×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 2/2006
2.jpg

Dariusz Woźniak, Bogdan Garbarz, Roman Kuziak, Lech Bulkowski

Instytut Metalurgii Żelaza

METODY SYMULACJI FIZYCZNEJ I NUMERYCZNEJ PROCESÓW HUTNICZYCH ROZWIJANE W INSTYTUCIE METALURGII ŻELAZA

Metody symulacji fizycznej i numerycznej dają możliwość szybszej i tańszej weryfikacji nowych technologii niż próby w pełnej skali przemysłowej. Dostosowując swoją bazę badawczą do przewidywanego rozwoju zapotrzebowania na badania symulacyjne, Instytut Metalurgii Żelaza unowocześnia wyposażenie w aparaturę i urządzenia badawcze, szczególnie w zakresie umożliwiającym prowadzenie badań symulacyjnych w skali półprzemysłowej. Przedstawiono aktualne i planowane możliwości badawcze IMŻ w dziedzinie symulacji numerycznej, fizycznej symulacji laboratoryjnej i symulacji fizycznej w skali półprzemysłowej. Opisano etapowy program budowy linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali i stopów (LPS), składającej się z modułów do symulacji procesów wytapiania, odlewania, walcowania na gorąco, walcowania na zimno i obróbki cieplnej. Aktualnie budowany jest moduł wytapiania i odlewania oraz walcowania na gorąco wyrobów płaskich i prętów. Przedstawiono możliwości prowadzenia badań symulacyjnych procesów technologicznych stosowanych w hutnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem uruchamianych nowych linii w Mittal Steel Poland S.A., za pomocą urządzeń i programów komputerowych posiadanych obecnie i planowanych do uruchomienia przez IMŻ. Zaprezentowano przykłady uzyskanych wyników.

Roman Kuziak, Artur Mazur, Władysław Zalecki

Instytut Metalurgii Żelaza

ZASTOSOWANIE SYMULACJI FIZYCZNEJ I NUMERYCZNEJ DO ANALIZY CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI WYKAZUJĄCYCH SKŁONNOŚĆ DO PĘKANIA

Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy procesu ciągłego odlewania stali pod kątem możliwości poprawy jakości wlewków ciągłych odlewanych ze stali wykazujących skłonność do pękania. Analizy dokonano w oparciu o symulację fizyczną i numeryczną procesu COS z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800 i programu Calcosoft 2D. W oparciu o uzyskane wyniki i zastosowaną metodykę ich analizy uzyskano możliwość przeniesienia na obiekt przemysłowy wyników badań laboratoryjnych. Podjęty w pracy nurt badań, oparty o połączenie rezultatów obu metod, umożliwia pełniejszy opis zjawisk zachodzących w krzepnącym wlewku, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie ich do określania warunków odlewania, zmniejszających prawdopodobieństwo inicjowania pęknięć powierzchniowych w czasie odlewania.

Janusz Stecko

Instytut Metalurgii Żelaza

OCENA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA WĘGLOWODORÓW DO PROCESU SPIEKANIA CELEM OBNIŻENIA EMISJI NOx DO ATMOSFERY

Przedstawiono możliwość obniżenia emisji tlenków azotu w spalinach z procesu spiekania poprzez wprowadzenie węglowodorów w postaci odpadów cukrowniczych do mieszanki spiekalniczej. Spowodowało to skrócenie czasu spiekania (wzrost wydajności o ok. 5%) i obniżenie NOx w spalinach przy dodatku 1% odpadów cukrowniczych.

Piotr Różański, Jerzy Pogorzałek

Instytut Metalurgii Żelaza

PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH Z ZAKRESU CZYSTYCH TECHNOLOGII STALOWNICZYCH

Przedstawiono stan obecny technologii wytwarzania stali z uwzględnieniem najnowszych światowych rozwiązań z zakresu tak zwanych czystych technologii stalowniczych i kierunki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Opisano rozwiązania techniczne i technologiczne służące intensyfikacji procesów produkcyjnych, optymalizacji zużycia energii elektrycznej, minimalizacji ilości powstających odpadów, produktów ubocznych i zanieczyszczeń oraz maksymalizacji ich recyklingu wewnętrznego, czyli ponownego wykorzystania w procesach wytwarzania żelaza i stali. Na podstawie dokonanego przeglądu zaproponowano kierunki badań, jakie powinny być, zdaniem autorów, rozwijane w kraju w najbliższych latach.

Marcin Miczka

Instytut Metalurgii Żelaza

ANALIZA HARMONICZNA I PROGNOZA SPRZEDAŻY DLA SEKTORA STALOWEGO Z ODNIESIENIEM DO GŁÓWNYCH NURTÓW ANALIZY EKONOMETRYCZNEJ I PROGNOZOWANIA

Artykuł jest wstępem do zapoznania się z najnowszą metodologią i terminologią stosowaną w badaniach systemów ekonomicznych. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę głównych nurtów analizy ekonometrycznej i prognozowania. Temat został rozwinięty o zagadnienia związane ze strzałką czasu i ewolucją adaptacyjnych systemów złożonych. Postawiono tezę, że analiza harmoniczna jest etapem pośrednim pomiędzy analizą systemów utrzymywanych w równowadze statycznej i dynamicznej, a podejściem uwzględniającym ewolucyjne zmiany w strukturze systemu. Obliczono prognozę sprzedaży dla sektora i postawiono tezę, że sektor stalowy znajduje się w fazie przejściowej rozwoju, która powinna poprzedzać fazę wzrostu logistycznego.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Waldemar Spiewok

WDROŻENIE TECHNIKI GC/MS DO PRAKTYKI LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH

Celem pracy było przygotowanie w Laboratorium Analiz Chemicznych warunków do pracy ze związkami organicznymi oraz wdrożenie techniki chromatografii gazowej ze spektrometrią mas do praktyki Laboratorium. Przygotowano pomieszczenie laboratoryjne wyposażone w sprzęt do preparatyki próbek analitycznych pod kątem oznaczania związków organicznych oraz przeprowadzono próby oznaczania zawartości zanieczyszczeń organicznych w pyłach hutniczych oraz w wodach. Potwierdzono możliwość wykrycia 2, 3, 7, 8 czterochlorodibenzodioksyny w stężeniu poniżej 100 fg/ml.

Waldemar Spiewok, Czesław Kozik

OPRACOWANIE PROCEDUR PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU BADAWCZEGO I POSTĘPOWANIA ANALITYCZNEGO DLA KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH I KOMUNALNYCH

Celem pracy było merytoryczne przygotowanie Laboratorium Analiz Chemicznych do rozwiązywania problemów analitycznych obejmujących kontrolę składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych. Na podstawie analizy obowiązujących dokumentów prawnych określono zakres badań fizykochemicznych składających się na monitoring składowisk odpadów. Dokonano konfrontacji zakresu posiadanych procedur badawczych w stosunku do spodziewanych potrzeb analitycznych oraz określono obszar wymaganych do realizacji prac adaptacyjnych i wymaganych opracowań metodycznych.

Marta Kubiczek, Grażyna Stankiewicz

OPRACOWANIE METODYKI OZNACZENIA ZANIECZYSZCZEŃ I PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W STALACH STOPOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SZYBKICH TECHNIK INSTRUMENTALNYCH

Celem pracy było opracowanie metodyki oznaczania zawartości cyny, antymonu, ołowiu, arsenu i wapnia w stali wysokostopowej z wykorzystaniem fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej i optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym. Dobrano warunki pomiarowe dla obu technik, wyznaczono granice oznaczalności, precyzję pomiarów oraz dokładność oznaczeń wymienionych pierwiastków. Opracowane metodyki badań pozwalają na ich oznaczanie z dobrą dokładnością i zostaną wykorzystane w Laboratorium Analiz Chemicznych.

Lech Bulkowski, Jerzy Pogorzałek, Grażyna Stankiewicz, Czesław Kozik

ANALIZA I WSPOMAGAJĄCE BADANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MODUŁU STALOWNICZEGO LINII DO PÓŁPRZEMYSŁOWEJ SYMULACJI PROCESÓW WYTWARZANIA WYROBÓW ZE STALI I STOPÓW (LPS)

W pracy określono wymagania techniczne i technologiczne dla planowanego zakupu próżniowego pieca indukcyjnego do linii półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów stali i stopów. Opracowano zapytanie ofertowe oraz kryteria oceny ofert wraz ze sposobem wyboru dostawcy pieca stanowiącego część linii LPS. Zaprojektowano typoszereg wlewnic i nadstawek do odlewania wlewków o przekroju okrągłym i kwadratowy. W oparciu o komputerowe badania symulacyjne procesu krzepnięcia wlewka opracowano i wdrożono nowego typu izolację do nadstawek, opracowano i wdrożono nową technikę i technologię wykonania tygla zarówno do istniejącego jak i nowego próżniowego pieca indukcyjnego. Opracowano koncepcję obiegu wodnego dla potrzeb nowego pieca.

Lech Bulkowski, Jerzy Pogorzałek, Piotr Różański

ANALITYCZNY MODEL MATEMATYCZNY DO OBLICZEŃ TEMPERATURY LIKWIDUSU DLA WYBRANYCH STOPÓW I STALI WYSOKOSTOPOWYCH

Podano wzory do obliczania temperatury likwidusu dla wybranych grup stali i stopów w funkcji ich składu chemicznego. Wzory uzyskano na podstawie pomiarów temperatury likwidusu wykonanych dla 236 wytopów stali i stopów reprezentujących różne gatunki. Wzory te zostaną wykorzystane przy wykonywaniu wytopów laboratoryjnych na nowopowstającej linii wytapiania i odlewania oraz w pracach badawczych realizowanych na potrzeby hut.

Jacek Ciepliński, Marek Burdek

PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIA BIMETALOWYCH WYROBÓW CIĄGNIONYCH

Opracowano założenia do technologii produkcji ciągnionych wyrobów bimetalowych o zewnętrznej warstwie miedzianej lub z innych metali nieżelaznych oraz przeprowadzono analizę zapotrzebowania rynku krajowego na tego typu wyroby.

Wacław Wittchen, Mariusz Borecki

ROZSZERZENIE OFERTY POMIAROWEJ W ZAKRESIE TERMOGRAFII

Praca miała dwa podstawowe cele. Pierwszym było określenie możliwości uzasadnionej ekonomicznie i realnej technicznie, rozbudowy posiadanej przez IMŻ kamery termowizyjnej. Drugim celem było rozszerzenie oferty pomiarowej poprzez poszukiwanie nowych zastosowań termowizji w hutnictwie. Stosownie do powyższego w ramach pracy dokonano przeglądu najnowszych systemów termowizyjnych dominujących na rynku i na tej podstawie określono pożądany zakres modernizacji kamery będącej w posiadaniu IMŻ. Dokonano również oceny możliwości wykorzystania techniki termowizyjnej do określenia stopnia przetlenienia żużla, jako przykład nowego zastosowania techniki termowizyjnej w hutnictwie oraz uzupełniono materiały reklamowe celem dotarcia do nowych odbiorców badań termowizyjnych.

Tadeusz Kuźnik, Wanda Suchecka, Andrzej Kuźnik

OPRACOWANIE MODELU MATEMATYCZNEGO I STRUKTURY BAZ DANYCH DLA POTRZEB KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO GOSPODARKĘ WSADOWĄ STALOWNI ELEKTRYCZNEJ

Opracowano komputerowy system wspomagający gospodarkę wsadową stalowni elektrycznej. System oblicza ilość i koszt materiałów wsadowych dla planowanej produkcji stalowni w zmiennym horyzoncie czasowym. W ramach pracy opracowano model matematyczny, kryteria optymalizacyjne oraz wykonano oprogramowanie. Przeprowadzono badania symulacyjne dla rzeczywistych danych.

Lech Bulkowski, Bogdan Zdonek, Jerzy Wiedermann, Ireneusz Szypuła

ANALIZA PRZYCZYN POWSTAWANIA PĘKNIĘĆ WODOROWYCH W ODKUWKACH O DUŻEJ MASIE ZE STALI ODGAZOWANYCH PRÓŻNIOWO Z NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ SIARKI

Celem pracy była próba poznania przyczyn powstawania pęknięć wodorowych w odkuwkach o dużej masie. Analizie poddano stal w gatunku 34CrNiMo6, która po rafinacji w piecokadzi i odgazowaniu była odlewana do wlewnic na wlewki 30 i 50 t. Z wlewków tych odkuto wały przeznaczone dla elektrowni wiatrowych, które po wstępnej obróbce cieplnej, poddawano badaniom ultradźwiękowym. Analiza pęknięć wykrytych w odkuwkach, przy zawartości wodoru w ciekłej stali 0,8 ppm, wykonanych w Celsa Huta Ostrowiec wykazała, że są to pęknięcia naprężeniowo-wodorowe, a za przyczynę wskazała niewłaściwą wstępną obróbkę cieplną odkuwek po procesie kucia.

Janusz Pośpiech, Jarosław Gazdowicz, Zygmunt Marczak, Stanisław Cesarz

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY NANOKRYSTALICZNEJ W STOPIE ALMG2 METODĄ SKRĘCANIA POD CIŚNIENIEM

Celem pracy było zbadanie wpływu różnych parametrów odkształcenia na rozdrobnienie ziarna w próbie skręcania pod hydrostatycznym ciśnieniem próbek pierścieniowych wykonanych ze stopu AlMg2. W pracy zbadano strukturę odkształconych próbek oraz wyznaczono wielkość ziarna i twardość materiału. W ramach pracy wyznaczono własności mechaniczne nanostopu AlMg2.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku