×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 4/2005
4.jpg

Roman Kuziak, Władysław Zalecki, Ryszard Molenda, Zdzisław Łapczyński

Instytut Metalurgii Żelaza

OPRACOWANIE MAP PROCESÓW OBRÓBKI CIEPLNO-PLASTYCZNEJ METALI I STOPÓW

Celem pracy było opracowanie map procesu obróbki plastycznej na przykładzie miedzi chromowej pozwalającej na dobranie wstępnych warunków kucia odkuwek osiowosymetrycznych z tego materiału. Mapy procesu opracowano na podstawie wyników analizy prób osiowo-symetrycznego ściskania. Zbadano mikrostrukturę oraz twardość próbek odkształconych. W oparciu o przeprowadzone badania symulacyjne, w firmie Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. w Świdniku przeprowadzono przemysłową próbę kucia matrycowego odkuwki osiowosymetrycznej. Próby przemysłowe dały wynik pozytywny.

Władysław Zalecki, Roman Kuziak, Zdzisław Łapczyński, Ryszard Molenda, Jerzy Wojtas

Instytut Metalurgii Żelaza

Małgorzata Suś-Ryszkowska, Zbigniew Pakieła

Politechnika Warszawska

OTRZYMYWANIE ORAZ BADANIE MATERIAŁÓW ULTRADROBNOZIARNISTYCH I NANOKRYSTALICZNYCH ZA POMOCĄ JEDNOSTKI MAXStrain SYMULATORA GLEEBLE 3800

Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów odkształcenia (temperatury, wielkości i prędkości odkształcenia) na kształtowanie struktury stopu AA6061, stali austenitycznej 316L oraz materiału intermetalicznego na bazie stopu Fe-Al i wpływu rozdrobnienia mikrostruktury na własności mechaniczne. Badania stopu AA6061 miały na celu określenie równoczesnego oddziaływania odkształcenia i grzania na ewolucję mikrostruktury stopu. W wyniku przeprowadzonych badań określono warunki obróbki cieplno-plastycznej pozwalające na uzyskanie struktur drobnoziarnistych i nanokrystalicznych badanych materiałów.

Janusz Dobrzański, Adam Zieliński

Instytut Metalurgii Żelaza

Krzysztof Zieliński, Jan Wodzyński

Fabryka Kotłów Rafako S.A., Racibórz

MODERNIZACJA WĘZŁÓW PRZEGRZEWACZY INTALACJI CIŚNIENIOWEJ WYSOKOPRĘŻNYCH KOTŁÓW PAROWYCH

Celem pracy było dokonanie modernizacji węzłów przegrzewaczy pary instalacji ciśnieniowej wysokoprężnych kotłów parowych dużej mocy. Modernizacji dokonano poprzez wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i materiałowych krytycznych elementów wybranych węzłów przegrzewaczy pary pracujących w warunkach pełzania. W ramach prac badawczo–rozwojowych zbadano będące dotychczas w eksploatacji materiały oraz dokonano doboru nowych materiałów na elementy zmodernizowanego węzła przegrzewacza pary o opracowanej unowocześnionej konstrukcji i wykonano nowe elementy przegrzewacza dla kotłów bloków dużej mocy opalanych węglem brunatnym. Opracowane i wykonane krytyczne elementy węzła przegrzewacza pary umożliwią eksploatację części ciśnieniowej wysokoprężnych kotłów po modernizacji przez dalsze co najmniej 200 tys. godzin.

Waldemar Spiewok, Grażyna Stankiewicz, Bożena Smolec, Marta Kubiczek, Piotr Porański

Instytut Metalurgii Żelaza

Mieczysław Kuźmiński, Marek Drabik

Polcargo – Medyka, Medyka

NOWA SERIA CERTYFIKOWANYCH MATERIAŁÓW ODNIESIENIA AGLORUDY, GRUDEK I KONCENTRATÓW ŻELAZA POCHODZĄCYCH Z UKRAINY I ROSJI

Wyprodukowano czternastoczłonową serię certyfikowanych materiałów odniesienia surowców żelazonośnych. Przedstawiono metodykę poboru surowców na wzorce oraz technologię ich produkcji. Przeprowadzono badania jednorodności oraz międzynarodowe badania atestacyjne. W wyprodukowanych wzorcach atestowano zawartości Fe, FeO, SiO2, CaO, Mn, Al2O3, TiO2, MgO, C, P2O5, S, K2O, Na2O, Sn, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Ba i Cl.

Janusz Paszta, Bronisław Hoderny, Janusz Dobrzański, Artur Mazur, Bogdan Zdonek

Instytut Metalurgii Żelaza

Stanisław Binek, Janusz Pichór, Marek Polanowski, Marian Szczerba, Wojciech Śliwinski

Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

URUCHOMIENIE PRODUKCJI WALCÓW ROBOCZYCH DO WALCOWANIA BLACH NA ZIMNO Z ZASTOSOWANIEM PŁOMIENIOWEGO NAGRZEWANIA PRZED HARTOWANIEM

Na podstawie przeprowadzonych prób i badań opracowano technologię wytapiania i rafinacji stali nadeutektoidalnej przeznaczonej do produkcji walców roboczych, technologię kucia i obróbek cieplnych oraz obróbek mechanicznych. W wyniku wykonanych prób, po końcowym zabiegu obróbki cieplnej uzyskano twardość beczki walca w przedziale 92-93 HShC oraz żądaną strukturę materiału beczki. Uzyskane wyniki pracy umożliwiają uruchomienie produkcji walców roboczych Φ 585 × 1700 mm, zgodnie z wymaganiami użytkowników. Po przetestowaniu serii informacyjnej walców u użytkownika, uruchomiona zostanie produkcja walców Φ 585 × 1700 mm w Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. zgodnie z zamówieniami.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Marian Niesler

DROBNOZIARNISTE SORTYMENTY KOKSU JAKO PALIWA ZASTĘPCZE W WIELKIM PIECU

Określono wpływ zastosowania drobnoziarnistych sortymentów koksu, jako zamiennika części koksu wielkopiecowego, na stopień wykorzystania energii chemicznej gazu powstającego w wyniku zgazowania węgla z koksu i związaną z tym energochłonność procesu wielkopiecowego.

Przeprowadzone badania własne pozwoliły na weryfikację następujących tez pracy:

1. Zastosowanie drobnoziarnistych sortymentów koksu, jako zamiennika części koksu wielkopiecowego wprowadzanych w mieszaninie z tworzywami żelazonośnymi, w odpowiednio dobranej ilości: 

  • nie powoduje pogorszenia przewiewności wsadu w wielkim piecu,
  • poprawia stopień wykorzystania energii chemicznej gazu wielkopiecowego,
  • obniża energochłonność procesu wielkopiecowego.

2. Zastosowanie w mieszaninie z tworzywami żelazonośnymi bardziej reaktywnego drobnoziarnistego sortymentu koksu, jako zamiennika części koksu wielkopiecowego, zwiększa stopnia redukcji pośredniej przy ograniczeniu endotermicznej reakcji redukcji bezpośredniej.

Marian Niesler, Janusz Stecko

BADANIA MODELOWE ZMIAN PRZEWIEWNOŚCI UKŁADÓW WSADOWYCH Z DUŻYM UDZIAŁEM GRUDEK PRZY WPROWADZANIU ODSIEWU SPIEKU I GRUDEK DO WSADU

Celem pracy było określenie warunków (optymalnej ilości i sposobu) wprowadzania odsiewu spieku i grudek do układu wsadowego z udziałem po 50% grudek i spieku, bez istotnego pogorszenia przewiewności wsadu. Przeprowadzono komputerową symulację przewiewności przy wprowadzaniu do wsadu odsiewu spieku i grudek. Stwierdzono, że w przypadku stosowania mieszanego załadunku odsiewu spieku, grudek lub ich mieszaniny najkorzystniej jest podawać je z koksem groszkiem. Stosowanie odsiewu spieku i grudek może być również wykorzystane do regulacji przepływu gazu na przekroju wsadu w wielkim piecu, przez lokalne zagęszczenia w środkowej lub obrzeżnej strefie wielkiego pieca.

Janusz Stecko, Marian Niesler, Tomasz Misiun

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DO ZASTĄPIENIA CZĘŚCI KOKSIKU W PROCESIE SPIEKANIA RUD WĘGLEM (MIAŁEM WĘGLOWYM) W WARUNKACH KRAJOWYCH SPIEKALNI

Celem pracy było opracowanie założeń do zastąpienia części koksiku w procesie spiekania rud węglem (miałem węglowym) w warunkach krajowych spiekalni. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania z częściowym zastąpieniem koksiku miałem węglowym. W wyniku tych prób stwierdzono, że istnieje możliwość zastosowania miału węglowego jako zamiennika części stosowanego obecnie koksiku w ilości 10% w bilansie paliwa.

Jan Żebrok, Tomasz Misiun, Janusz Stecko

OKREŚLENIE SKUTKÓW PODWYŻSZENIA WYSOKOŚCI SPIEKANEJ WARSTWY Z 450 MM DO 550 MM PRZY RÓWNOCZESNYM ZASTOSOWANIU PIONOWYCH ELEMENTÓW SPULCHNIAJĄCYCH NA PODSTAWIE PRÓB LABORATORYJNYCH

Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania z różnymi wysokościami spiekanej warstwy i zastosowaniem pionowego elementu spulchniającego. W wyniku tych prób stwierdzono, że istnieje możliwość utrzymania wysokiej wydajności procesu spiekania przy zastosowaniu wysokości warstwy 550 mm z zastosowaniem pionowego elementu spulchniającego.

Fryderyk Żyła, Tomasz Misiun, Janusz Paszta, Janusz Żebrok, Kazimierz Cieślik

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI CIĄGŁEGO POMIARU PRZEWIEWNOŚCI MIESZANKI SPIEKALNICZEJ ORAZ KONCEPCJI REGULACJI PIECA Z WYKORZYSTANIEM SYGNAŁU PRZEWIEWNOŚCI

Określono możliwości ciągłego pomiaru przewiewności spiekanej na taśmie mieszanki spiekalniczej oraz opracowano koncepcję wykorzystania uzyskanych informacji pomiarowych do sterowania procesem spiekania. Zbadano zależność przewiewności od parametrów mieszanki spiekalniczej takich jak np. skład ziarnowy, segregacja. Stwierdzono możliwość pomiaru wybranych parametrów procesu spiekania – temperatura, podciśnienie w komorze ssącej – oraz opracowano konstrukcje czujnika, za pomocą którego wykonano pomiary parametrów procesu spiekania.

Janusz Paszta

MODERNIZACJA PALNIKÓW INŻEKCYJNYCH UMOŻLIWIAJĄCA REGULACJĘ MOCY GRZEWCZEJ I KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERYSTYKI PŁOMIENIA

W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych na modelu palnika inżekcyjnego opracowano założenia dla modernizacji palników, zabudowanych w piecach zapłonowych, która powinna poprawić proces zapalania mieszanki w szczególności w strefach obrzeżnych taśmy spiekalniczej. Uzyskane wyniki badań stwarzają możliwości współpracy z Hutą Katowice lub Hutą Sendzimira nad poprawą równomierności zapalania mieszanki spiekalniczej i obniżenia strat na taśmie przez obniżenie ilości spieku zwrotnego.

Jacek Ciepliński

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH DLA URZĄDZENIA DO ODŚRODKOWEGO ODLEWANIA WALCÓW

Celem pracy było omówienie sposobów produkcji odlewanych walców żeliwnych monolitycznych i dwuwarstwowych. Porównano metody odlewania walców dwuwarstwowych. W wyniku pracy opracowano założenia do projektu stanowiska do odlewania walców zespolonych metodą odśrodkową.

Bogdan Zdonek, Ireneusz Szypuła

ZBADANIE PRZYDATNOŚCI ŻUŻLA WOLASTONITOWEGO PRZY WYTWARZANIU STALI NADEUTEKTOIDALNYCH NA ODKUWKI

Podjęto próbę modyfikacji nieplastycznych glinianów w plastyczne glinokrzemiany wapnia poprzez dobór składu chemicznego żużla rafinacyjnego. Wytworzono wlewki na odkuwki walców i wałów wiatracznych ze stali nadeutektoidalnych z zastosowaniem żużli wolastonitowych. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność tej technologii; nastąpiła bowiem poprawa czystości tlenkowej stali głównie w wyniku zmniejszenia zawartości tlenu całkowitego.

Maria Zięba-Glińska, Hanna Krztoń, Bogdan Zdonek, Janusz Paszta, Jerzy Pogorzałek

WYTWARZANIE „ŻELAZISTEGO WAPNA” Z ZASTOSOWANIEM ODPADOWYCH TLENKÓW ŻELAZA

Zbadano w warunkach laboratoryjnych możliwość wytwarzania „wapna żelazistego” z wykorzystaniem odpadowych tlenków żelaza. Opracowano skład mieszanki pozwalający uzyskać wapno żelaziste w piecu obrotowym, opalanym palnikami gazowo-powietrznymi. Opracowana mieszanka składa się z kamienia wapiennego i materiałów żelazonośnych (szlamu mieszanego, pyłu stalowniczego, zgorzeliny z CS w odpowiednich proporcjach). Uzyskane „wapno żelaziste” z opracowanej mieszanki charakteryzuje się dużą wytrzymałością rozpadową i odpornością na uwodnienie oraz zdolnością do szybkiego i pełnego rozpuszczania w czasie topienia metalowego wsadu w konwertorze lub piecu łukowym.

Bogdan Zdonek, Ireneusz Szypuła, Piotr Porański, Waldemar Spiewok

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTALNEJ ANALIZY TLENU W STALI DO STEROWANIA PROCESEM STALOWNICZYM

Oceniono przydatność emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem iskrowym do oznaczania tlenu w stali do sterowania składem chemicznym wtrąceń niemetalicznych. Opracowano założenia metody analitycznej, wytypowano odpowiedni dla tej metody spektrometr OES, przeprowadzono badania przy współpracy z Labortest US Steel Koszyce i TŽ Trzyniec. Porównano uzyskane wyniki analiz spektralnych z wynikami uzyskanymi metodą ekstrakcji wysokotemperaturowej. Stwierdzono, że emisyjną spektrometrią optyczną ze wzbudzeniem iskrowym można bezpośrednio oznaczać zawartości tlenu całkowitego powyżej 50 ppm.

Jerzy Pogorzałek, Piotr Różański

WPŁYW ZAWARTOŚCI GAZÓW (TLENU, AZOTU, WODORU) W STALIWIE NA JAKOŚĆ WEWNĘTRZNĄ I POWIERZCHNIOWĄ ODLEWÓW

Określono zawartości gazów w odlewach staliwnych na różnych etapach ich wytwarzania (piec, kadź i forma). Badania przeprowadzono na kilku przemysłowych wytopach różnych gatunków staliw wykonanych w elektrycznym piecu łukowym ze świeżeniem rudą i tlenem gazowym. Stwierdzono, że świeżenie kąpieli tlenem gazowym sprzyja obniżeniu zawartości wodoru, natomiast znaczny wzrost zawartości gazów może nastąpić w trakcie zalewania formy.

Piotr Różański, Jerzy Pogorzałek

OPRACOWANIE METODYKI POMIARU CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTÓW TOPLIWOŚCI ZASYPEK KRYSTALIZATOROWYCH PRZY WYKORZYSTANIU URZĄDZENIA PR 37/1600

Opanowano metodykę pomiaru charakterystycznych punktów topliwości przy użyciu posiadanego urządzenia. Przeprowadzono oznaczenia punktów topliwości dla dziesięciu zasypek krystalizatorowych głównych producentów europejskich.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku