×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PIMŻ nr 2 2014.jpg

SPIS TREŚCI (pobierz)

 

Harald Kania

Instytut Metalurgii Żelaza

Marian Rachwalski

Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH W CELU POPRAWY JAKOŚCI POWIERZCHNI WLEWKA CIĄGŁEGO O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANEGO ZE STALI C45

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu poprawy jakości powierzchni wlewka ciągłego o przekroju Ø 170 mm odlewanego ze stali C45. Poprawę jakości powierzchni można uzyskać sterując wartościami parametrów technologicznych odpowiedzialnych za intensywność smarowania naskórka wlewka w krystalizatorze. Na podstawie doświadczalnego odlewania wytopów ze stali średniowęglowej C45 stwierdzono, że istnieją zależności między parametrami mieszania elekromagnetycznego, właściwościami fizykochemicznymi zasypki krystalizatorowej a intensywnością smarowania naskórka wlewka ciągłego.

Słowa kluczowe: COS, wlewek okrągły, zasypka krystalizatorowa, smarowanie

 

Mariusz Adamczyk, Bogdan Garbarz

Instytut Metalurgii Żelaza

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI EKSPERYMENTALNYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al) PO WALCOWANIU NA GORĄCO

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów walcowania na gorąco niskowęglowych stali konstrukcyjnych Fe-0,1%C-1,4%Mn-(4÷8%Al) zawierających jako główny dodatek stopowy glin oraz mikrododatki V i Ti. Zbadano wpływ zawartości glinu oraz parametrów odkształcenia na mikrostrukturę oraz na właściwości wytrzymałościowe i plastyczność badanych materiałów. Przeprowadzone badania wykazały, iż odkształcenie plastyczne prowadzi do silnego wydłużenia ziarn osnowy ferrytycznej oraz produktów przemiany austenitu w kierunku płynięcia plastycznego materiału. W zastosowanych warunkach eksperymentalnych nie stwierdzono występowania procesu odbudowy mikrostruktury w wyniku rekrystalizacji osnowy ferrytycznej. Najkorzystniejszymi właściwościami mechanicznymi charakteryzuje się stal zawierająca 4% glinu (Re = 380 MPa, Rm = 500 MPa, A5 = 23%). Stale z glinem ≥6% charakteryzują się niższą plastycznością, wynikającą z gruboziarnistej struktury ferrytu oraz obecności na granicach ziarn cząstek stopowej fazy węglikowej bogatej w glin.

Słowa kluczowe: stal konstrukcyjna z glinem, walcowanie na gorąco, mikrostruktura, właściwości mechaniczne

 

Krzysztof Radwański, Jerzy Wiedermann

Instytut Metalurgii Żelaza

Dariusz Zaława, Adam Flak

DAR STAL Dariusz Zaława

Andrzej Adamiec

Przeróbka Plastyczna na Zimno – Baildon Sp. z o.o.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURA TAŚMY ZE STALI DC05 W PROCESIE WYTWARZANIA KSZTAŁTOWNIKÓW OTWARTYCH Z ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH WALCOWNI BLACH CIENKICH

Celem pracy było określenie zmian właściwości mechanicznych i mikrostruktury taśm ze stali w gatunku DC05 w procesie wytwarzania wysokowytrzymałych kształtowników otwartych z odpadów poprodukcyjnych walcowni blach cienkich. Taśma wyjściowa pobrana z kręgu odpadowego o grubości 1,80 mm została poddana walcowaniu na zimno w 4 przepustach na grubość 0,60 mm, następnie rozcięta wzdłużnie na pasy, które poddano procesom gięcia na kątowniki i ceowniki. W wyniku zastosowanej technologii wytworzono kształtowniki otwarte o wysokich właściwościach wytrzymałościowych (Rp0,2: 760÷772 MPa, Rm: 761÷774 MPa, A80: 0,9÷1,25 %) uzyskanych w drodze walcowania taśm na zimno. Mikrostruktura kształtowników jest złożona z silnie odkształconych pasm ferrytu wydłużonych w kierunku walcowania. W obszarze naroży nie stwierdzono istotnych różnic w mikrostrukturze pomiędzy strefą ściskaną a rozciąganą.

Słowa kluczowe: odpad poprodukcyjny, taśma zimnowalcowana, kształtownik otwarty, stal DC05, właściwościmechaniczne, mikrostruktura

 

Marcin Miczka

Instytut Metalurgii Żelaza

MIKROEKONOMETRIA FINANSOWA

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę kierunków rozwoju dziedziny finansów oraz problemów i metod zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ponadto zaprezentowano podstawowe problemy związane z pojęciem mikroekonometrii finansowej i metodami stosowanymi w tej dziedzinie. Podjęto próbę zastosowania ekonometrycznych modeli przetrwania, które pozwalają określić prawdopodobieństwo dalszego trwania firmy. Analizę przeprowadzono dla danych finansowych spółek giełdowych. Modele tego typu stosowane są również w dziedzinie organizacji przemysłowej (industrial organization).

Słowa kluczowe: mikroekonometria finansowa, finanse przedsiębiorstw, ryzyko, modele przetrwania

 

Projekty finansowane z Funduszu Badań Własnych Instytutu

Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek, Waldemar Spiewok, Michał Kubecki, Piotr Knapik, Edyta Klima, Aleksandra Kwoka

Rozwój i zabezpieczenie jakości klasycznych i instrumentalnych metod badań składu chemicznego w Zakładzie Chemii Analitycznej

Opracowano i zwalidowano procedurę analityczną klasycznego oznaczania manganu i tlenku manganu, opracowano i zbadano jednorodność materiałów przewidzianych na nową serię wzorców składu chemicznego stopów niklu oraz spieków rud żelaza. Poszerzono możliwości badawcze Zakładu Chemii Analitycznej o badanie emisji lotnych związków organicznych (LZO) powstających w trakcie termicznych procesów w przemyśle odlewniczym z wykorzystaniem techniki GC MS.

Słowa kluczowe: miareczkowanie, mangan i jego związki, certyfikowane materiały odniesienia, nadstopy niklu, rudy żelaza, lotne związki organiczne, wysokorozdzielcza chromatografia gazowa, spektrometria masowa

 

Piotr Skupień, Radosław Swadźba, Radosław Rozmus

Badania zmian zawartości węgla w składnikach strukturalnych stali wielofazowych metodą EELS

Głównym celem pracy było doskonalenie metodyki związanej z detekcją zmian zawartości węgla w składnikach strukturalnych stali wielofazowych. Jednakże oczekiwania potencjalnych zleceniodawców wymagały rozszerzenie zakresu badań o detekcje pierwiastków lekkich w tym boru z rozdzielczością i czułością atomową oraz rozpoznawanie atomów tego samego pierwiastka w różnych składnikach struktury stali przy użyciu metody spektroskopii EELS i obrazowania EFTEM. Wykonane badania przyczyniły się do wdrożenia i udoskonalenia metodyki badawczej związanej z wykorzystaniem spektroskopii EELS oraz obrazowania metodą filtracji strat energii elektronów EFTEM, do badań składu chemicznego składników strukturalnych stali wielofazowych ze szczególną uwagą na detekcję pierwiastków lekkich. Zdobyte doświadczenie znacząco pogłębiło doświadczenie w zastosowaniu spektroskopii EELS, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Instytutu Metalurgii Żelaza na rynku badań materiałów.

Słowa kluczowe: TEM, Spektroskopia strat energii (EELS), Obrazowanie fi ltracją elektronów (EFTEM)

 

Mariusz Adamczyk, Artur Żak, Władysław Zalecki

Eksperymentalna identyfikacja czynników decydująco oddziałujących na udarność odlewów ze staliwa stopowego G18NiMoCr3-6 zawierającego mikrododatki V, Ti i/lub Nb

Przeprowadzono identyfikację czynników metalurgicznych, tj. rodzaju i ilości wtrąceń niemetalicznych, poziomu segregacji pierwiastków stopowych, rodzaju i ilości nieciągłości wewnątrz odlewu i mikrostrukturalnych wpływających na udarność odlewów ze staliwa stopowego w gatunku G18NiMoCr3-6 zawierającego mikrododatki Ti i/lub V. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie wstępnych założeń odnośnie do składu chemicznego staliwa oraz technologii obróbki cieplnej umożliwiających uzyskanie wymaganych właściwości wytrzymałościowych i ciągliwości odlewów w obniżonych temperaturach.

Słowa kluczowe: niskostopowe staliwo konstrukcyjne,mikrododatki stopowe V i Ti, udarność w niskiej temperaturze,mikrostruktura, właściwości mechaniczne

 

Marcin Miczka

Analiza i prognozowanie indeksu zatrudnienia oraz indeksu produkcji przemysłowej w działach polskiego przemysłu

W pracy zastosowano jedną z metod analizy danych przekrojowo-czasowych, przy założeniu niestacjonarności analizowanych procesów. Oszacowano równania regresji, podzielone na relacje długookresową wspólną dla wszystkich obiektów oraz relacje krótkookresowe charakterystyczne dla każdego obiektu z osobna. Zakres badań obejmował system gospodarczy opisany przez indeksy produkcji przemysłowej i zatrudnienia w 25 działach polskiego przemysłu w okresie styczeń 2000 – czerwiec 2013. Dane miesięcznie zostały opublikowane przez Eurostat.

Słowa kluczowe: produkcja, zatrudnienie, przemysł, badania panelowe, niestacjonarność

 

2014-08-04

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku