×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 1/2005
1.jpg

Bogdan Zdonek, Lech Bulkowski, Ireneusz Szypuła

Instytut Metalurgii Żelaza

Paweł Kumaszka, Krzysztof Glądała, Bożena Brożyna

Przedsiębiorstwo "Prodrut" Sp. z o.o.

URUCHOMIENIE PRODUKCJI AKTYWNYCH I INTERAKTYWNYCH KOMPOZYTOWYCH DRUTÓW RDZENIOWYCH DO UZUPEŁNIANIA MIKRODODATKÓW w CIEKŁEJ STALI

Przedstawiono syntetyczny opis realizacji projektu celowego, wspomaganego ze środków Komitetu Badań Naukowych, w ramach którego opracowano technologię produkcji nowej generacji drutów rdzeniowych do uzupełniania mikrododatków w ciekłych stopach żelaza. Idea nowej generacji drutów rdzeniowych oparta jest na redukcji bezpośredniej tlenku lub tlenków mikrododatków za pomocą glinu w fazie ciekłego metalu, w wyniku której powstaje mikrododatek przechodzący do metalu i tlenek glinu (Al2O3) przechodzący do żużla. Wytworzono i wypróbowano w warunkach produkcyjnych druty rdzeniowe aktywne, z otuliną stalową i rdzeniami zawierającymi nośniki pierwiastków B, N, Nb, Mo, Ti, V oraz druty rdzeniowe interaktywne z otuliną aluminiową i rdzeniami zawierającymi pierwiastki: B, N, Mo, Ti, V. W praktyce przemysłowej zastosowano druty rdzeniowe zarówno z otuliną stalową jak i aluminiową i z wypełnieniami zawierającymi tytan i azot.

Koszt uzupełniania mikrododatków za pomocą drutów rdzeniowych nowej generacji jest znacznie mniejszy w porównaniu ze stosowaniem do tego celu drutów rdzeniowych z wypełnieniem zawierającym mikrododatki w postaci żelazostopów.

Bogdan Garbarz, Artur Żak, Jarosław Marcisz

Instytut Metalurgii Żelaza

Ryszard Giemza, Kazimierz Ochab, Janusz Fugiel

FERROSTAL Łabędy Sp. z o.o.

URUCHOMIENIE PRODUKCJI NOWEGO ASORTYMENTU PRĘTÓW STALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM OSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII

W artykule przedstawiono wyniki projektu celowego obejmującego przygotowanie i uruchomienie produkcji nowych asortymentów prętów stalowych w Ferrostalu Łabędy Sp. z o.o. Opracowano i wdrożono technologię walcowania i umacniania cieplnego prętów żebrowanych spawalnych klasy RB 500W o średnicy 6 mm oraz technologię produkcji prętów o 6÷16 mm RB 500W ze stali o zwiększonej zawartości domieszkowych pierwiastków metalicznych, co umożliwia wykorzystanie złomu o wyższej od standardowej zawartości Cu i Sn. Złom taki nie nadaje się do produkcji stali do wielu innych zastosowań. Opracowano parametry technologii wytwarzania prętów o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości (powyżej 900 MPa).

Czesław Kozik

Instytut Metalurgii Żelaza

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA OPTYMALIZACJI GOSPODARKI WODNEJ HUTY STALOWA WOLA S.A.

Zaproponowano dwa alternatywne warianty gospodarki wodnej Huty Stalowa Wola, zakładające przekształcenie otwartego obiegu ogólnohutniczego w obieg cyrkulacyjny - co umożliwia ponad trzykrotne obniżenie wskaźnika poboru wody dodatkowej i wskaźnika zrzutu ścieków, do wartości poniżej 10 m3/t stali. Określono warunki umożliwiające uzyskanie opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek

ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO BRĄZÓW ALUMINIOWYCH METODĄ FLUORESCENCYJNEJ SPEKTROMETRII RENTGENOWSKIEJ

Opracowano metodykę oznaczania pełnego składu chemicznego (18 pierwiastków - As, Sb, Sn, Ag, Pb, Bi, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, S, P, Si, Al, Mg) brązów aluminiowych metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Realizacja celu pracy wymagała przeprowadzenia analizy widm rentgenowskich stopów, dokonania doboru optymalnych parametrów pomiarowych, wyznaczenia granic wykrywalności poszczególnych składników. Przeprowadzono również szczegółową analizę wpływów absorpcyjnych i/lub wzmocnienia obecnych w analizie XRF wybranych stopów oraz matematyczną korekcję zidentyfikowanych wpływów, a także wyznaczono podstawowe parametry metrologiczne opracowanej metodyki.

Grażyna Stankiewicz

OPRACOWANIE MONOGRAFII DOTYCZĄCEJ FLUORESCENCYJNEJ ANALIZY RENTGENOWSKIEJ MATERIAŁÓW METALICZNYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Celem pracy było przygotowanie monografii dotyczącej fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej większości materiałów metalicznych wykorzystywanych na konstrukcje lotnicze, które pozwoli uporządkować ich analitykę i tym samym lepiej przygotować polski przemysł lotniczy do wprowadzania (między innymi w ramach offsetu) nowych technologii, wymagających dotrzymania w sposób powtarzalny precyzyjnej zawartości składników stopowych.

Bożena Smolec

OZNACZANIE ŚLADOWYCH I MIKROŚLADOWYCH ZAWARTOŚCI SELENU, TALU I TELLURU W STOPACH NIKLU METODĄ AAS

Celem pracy było opracowanie metod oznaczania śladowych zawartości selenu, telluru i talu w żarowytrzymałych stopach niklu. Opracowane metody charakteryzują się dużą czułością a wielkości wyznaczonych granic oznaczalności spełniają kryteria producentów sprzętu lotniczego. Opracowane metody zweryfikowano za pomocą naturalnych wzorców NIST, BAS i NCS, z atestowanymi zawartościami selenu, telluru i talu.

Opracowano procedurę badawczą oznaczania selenu, telluru i talu w żarowytrzymałych stopach niklu metodą GF-AAS. Do procedury tej włączono metody oznaczania śladowych zawartości bizmutu, ołowiu, srebra i cyny w żarowytrzymałych stopach niklu, które to metody zostały opracowane wcześniej i są rutynowo stosowane w Laboratorium Analiz chemicznych. Nowopowstała procedura obejmuje metody analizy głównych zanieczyszczeń żarowytrzymałych stopów niklu.

Bożena Smolec, Waldemar Spiewok

OZNACZANIA ŚLADOWYCH I MIKROŚLADOWYCH ZAWARTOŚCI ANTYMONU, ARSENU, CYNKU, GALU, INDU, ITRU, TORU W STOPACH NIKLU METODĄ OES-ICP

Celem pracy było opracowanie metod oznaczania śladowych i mikrośladowych zawartości antymonu, arsenu, cynku, galu, indu, itru i toru w stopach żarowytrzymałych stopach niklu metodą spektrometrii emisyjnej optycznej ze wzbudzeniem ICP. W Opracowano procedurę badawczą oznaczania śladowych zawartości i arsenu, antymonu, cynku, galu, indu, toru i itru, która będzie wykorzystana do wykonywania analiz na zlecenie przemysłu zbrojeniowego i lotniczego w związku z wdrażaniem nowych technologii w ramach umów "offsetowych".

Bożena Smolec, Grażyna Stankiewicz, Marta Kubiczek

WALIDACJA METOD ANALIZY CHEMICZNEJ WYBRANYCH GATUNKÓW ŻELAZOSTOPÓW

Przeprowadzono walidację metod analizy chemicznej żelazomanganu, żelazokrzemu i żelazochromu. Walidację przeprowadzono za pomocą certyfikowanych materiałów odniesienia. Stwierdzono bardzo dobrą zgodność otrzymanych wyników z wartościami certyfikowanymi. Wyznaczono następujące parametry statystyczne: odchylenie standardowe powtarzalności, odchylenie standardowe precyzji pośredniej, niepewność pomiaru złożoną standardową, niepewność rozszerzoną. W wyniku realizacji pracy stosowane w Laboratorium metody analizy żelazostopów spełniają wymagania normy PN-ISO/IEC 17025 oraz wymagania odbiorców.

Marta Kubiczek

ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO POKRYĆ OCHRONNYCH NA STOPACH ŻAROODPORNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY PROFILOWEJ GD OES

Celem pracy było przygotowanie programu analitycznego na spektrometrze Polyvac 2000 GDS do analizy profilowej pokryć na stopach żaroodpornych, przeprowadzenie jakościowej i ilościowej analizy profilowej próbek powłok oraz porównanie otrzymanych wyników z danymi otrzymanymi niezależnymi technikami badawczymi. Stwierdzono, że metoda GD OES może służyć do oceny składu chemicznego aluminiowych powłok dyfuzyjnych w różnych odległościach od powierzchni powłoki.

Piotr Porański

OPRACOWANIE METODY OZNACZANIA CAŁKOWITEJ ZAWARTOŚCI TLENU W MATERIAŁACH CERAMICZNYCH

Opracowano metodę oznaczania całkowitej zawartości tlenu w materiałach ceramicznych, na przykładzie ceramicznych katalizatorów samochodowych. Metoda polega na ekstrakcji wysokotemperaturowej automatycznym analizatorem gazów z detektorem IR. Przedmiotem badań oprócz przemysłowych materiałów ceramicznych - głównie katalizatorów były także syntetyczne wzorce tlenkowe.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku