×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 4/2004

Józef Paduch, Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek, Ryszard Molenda

Instytut Metalurgii Żelaza

Stanisław Bąk, Kazimierz Borla

WSK "PZL - Rzeszów"

BADANIA PRZEMYSŁOWE I LABORATORYJNE DOTYCZĄCE WYTWARZANIA WYSOKOTEMPERATUROWYCH CZĘŚCI TURBIN GAZOWYCH METODĄ PRECYZYJNEGO ODLEWANIA

W wyniku realizacji projektu celowego opracowano kompleksową technologię przemysłowego wytwarzania odlewów aparatów kierujących do turbin gazowych ze stopu N-155. Ponadto opracowano technologię próżniowego wytapiania stopu N -155 z czystych składników stopowych oraz z udziałem złomu obiegowego. Zrealizowane próby przemysłowe zostały wsparte nowoczesnymi badaniami laboratoryjnymi.

Jerzy Wiedermann

Instytut Metalurgii Żelaza

Marian Wierzbicki, Henryk Jonderko

Huta Batory

WŁASNOŚCI I STRUKTURA RUR Z WYSOKOSTOPOWEJ STALI CR-MO-W-V-NB O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI AZOTU I Z DODATKIEM BORU PRZEZNACZONYCH NA URZĄDZENIA DO PRACY PRZY WYSOKICH CIŚNIENIACH I TEMPERATURACH.

W pracy przedstawiono wyniki badań własności i struktury rur bez szwu z wysokostopowej stali Cr-Mo-W-V-Nb o podwyższonej zawartości azotu i z dodatkiem boru przeznaczone na urządzenia do pracy przy wysokich ciśnieniach i temperaturach produkowanych w Walcowni Rur Huty Batory. Przeprowadzone próby i badania wykazały, że wykonana próbna partia rur o wymiarach o273mm i grubości ścianki 25mm oraz o 324mm i grubości ścianki 30mm spełnia wymagania norm światowych. Wyniki badań własności mechanicznych i struktury wykazały, że wykonane rury odznaczają się jednorodnymi własnościami. Wobec uzyskania pozytywnych wyników prób podjęto decyzję o wdrożeniu w Hucie Batory S.A. opracowanej technologii wytapiania i odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej rur z wysokostopowej stali H9AMFW2BNb(P92).

Jerzy Stępień

Instytut Metalurgii Żelaza

WYROBY HUTNICZE NA SPECJALNE ELEMENTY WYSOKOCIŚNIENIOWE

Przedstawiono wyniki badań uzyskanych w ramach projektu nr 148-314/C-T00/2001, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, dotyczącego przygotowania wsadu hutniczego na stalowe specjalne elementy wysokociśnieniowe. Wdrożenie technologii wytwarzania blach grubych i prętów przeznaczonych do głębokiego tłoczenia lub wyciskania wiązało się ze spełnieniem wysokich wymagań technologicznych. Takie wymagania spełnia średniowęglowa stal Bw30GBTA z mikrododatkami B i Ti, wytwarzana z zastosowaniem modyfikacji wtrąceń niemetalicznych za pomocą Ca. Analiza porównawcza technologii wykonania specjalnych elementów wysokociśnieniowych z krążków i z prętów wykazała, że druga technologia jest tańsza i wymaga mniej operacji.

Marek Burdek

Instytut Metalurgii Żelaza

ANALIZA PORÓWNAWCZA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WALCÓW WYGŁADZAREK MIERZONEJ METODAMI 2D I 3D

Przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości Ra i Rt walców roboczych, uzyskanych metodą liniową (2D) i metodą powierzchniową (3D). Stwierdzono, że w większości przypadków wyniki chropowatości Ra z obu pomiarów były bardzo zbliżone i różnice nie przekraczały 5%. Różnice te są znacznie większe przy parametrze opisującym maksymalne cechy powierzchni jakim jest Rt.

Marcin Miczka

Instytut Metalurgii Żelaza

TWÓRCZA DESTRUKCJA W PRZEMYŚLE STALOWYM - WŁAŚCICIELE KAPITAŁU I PRZEDSIĘBIORCY W TEORII JOSEPHA SCHUMPETERA

Artykuł przedstawia proste modele ekonometryczne, które mogą być zastosowane do analizy rozwoju gospodarczego w przemyśle stalowym. Struktura modeli jest oparta na klasycznej teorii funkcji produkcji, ale została zmodyfikowana w duchu teorii twórczej destrukcji Josepha Schumpetera. Takie podejście potwierdza ewolucyjny charakter rozwoju gospodarczego, w przeciwieństwie do podejścia opartego na klasycznej mechanice, rozwiniętego w neoklasycznej ekonomii.

Marta Kubiczek Instytut Metalurgii Żelaza

ILOŚCIOWA ANALIZA PROFILOWA POWŁOK ZE STOPÓW CYNKU METODĄ OPTYCZNEJ SPEKTROMETRII EMISYJNEJ ZE WZBUDZENIEM JARZENIOWYM (GD OES)

Celem badań było opracowanie metody ilościowej analizy profilowej GD OES oznaczania zawartości pierwiastków stopowych i zanieczyszczeń w metalicznych powłokach na bazie cynku. Opracowano procedurę badawczą obejmującą oznaczanie grubości powłok oraz zawartości sześciu pierwiastków metodą GD OES na spektrometrze Polyvac 2000 GDS.

Józef Paduch

Instytut Metalurgii Żelaza

NANOMATERIAŁY NA OSNOWIE ŻELAZA

Opracowanie zawiera przegląd wybranych pozycji literaturowych pod kątem badań i zastosowania nanomateriałów na osnowie żelaza.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Grażyna Stankiewicz

OPRACOWANIE METODYKI INSTRUMENTALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ STOPÓW MAGNEZU I STOPÓW ALUMINIUM Z LITEM

Celem pracy było opracowanie metodyki analizy składu chemicznego stopów magnezu i stopów Al-Li. Jako podstawową metodę analityczną zastosowano metodę fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF), a jako metody wspomagające emisyjną spektrometrię optyczną ze wzbudzeniem plazmowym (OES ICP) i atomową spektrometrię absorpcyjną (AAS)

Artur Żak, Józef Gawor, Bogdan Zdonek

POPRAWA PLASTYCZNOŚCI WLEWKÓW CIĄGŁYCH POPRZEZ MODYFIKACJĘ STRUKTURY ZA POMOCĄ MIKRODODATKÓW TYTANU I BORU ORAZ REGULOWANE CHŁODZENIE POWIERZCHNI

Celem pracy było sprawdzenie możliwości rozdrobnienia struktury krystalizacji wlewków ciągłych za pomocą mikrododatków tytanu i boru oraz dodatkowego chłodzenia powierzchni zakrzepniętego wlewka. Wyniki badań makro i mikrostruktury płaskich wlewków ciągłych ze stali BW11 oraz wlewków kwadratowych ze stali St3S wykazały, że zastosowana modyfikacja składu chemicznego stali nie wpływa w istotny sposób na strukturę krzepnięcia wlewków. Rozdrobnienie struktury uzyskano w warstwie powierzchniowej wlewków poddanych dodatkowemu chłodzeniu po wyjściu ze strefy chłodzenia wtórnego.

Hanna Krztoń, Dmytro Kolesnikov*, Ryszard Molenda, Jerzy Wojtas * - Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN "Unipress", Warszawa

WYTWARZANIE STALI SPIEKANYCH O STRUKTURZE NANOMETRYCZNEJ

Celem pracy było otrzymanie nanometrycznych spieków z proszków stali. Przeprowadzono badania dla dwóch gatunków stali oraz różnych ośrodków przenoszących ciśnienie. Proszki wytworzono metodą mechanicznego stopowania, a następnie skonsolidowano metodą izostatycznego prasowania na gorąco, wykorzystując ośrodek gazowy, ciekły oraz stały.

Piotr Porański, Waldemar Spiewok

OPRACOWANIE METODYKI OZNACZANIA NISKICH ZAWARTOŚCI TLENU W WYROBACH ZE STALI GŁĘBOKO ODTLENIONEJ

Celem pracy było zbadanie przyczyn rozbieżności wyników oznaczeń zawartości tlenu w litych próbkach stali. Zawartości tlenu oznaczano metodą frakcyjnej ekstrakcji wysokotemperaturowej, za pomocą automatycznego analizatora, cechowanego wzorcami stalowymi. Ustalono przyczynę rozbieżności wyników analiz i wytypowano kompatybilny zestaw wzorców do cechowania.

Jerzy Stępień, Józef Gawor

OKREŚLENIE ZASIĘGU, WŁASNOŚCI I STRUKTURY STREFY WPŁYWU CIEPŁA W PROCESIE WYCINANIA LASEROWEGO

Celem pracy było określenie zasięgu, twardości i struktury strefy wpływu ciepła powstającej w procesie wycinania laserowego, w zależności od gatunku stali oraz wielkości i grubości wycinanego elementu. Badania przeprowadzono na krążkach wycinanych laserowo z blach o grubościach: 8, 12, i 16 mm oraz na wytłoczkach wytłaczanych na zimno z tych krążków z czterech gatunków stali: Bw11, 18G2A, 15HGMV i Bw30GBTA. Stwierdzono, że strefa wpływu ciepła, o odmiennej strukturze i twardości w porównaniu do osnowy stali, która powstaje w krążkach w wyniku cięcia laserowego nie wywiera istotnego wpływu na proces wytłaczania z wyciąganiem ścianki wytłoczki.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku