×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 3/2004

Józef Paduch

Instytut Metalurgii Żelaza

Ireneusz Kłos, Monika Sankowska, Marcin Kardas

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

ZAKRES I EFEKTY RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W POLSKICH HUTACH STALI W LATACH 1999-2003

Restrukturyzacja zatrudnienia w hutach korzystających z systemu osłon określonych w Hutniczym Pakiecie Socjalnym spowodowała w latach 1999÷2003 zmniejszenie poziomu zatrudnienia o 55 tys. osób, przy zachowaniu miejsc pracy dla 28 tys. osób w spółkach utworzonych na wydzielonym majątku. Niniejsza publikacja zawiera analizę form i kosztów redukcji zatrudnienia oraz ocenę jej wpływu na strukturę zatrudnienia, przekształcenia organizacyjne i wzrost produktywności w branży.

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

REGULACJA PROCESU WIELKOPIECOWEGO POPRZEZ STOSOWANIE MATERIAŁÓW WSADOWYCH O OBNIŻONEJ ZIARNISTOŚCI

Opisano nowe technologie załadunku wsadu do wielkiego pieca. Polegają one na selektywnym wprowadzaniu do wielkiego pieca dwóch zawężonych klas ziarnowych spieku i koksu, bądź też mieszanym systemie załadunku koksu i tworzyw żelazonośnych o obniżonej ziarnistości. Technologie te pozwalają na poprawę stopnia wykorzystania energii chemicznej gazu wielkopiecowego, polepszają warunki redukcji poprzez optymalizację stopni redukcji pośredniej i bezpośredniej w wielkim piecu, wpływając na obniżenie zapotrzebowania na paliwo.

Czesław Kozik

Instytut Metalurgii Żelaza

PRÓBY NAD INTENSYFIKACJĄ ZWILŻANIA PYŁÓW SPIEKALNICZYCH W CELU ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI ICH ZATAPIANIA

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania i prób modelowych, przedstawiono koncepcję wyeliminowania uciążliwej fazy pianowej powstającej podczas zatapiania pyłów z taśm spiekalniczych Huty Katowice. Dla zabezpieczenia właściwych warunków ruchowych zaproponowano dwie alternatywne metody polegające na chemicznej preparacji układu, lub zaadoptowaniu mieszarek przepływowych typu MS, stosowanych do wytwarzania suspensji na bazie popiołów lotnych z energetyki przemysłowej.

Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz, Bożena Smolec, Piotr Porański, Waldemar Spiewok

Instytut Metalurgii Żelaza

OPRACOWANIE I WYTWORZENIE NOWEJ SERII WZORCÓW ANALITYCZNYCH LITYCH I WIÓROWYCH STALI STOPOWYCH

Wyprodukowano serię litych i wiórowych wzorców stali ferrytyczno-austenitycznych, austenitycznych, martenzytycznych i stali dla energetyki oraz stali stopowych konstrukcyjnych i narzędziowych. Badania jednorodności materiału na wzorce wykonano zgodnie z założeniami przewodnika ISO 35 oraz z normy ASTM E826-85. Przeprowadzono międzynarodowe badania atestacyjne z udziałem 14 laboratoriów, w tym 5 zagranicznych. W wyprodukowanych materiałach certyfikowano od 13 do 22 pierwiastków, w tym azot i pierwiastki śladowe.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Janusz Stecko, Jan Żebrok, Tomasz Misiun

OCENA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI PROCESU SPIEKANIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE MIAŁKICH FRAKCJI KAMIENIA WAPIENNEGO DO SEZONOWANIA KONCENTRATÓW RUD ŻELAZA

Wykonano serię prób sezonowania koncentratu przy wykorzystaniu miałkich frakcji kamienia wapiennego z kopalni Bukowa oraz przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania mieszanki z tak sezonowanym koncentratem. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że stosowanie kamienia wapiennego jako czynnika sezonującego, może korzystnie wpłynąć na poprawę przewiewności mieszanki spiekalniczej i związany z tym wzrost wydajności produkcyjnej procesu spiekania.

Tomasz Misiun, Marian Niesler

OKREŚLENIE WARUNKÓW REGULACJI WYDAJNOŚCI PROCESU WIELKOPIECOWEGO POPRZEZ ZMIANĘ INTENSYWNOŚCI SPALANIA KOKSU

Celem pracy było określenie wstępnych warunków regulacji teoretycznej temperatury spalania koksu przed dyszami oraz wydajności produkcyjnej krajowych wielkich pieców drogą zmian udziału tlenu i azotu w dmuchu. Stwierdzono, że zastąpienie azotem 1 % tlenu w mieszaninie gazu, obniża się szybkość spalania koksu o 8,6 %.

Marian Niesler, Tomasz Misiun

BADANIA ODDZIAŁYWANIA POWIERZCHNI KONTAKTU RUDA - KOKS NA PROCESY DYFUZJI REDUKTORA GAZOWEGO W GŁĄB ZIAREN REDUKOWANEGO MATERIAŁU

Celem pracy było zbadanie wpływu powierzchni kontaktu ruda - koks na procesy dyfuzji reduktora gazowego w głąb ziaren redukowanego materiału. Stwierdzono, że stosując drobnoziarniste sortymenty koksu jako zamiennik części koksu podstawowego zwiększa się powierzchnię kontaktu ruda-koks, co powoduje wzrost redukcyjności wsadu zarówno w warstwowym, jak i mieszanym systemie załadunku tworzyw. Stosowanie dodatku koksiku lub koksu groszku, wpływa na rozdrobnienie faz w spieku, zwiększenie ilości porów podczas redukcji, co poprawia warunki dyfuzji gazu redukcyjnego w głąb ziarna tworzywa żelazonośnego i pozwala na uzyskanie wyższych stopni redukcji.

Tomasz Misiun, Janusz Paszta, Andrzej Zatwardnicki

OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH OBNIŻENIA ZUŻYCIA CIEPŁA DO ZAPALANIA MIESZANKI SPIEKALNICZEJ

Przeprowadzono badania na modelu fizycznym pieca zapłonowego pod kątem optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, zmierzających do obniżenia jednostkowego zużycia ciepła do zapalania mieszanki spiekalniczej. Stwierdzono, że obniżenie jednostkowego zużycia ciepła do zapalania mieszanki spiekalniczej można uzyskać poprzez zwiększenie stopnia pokrycia płomieniami palników powierzchni spiekanej warstwy.

Janusz Stecko

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DO METODY OBLICZEŃ BILANSU ENERGETYCZNO-MATERIAŁOWEGO W PROCESIE SPIEKANIA

Opracowano algorytm metody obliczeń bilansu energetyczno-materiałowego procesu spiekania. Przeprowadzono weryfikację opracowanej metody na przykładnie danych z krajowych spiekalni.

Jan Żebrok, Tomasz Misiun

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI OBNIŻENIA ZAWARTOŚCI FeO W SPIEKU PRZY WYSOKIM UDZIALE RUD MAGNETYTOWYCH W MIESZANCE SPIEKALNICZEJ BEZ POGORSZENIA WŁASNOŚCI SPIEKU

Celem pracy było określenie warunków techniczno-technologicznych wytwarzania spieku z ograniczoną zawartością FeO z mieszanek o podwyższonym udziale koncentratów magnetytowych bez pogorszenia wydajności procesu spiekania i własności wytwarzanego spieku. W efekcie przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że istnieje optymalna ilość koncentratów magnetytowych w mieszance spiekalniczej, która nie powoduje obniżenia stopnia jej utlenienia i nie pogarsza wydajności procesu spiekania.

Bogdan Zdonek, Józef Gawor, Maria Zięba-Glińska, Ireneusz Szypuła

BADANIA PRZEMYSŁOWE Z ZASTOSOWANIEM TECHNIKI "METALURGII TLENKOWEJ"

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania w warunkach przemysłowych "metalurgii tlenkowej", do rozdrobnienia struktury stali i zwiększenia własności plastycznych wyrobów po walcowaniu. Dobrano technologiczne warunki odtleniania i rafinacji pozapiecowej ciekłej stali oraz przeprowadzono próby przemysłowe wytapiania, odlewania ciągłego i walcowania stali budowlanej St4S.

Urszula Galisz, Lech Bulkowski, Harald Kania, Józef Barański

POPRAWA CZYSTOŚCI METALURGICZNEJ STALI METODĄ FILTRACJI

Przedstawiono mechanizm procesu filtracji oraz wyniki z prób laboratoryjnych rafinacji stali odlewanej do wlewnicy z próżniowego pieca indukcyjnego z zastosowaniem filtrów sitkowych, wykonanych z różnych materiałów ceramicznych o zróżnicowanej wielkości kanalików. Największą efektywność filtrowania wykazał filtr wykonany z mulitu o średnicy otworów filtracyjnych 6 mm. Uzyskano obniżenie zawartości tlenu całkowitego w stali o 90 %; udziału powierzchniowego wtrąceń niemetalicznych o 84 % oraz ilości wtrąceń przypadająca na 1 mm2 o 87 %.

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku