym sposobem przygotowania tych materiałów jest brykietowanie.

 

Ireneusz Szypuła, Bogdan Zdonek, Agata Sorek

Uwarunkowania recyklingu drutu stalowego z zużytych opon samochodowych

Opracowano charakterystyki złomu drutu stalowego, pochodzącego z recyklingu zużytych opon. Wykonano analizy chemiczne złomu drutu; opracowano sposób oznaczania ilości pozostałości gumy na drucie, określono maksymalną dopuszczalną zawartość gumy w złomie drutu. Przeprowadzono badania laboratoryjne zagęszczania i topienia drutu oraz opracowano podstawowe charakterystyki materiału spełniającego wymagania stosowania go w postaci złomu w procesach wytapiania stali oraz zaleceń technologicznych do jego optymalnego wykorzystania. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić iż druty z pozostałością frakcji niemetalicznej (guma), mniejszą niż 5% można stosować we wsadzie do pieców stalowniczych. Druty z pozostałością niemetaliczną większą niż 5% masy drutów, można stosować jako złom niewsadowy, w ściśle określonych warunkach. Zmodyfikowano tablice klasyfi kacji złomu co może stanowić cenne narzędzie pomocne w firmach skupujących, przerabiających złom dla potrzeb stalowni.

 

Harald Kania, Bartłomiej Walnik, Barbara Niżnik

Opracowanie dwuwariantowego technologicznego modelu stalowni elektrycznej dla informatycznego systemu ekspertowego

Efektem końcowym wykonanej pracy badawczej jest dwuwariantowy technologiczny model stalowni elektrycznej (MSE-1 i MSE-2), na bazie którego może zostać opracowany system ekspertowy (SE) funkcjonujący w oparciu o wyznaczone wskaźniki oceny środowiskowej, ekonomiczno-społecznej oraz modele wielokryterialne. Model MSE-1 opracowany został w oparciu o aktualnie stosowany schemat technologiczny w polskich stalowniach elektrycznych, wraz z wartościami ekonomiczno-środowiskowymi odpowiadającymi poszczególnym procesom cząstkowym tego schematu. W związku z tym że, przemysł stalowy podlega ciągłym ograniczeniom w zakresie ochrony środowiska, opracowano wariantowy model MSE-2, w którym ujęto najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, pod względem spełnienia zaleceń zawartych w Dokumencie Referencyjnym BREF, które są stosowane w europejskich i światowych stalowniach elektrycznych, a nie są jeszcze stosowane w krajowym przemyśle.

 

Marcin Miczka

Analiza i ocena rynku pracy Województwa Śląskiego

Dokonano wstępnej analizy zjawisk zachodzących na regionalnym rynku pracy oraz opracowano modele teoretyczne opisujące takie zjawiska. Analizy ograniczono do rejonu Województwa Śląskiego. Badania mogą zostać rozszerzone o pozostałe województwa a nawet odniesione do powiatów. Mogą być również pogłębione o poszczególne działy przemysłu lub przedsiębiorstwa. Ponadto, opracowano koncepcję projektu badawczego, którego celem ma być rozwinięcie problemów opisanych w pracy.

 

Marcin Miczka

Opracowanie oferty usług doradczych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Opracowano podstawy dla podjęcia działalności Instytutu w zakresie tematyki Corporate Governance (Ładu Korporacyjnego, Nadzoru Właścicielskiego), które mają na celu zapoczątkowanie dużego projektu badawczego, którego wynikiem, w perspektywie 5–10 lat, będzie:

1. Określenie obszarów współpracy na poziomie hutnictwa w celu wdrażania dobrych praktyk w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorstw, co powinno zaowocować:

– przyciągnięciem kapitału ludzkiego (pracownicy przedsiębiorstw),

– przyciągnięciem kapitału wiedzy (kadry naukowe, wyposażenie badawcze),

– przyciągnięciem kapitału finansowego (inwestorzy).

2. Rozwinięcie metod mikroekonometrii finansowej, w tym ekonometrii ładu korporacyjnego (nadzoru właścicielskiego).

Marian Niesler, Mariusz Borecki, Jerzy Pogorzałek

Ocena możliwości budowy laboratoryjnego pieca szybowego i/lub łukowego do badań utylizacji odpadów

Określono warunki inwestycyjne, finansowe i organizacyjne, które należy spełnić, aby wybudować w IMŻ stanowisko do doświadczalnego przerobu odpadów w piecu szybowym i/lub łukowym. Określono optymalną wydajność i koszty budowy laboratoryjnego pieca szybowego i/lub łukowego. W wyniku stwierdzono, że możliwa jest budowa żeliwiaka i pieca oporowo-łukowego w hali XIV. Koszt budowy takiego stanowiska wynosi ponad 1 mln zł. Najistotniejszym elementem funkcjonowania żeliwiaka będą kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Awarie żeliwiaka mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia obsługi.

 

Wacław Wittchen, Mariusz Borecki

Opracowanie raportu dotyczącego wykorzystania termowizji w badaniach jakościowych i ilościowych obiektów przemysłowych

Podsumowano doświadczenia, dotyczące wykonywania badań termowizyjnych w różnych dziedzinach nauki i techniki głównie w hutnictwie żelaza i stali. Zakres opracowanego raportu obejmuje: podstawy fizyczne termowizji, zagadnienia dotyczące emisyjności, zagadnienia dotyczące techniki wykonywania badań w paśmie podczerwieni metodami radiacyjnymi oraz podstawowe kierunki wykorzystania techniki termowizyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przemysłowych. Zaprezentowano wybrane przykłady wykorzystania termowizji w hutnictwie we wszystkich etapach produkcji stali począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego wyrobu. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań bez zakłócania cyklu produkcyjnego.

 

2014-04-24

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku