×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 2/2004

Wojciech Szulc Bogdan Garbarz

Instytut Metalurgii Żelaza

Krzysztof Dąbrowski, Ireneusz

Kłos Ministerstwo Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Przemysłowej

MONITOROWANIE RESTRUKTURYZACJI KRAJOWEGO HUTNICTWA ŻELAZA I STALI W ASPEKCIE ZAPISÓW TRAKTATU AKCESYJNEGO

Artykuł omawia ogólne uwarunkowania i postęp procesu restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali oraz jego monitorowania. Przedstawiono niektóre aspekty wymagań w odniesieniu do polskiego hutnictwa, zamieszczone w Protokole nr 8 Traktatu Akcesyjnego. Zaprezentowano metody i wyniki procesu monitorowania prowadzonego przez stronę polską.

Dariusz Woźniak

Instytut Metalurgii Żelaza

TEORETYCZNA ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA KIERUNEK ROZWOJU WEWNĘTRZNYCH NIECIĄGŁOŚCI MATERIAŁU PODCZAS WALCOWANIA NA GORĄCO

W pracy przeprowadzono analizę parametrów wpływających na sposób płynięcia materiału podczas walcowania na gorąco, kryteriów pękania materiału i wpływu współczynnika kształtu strefy odkształcania na zachowanie się nieciągłości. Określono warunki i kryteria istotnie wpływające na rozwój nieciągłości materiałowych oraz na ich zamykanie i zgrzewanie.

Marek Burdek

Instytut Metalurgii Żelaza

WPŁYW TOPOGRAFII POWIERZCHNI WALCÓW NA ICH TRWAŁOŚĆ W PROCESIE WYGŁADZANIA BLACH STALOWYCH

Przedstawiono wyniki badań topografii powierzchni walców roboczych w procesie wygładzania blach stalowych. Pomiary 3D wykonano za pomocą przenośnego urządzenia TalyScan, a analizę wyników – z wykorzystaniem oprogramowania 3D TalyMap. Stwierdzono, że początkowa topografia powierzchni walców wpływa na ich sposób zużywania podczas procesu wygładzania blach.

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA W WALCOWNIACH GORĄCYCH

Przedstawiono aktualne poziomy zużycia energii, wody, oleju i innych mediów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska w walcowniach gorących Unii Europejskiej, na podstawie Dokumentu Referencyjnego BAT obejmującego najlepsze dostępne techniki w przetwórstwie żelaza i stali. Szczegółowo opisano poziomy zużycia i emisji w poszczególnych procesach technologicznych; przygotowania wsadu, nagrzewania do temperatury walcowania, usuwania zgorzeliny, procesu walcowania i wykończania wyrobów. Omówiono zagadnienia oczyszczania ścieków, recyklingu odpadów i źródeł hałasu przy walcowaniu na gorąco.

Czesław Kozik

Instytut Metalurgii Żelaza

KONCEPCJA MONITORINGU HUTNICZYCH OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH I TECHNOLOGICZNYCH PRZY ZASTOSOWANIU KOMPUTEROWEJ SYMULACJI BILANSU WODNO-SOLNEGO

Przedstawiono wstępną koncepcję monitorowania obiegów wodnych w hutnictwie żelaza i stali w oparciu o opracowany w IMŻ ogólny program symulacji bilansu wodno-solnego. Uzyskany materiał stanowi przyczynek dla podjęcia kompleksowych prac w przedmiotowym temacie dla potrzeb koncernu Polskie Huty Stali S.A. – pozostających w związku z Dyrektywą Unii Europejskiej Nr 96/61.

Hanna Firganek

Instytut Metalurgii Żelaza

ZNACZNIKOWE I FIZYKOCHEMICZNE METODY IDENTYFIKACJI CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ PÓŁWYROBÓW I WYROBÓW HUTNICZYCH ORAZ JEDNOLITE PROCEDURY ICH ZABEZPIECZANIA PRZED SKAŻENIAMI RADIOAKTYWNYMI

Przedstawiono wyniki prac prowadzonych w latach 2000÷2003 w ramach polsko-czeskiego projektu EUREKA - INTRACEM p.t.: „Development of tracing methods and technologies for improvement of quality, and radioactive safety in metallurgy”. Omówiono główne nurty tematyczne projektu: opracowanie znacznikowych metod badania procesu ciągłego odlewania stali oraz opracowanie procedur ochrony przed skażeniami radioaktywnymi materiałów wsadowych, wyrobów, odpadów i środowiska w zakładach hutniczych.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Roman Kuziak, Władysław Zalecki, Ryszard Molenda, Zdzisław Łapczyński, Jerzy Wojtas, Hanna Krztoń

OPRACOWANIE METODY SYMULACJI FIZYCZNEJ KSZTAŁTOWANIA MATERIAŁÓW W WARUNKACH TIXOTROPOWYCH

W ramach pracy zaprojektowano kształt matrycy, która umożliwia przeprowadzenie symulacji fizycznej procesu kształtowania tixotropowego z wykorzystaniem jednostki MAXStrain oraz opracowano metodykę tej symulacji. Przeprowadzono wstępne testy na próbkach stopu aluminium A356. Na podstawie tych doświadczeń zweryfikowano model reologiczny stopu A356 kształtowanego tixotropowego i implementowano go w programie Forge 3D.

Jarosław Marcisz

CHARAKTERYSTYKA MORFOLOGICZNA NANOWTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH POWSTAJĄCYCH W PRZEMYSŁOWYCH WLEWKACH CIĄGŁYCH O MAŁYCH PRZEKROJACH

Celem pracy było ustalenie, czy w przemysłowych wlewkach ciągłych o przekrojach l 100 i 120 mm występują nanowtrącenia (o wielkości poniżej 1 mm). Stwierdzono, że zmniejszenie przekroju wlewka powoduje rozdrobnienie wtrąceń w zakresie średnic powyżej 1 mm. Wygrzewanie wlewka w temperaturze 1300°C powoduje rozpuszczenie ok. 90% wtrąceń o średnicach 100÷300 nm.

Jan Grabelus, Piotr Różański, Harald Kania, Artur Mazur, Artur Żak

OKREŚLENIE STANU WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MIESZANIA W KRAJOWYCH INSTALACJACH COS – WYTYCZNE DALSZEJ OPTYMALIZACJI PROCESU

W pracy przedstawiono istotę mieszania elektromagnetycznego stali (EMS) oraz podano charakterystyki techniczno-technologiczne mieszadeł zainstalowanych na krajowych urządzeniach COS w hutach: Baildon, Ferrostal – Łabędy Sp. z oo., Katowice, Lucchini - Warszawa, Stalowa Wola i Zawiercie.

Józef Paduch

KIERUNKI BADAŃ I ROZWOJU MATERIAŁÓW ŻAROWYTRZYMAŁYCH NA ELEMENTY TURBIN GAZOWYCH DLA POTRZEB PRZEMYSŁU LOTNICZEGO

Opisano stan wiedzy na temat materiałów żarowytrzymałych dla przemysłu lotniczego. Przedstawiono wymagania przemysłu lotniczego oraz kierunki badań i rozwoju materiałów na elementy turbin gazowych.

Janusz Dobrzański, Adam Zieliński, Andrzej Maciosowski

CHARAKTERYSTYKI ZMIAN STRUKTURY I WŁASNOŚCI ZACHODZĄCYCH W TRAKCIE EKSPLOATACJI STALI NOWEJ GENERACJI (2,5÷12%Cr) NA ELEMENTY CIŚNIENIOWE KOTŁÓW NADKRYTYCZNYCH

Oszacowano wpływ temperatury i czasu długotrwałego wyżarzania na strukturę, twardość, udarność i charakter przełomu oraz wpływ temperatury, czasu i naprężenia na procesy wydzieleniowe oraz rozwój wewnętrznych uszkodzeń. Sporządzono klasyfikację zmian struktury, rozwoju procesów wydzieleniowych i procesów wewnętrznych uszkodzeń oraz przypisano im stopień wyczerpania umożliwiający ocenę stanu materiału i określenia jego przydatności do dalszej bezpiecznej pracy przy parametrach roboczych eksploatacji.

Janusz Pośpiech, Jarosław Gazdowicz, Zygmunt Marczak, Andrzej Zatwardnicki, Stanisław Cesarz

ZBADANIE STRUKTURY I TWARDOŚCI NANOKRYSTALICZNEGO CYNKU I ALUMINIUM WYTWORZONYCH POPRZEZ PRZERÓBKĘ PLASTYCZNĄ DUŻYMI CIŚNIENIAMI HYDROSTATYCZNYMI

Celem pracy było zbadanie struktury i twardości nanokrystalicznego cynku i aluminium, otrzymanych poprzez skręcanie pod hydrostatycznym ciśnieniem. Wykazano, że struktura tych metali po bardzo dużych odkształceniach składa się z równoosiowych i wydłużonych ziaren o wymiarach rzędu setek nanometrów.

2012-10-15

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku