×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza nr 1/2016
PIMŻ 1 2016.jpg

SPIS TREŚCI (pobierz)

 

Roman KUZIAK, Valeriy PIDVYSOTS’KYY, Artur MAZUR, Władysław ZALECKI

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Andrij MILENIN, Maciej PIETRZYK

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali

i Informatyki Przemysłowej, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

ROLA BADAŃ MODELOWYCH W OPRACOWANIU TECHNOLOGII WYTWARZANIA BLACH CIENKICH DO CIĘCIA LASEROWEGO

Celem projektu było opracowanie technologii wytwarzania blach przeznaczonych do cięcia laserowego z uwzględnieniem składu chemicznego stali, parametrów procesu odlewania i walcowania ze szczególnym uwzględnieniem powstawania naprężeń własnych, spowodowanych odkształceniami termicznymi i zajściem przemian fazowych. W projekcie zrealizowano program badań laboratoryjnych i przemysłowych w celu określenia właściwości badanego materiału, zaś uzyskane wyniki wykorzystano w symulacjach numerycznych procesu walcowania przeprowadzonych z wykorzystaniem opracowanego systemu hybrydowego wspomagania technologii walcowania. Artykuł skupia się głównie na wynikach badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w IMŻ, w aspekcie ich zastosowania w obszarach symulacji fizycznej i numerycznej.

Słowa kluczowe: krzywa płynięcia, wykres OCTPc, naprężenia własne, symulacja

 

Jarosław MARCISZ

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

SYMULACJA FIZYCZNA NAGRZEWANIA IMPULSOWEGO STALI MARAGING MS350

W artykule przedstawiono wyniki analizy zmian właściwości mechanicznych i mikrostruktury stali maraging MS350 po nagrzewaniu impulsowym. Nagrzewanie impulsowe (chwilowe) do temperatury w zakresie 500÷950°C realizowano metodą oporową i indukcyjną. W wyniku nagrzewania chwilowego materiału po starzeniu standardowym można uzyskać poprawę plastyczności przy nieznacznym obniżeniu wytrzymałości materiału. Wyniki badań wskazały możliwości wytwarzania wyrobów ze stali maraging o podwyższonym poziomie plastyczności oraz wyrobów gradientowych o zmiennej mikrostrukturze i właściwościach na grubości ścianki elementu. Ustalono temperaturowy zakres stosowalności stali maraging poddanej nagrzewaniu impulsowemu.

Słowa kluczowe: stal maraging, nagrzewanie impulsowe, właściwości mechaniczne, mikrostruktura

 

Władysław ZALECKI, Andrzej WROŻYNA, Zdzisław ŁAPCZYŃSKI, Ryszard MOLENDA

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

WPŁYW MIKROSTRUKTURY NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI NOWOCZESNYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH AHSS

Głównym celem pracy było zbadanie wpływu morfologii bainitu na wybrane właściwości stali AHSS, w tym odporności na ścieranie. Motywacją do podjęcia pracy była potrzeba zbadania przemiany bainitycznej zachodzącej w badanych stalach w warunkach izotermicznych, co ma szczególne znaczenie w technologii wytwarzania np. stali TRIP. Zbadano przebieg przemiany bainitycznej wybranych stali w warunkach izotermicznych. Na podstawie wyników badań dylatometrycznych i mikrostruktury opracowano wykresy TTT dla przemiany bainitycznej. Przeprowadzone badania ścieralności wykazały, że doświadczalna, bainityczna stal na szyny charakteryzuje się półtora raza większą odpornością na ścieranie w porównaniu do konwencjonalnej stali szynowej 900A. Zbadanie wysokotemperaturowych właściwości stali pozwoliło określić skłonność do tworzenia pęknięć, a tym samych określić podatność tych stali do spawania.

Słowa kluczowe: stal bainityczna, przemiana fazowa, dylatometria, odporność na ścieranie

 

Bernadeta GAJDA, Jerzy SIWKA

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali

Jerzy GĘGA

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii

WSTĘPNE BADANIA ŁUGOWANIA CYNY Z WYKORZYSTANYCH PUSZEK DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

W pracy omówiono wyniki wstępnych badań ługowania odpadowych blach pochodzących z wykorzystanych puszek żywnościowych, pokrytych warstwą cyny. Proces prowadzono w środowisku alkalicznym, a materiał wcześniej poddawany był operacji zgniatania w młynie młotkowym. Najlepsze efekty uzyskano w roztworze NaOH o stężeniu 1 mol/dm3 przy stosunku masy fazy stałej do objętości roztworu równym 1:10.

Słowa kluczowe: cyna, blacha stalowa, recykling, ługowanie

 

Marcin WIĘCEK, Jan MRÓZ

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

BADANIE REDUKCJI ZGORZELINY ŻELAZA Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY TERMICZNEJ

W przemyśle stalowniczym podczas procesu produkcyjnego powstają duże ilości odpadów, wśród których znajdują się żużle wielkopiecowe, żużle stalownicze, pyły, szlamy i zgorzelina. Analiza termiczna w metalurgii może być stosowana do badań fizyko-chemicznych materiałów mineralnych, metali i ich stopów, odpadów oraz ubocznych produktów z procesu produkcyjnego. Analiza termiczna DTA (Differential Thermal Analysis – różnicowa analiza termiczna) lub DSC (Differential Scanning Calorymetry – skaningowa kalorymetria różnicowa) jest stosowana podczas badania metali oraz ich stopów. Technika ta jest stosowana do określania temperatury i efektów cieplnych występujących przemian, głównie topnienia, przemian fazowych, ciepła właściwego oraz entalpii.

Słowa kluczowe: zgorzelina, recycling, redukcja, analiza termiczna

 

Bożena GAJDZIK, Jan SZYMSZAL

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Inżynierii Produkcji

PROGNOZOWANIE ZMIAN W WYDAJNOŚCI PRACY W SEKTORZE STALOWYM W POLSCE

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian w wydajności pracy w krajowym hutnictwie mierzonej wielkością produkcji stali na jednego zatrudnionego. Na podstawie statystycznych wielkości produkcji i poziomu zatrudnienia za lata 1990–2014 wykonano modelowanie prognostyczne na kolejne 6 lat.

Słowa kluczowe: sektor stalowy, wydajność pracy, produkcja stali, zatrudnienie

 

Wojciech SZULC, Marek BURDEK

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Marek POPĘDA, Roman BALIŃSKI

Legipol Sp. z o.o.

Andrzej WITKOWSKI

ArcelorMittal S.A. (pracownik emerytowany)

URUCHOMIENIE NOWEJ CIĄGARNI DRUTU W FIRMIE LEGIPOL Sp. z o.o.

Przedstawiono doświadczenia zdobyte podczas uruchamiania dwóch linii ciągarskich w firmie Legipol / Migapol Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Druty po ciągnieniu w całości przeznaczone są do produkcji siatek ogrodzeniowych drogą zgrzewania, które docelowo są cynkowane ogniowo lub elektrolitycznie i malowane proszkowo. Dobór linii przeprowadzono w sposób umożliwiający spełnienie wszystkich wymagań w odniesieniu do gotowych drutów, obejmujących m.in. wymagane: zakres właściwości mechanicznych, tolerancje wymiarowe, pozostałości smaru na drucie po ciągnieniu, co w istotny sposób wpływa na proces zgrzewania drutów. Do realizacji odkształceń wybrano ciągadła rolkowe. Obie linie, uruchomione w końcu 2014 roku, wytwarzają druty o zakładanych parametrach.

Słowa kluczowe: walcówka, druty ciągnione, ciągarnia, siatki ogrodzeniowe

 

 

2016-04-28