×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 3/2006
3.jpg

Bogdan Zdonek, Maria Zięba-Glińska, Bronisław Hoderny, Lech Bulkowski, Fryderyk Żyła, Jerzy Wiedermann, Janusz Paszta, Jerzy Pogorzałek, Ireneusz Szypuła

Instytut Metalurgii Żelaza

Janusz Pichór, Stanisław Binek, Wojciech Lisiecki, Piotr Dudkiewicz, Wojciech Żurek, Robert Martynowski, Mariusz Okręt, Andrzej Ostatek, Dariusz Zarzycki

Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE TECHNOLOGII DOGRZEWANIA I RAFINACJI STALI W NADLEWACH CIĘŻKICH WLEWKÓW KUZIENNYCH

Opracowanie i wdrożenie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu celowego dofinansowanego przez Ministra Nauki i Informatyzacji, którego głównym celem była poprawa jakości wewnętrznej wlewków do kucia o dużej masie, przeznaczonych na odkuwki wałów napędowych elektrowni wiatrowych. Cel ten osiągnięto poprzez wykorzystanie jawnego ciepła krzepnięcia korpusu wlewka do dogrzewania i rafinacji ciekłej stali w nadlewie wlewka. Badania metalograficzne odkuwek wałów wykonanych z wlewków odlanych pod specjalną, (opatentowaną) pokrywą wykazały dużą czystość stali, zarówno od stopy, jak i od głowy wlewka. Nie stwierdzono również wad pochodzenia metalurgicznego typu nieciągłości i rzadzizn, wykrywanych za pomocą ultradźwiękowych badań odkuwek. W wyniku realizacji projektu zwiększono uzysk gotowych odkuwek o ponad 6% w stosunku do odkuwek kutych z wlewków tradycyjnych, zwiększono kilkakrotnie wielkość produkcji wałów napędowych elektrowni wiatrowych oraz powiększono asortyment odkuwek spełniających wysokie wymagania jakościowe.

Józef Gawor, Jan Grabelus, Harald Kania, Jarosław Marcisz, Artur Mazur, Jerzy Wojtas, Władysław Zalecki, Bogdan Zdonek

Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice

Kazimierz Ochab, Marian Rachwalski

Ferrostal Łabędy Sp. z o. o.

URUCHOMIENIE W FERROSTALU ŁABĘDY PRODUKCJI WLEWKÓW CIĄGŁYCH PRZEZNACZONYCH NA RURY I KSZTAŁTOWNIKI SPECJALNE

  W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu celowego nr 6T08 2002 C/05908 dofinansowanego przez KBN, którego celem było opracowanie technologii i uruchomienie w Ferrostalu Łabędy Sp. z o. o. produkcji wlewków ciągłych o przekroju kołowym 170 mm przeznaczonych na rury bez szwu i kształtowniki specjalne (walcowane lub wyciskane na gorąco). Opracowano kompleksową technologię wytwarzania stali i odlewania ciągłego wlewków okrągłych 170 mm oraz procedury oceny jakości tych wlewków. Odbiorcami wlewków okrągłych są obecnie firmy krajowe i zagraniczne, a potencjalnym odbiorcą jest nie uruchomiona jeszcze Walcownia Rur Jedność. Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wlewków okrągłych oraz intensyfikacja wytapiania stali w wyniku realizacji zadań wdrożeniowo-inwestycyjnych przyczyniły się do zwiększenia produkcji wlewków ciągłych.

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

EMISJE DO ŚRODOWISKA I SPOSOBY ICH OGRANICZANIA W SPIEKALNIACH RUD ŻELAZA

Przedstawiono wskaźniki emisji do powietrza, zrzutu ścieków i ilości powstających odpadów w krajowych spiekalniach i w spiekalniach europejskich. Zwrócono uwagę na fakt, że instalacje spiekalnicze są również znaczącym źródłem emisji dioksyn i furanów. Zaprezentowano techniki bądź kombinacje technik, które uważa się za Najlepsze Dostępne Techniki (BAT), zalecane do stosowania w spiekalniach rud, w celu systematycznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Dokonano przeglądu stosowanych w krajowych spiekalniach rud metod ograniczania ich szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Grażyna Stankiewicz, Bożena Smolec

Instytut Metalurgii Żelaza

PORÓWNANIE METOD OZNACZANIA W RUDACH ŻELAZA ZAWARTOŚCI ŻELAZA CAŁKOWITEGO

Celem pracy było przeprowadzenie badań porównawczych, najczęściej stosowanych w Laboratorium Analiz Chemicznych IMŻ, metod oznaczania w rudach żelaza zawartości żelaza całkowitego. Badaniami objęto dwie metody miareczkowe - po redukcji chlorkiem cyny (II) i po redukcji chlorkiem tytanu (III), metodę fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) oraz metodę obliczeniową. W wyniku przeprowadzonych badań podjęto decyzję o dopuszczeniu do analiz rutynowych metody XRF oraz metody miareczkowej

Jerzy Pogorzałek, Urszula Galisz, Lech Bulkowski, Jarosław Marcisz

Instytut Metalurgii Żelaza

FILTROWANIE STALI STOPOWYCH W PRÓŻNI ALTERNATYWNĄ TECHNOLOGIĄ ELEKTROŻUŻLOWEGO PRZETAPIANIA

Użytkownicy wyrobów stalowych wymagają często dla określonych zastosowań tzw. stali "czystych"(o bardzo małej ilości i wielkości wtrąceń niemetalicznych). Jednym ze sposobów wyprodukowania "czystej" stali jest technologia elektrożużlowego przetapiania (EŻP). Na przestrzeni lat intensywnie rozwijała się też technologia wytapiania stali w próżniowym piecu indukcyjnym (PPI) oraz technologia filtrowania stali przez filtry ceramiczne, w której następuje głębokie oczyszczenie stali z wtrąceń niemetalicznych. W IMŻ przeprowadzono próby połączenia technologii PPI z filtracją stali w warunkach obniżonego ciśnienia uzyskując stal o porównywalnej jakości do stali po EŻP.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Bożena Smolec

OPRACOWANIE METODYKI OZNACZANIA KRZEMU I FOSFORU METODĄ OES-ICP W HUTNICZYCH MATERIAŁACH NIEMETALICZNYCH (RUDY, ŻUŻLE)

Opracowano metody oznaczania fosforu i krzemu w rudach żelaza, żużlach i pyłach stalowniczych metodą OES -ICP. Dobrano sposób przeprowadzenia prób do roztworu, oraz ustalono optymalne warunki wzbudzenia próbki i parametry pomiaru. Do kalibracji spektrometru używano syntetycznych roztworów kalibracyjnych. Przeprowadzono walidację opracowanych metod za pomocą certyfikowanych materiałów odniesienia

Hanna Krztoń, Janusz Dobrzański, Bożena Smolec, Ryszard Molenda, Adam Zieliński

ZASTOSOWANIE RENTGENOWSKIEJ ILOŚCIOWEJ ANALIZY FAZOWEJ WYDZIELEŃ DO OCENY STOPNIA DEGRADACJI STALI 10H2M PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI W WARUNKACH PEŁZANIA

Zastosowano rentgenowską analizę fazową do opracowania ilościowych charakterystyk składu fazowego izolatów węglikowych, otrzymanych z wężownic przegrzewaczy pary pierwotnej, w stanie po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania (EC Siekierki). Uzyskane wyniki umożliwiają weryfikację wyznaczania równoważnego czasu eksploatacji badanych elementów.

Zygmunt Marczak, Hanna Krztoń

PORÓWNANIE MAGNETOSPRĘŻYSTEJ I RENTGENOGRAFICZNEJ METODY POMIARU NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH

Celem pracy było wykorzystanie rentgenograficznej metody pomiaru naprężeń własnych /NW/ do weryfikacji metody magnetosprężystej w zakresie bezdotykowego pomiaru NW. Przeprowadzono pomiary NW próbek z różnych gatunków stali i w różnych stanach naprężeń warstwy wierzchniej. Wykonano wózek do pomiaru NW bezdotykową głowicą pomiarową.

Jan Żebrok , Marian Niesler, Janusz Stecko

UTYLIZACJA ZAOLEJONYCH, DROBNOZIARNISTYCH MATERIAŁÓW ŻELAZONOŚNYCH W PROCESIE SPIEKANIA

Celem pracy było określenie możliwości utylizacji zaolejonych, drobnoziarnistych materiałów żelazonośnych w procesie spiekania. Przeprowadzono serie laboratoryjnych prób spiekania przy zastosowaniu metody tzw. "spiekania górnej warstwy". Na podstawie tych prób opracowano wstępną technologie i określono skutki ekologiczne utylizacji zaolejonych drobnoziarnistych materiałów w procesie spiekania przy zastosowaniu wyżej wymienionej metody.

Jarosław Gazdowicz, Andrzej Maciosowski, Jerzy Wiedermann

OCENA MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA PRODUKCJI KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH ZE STALI NISKOSTOPOWEJ Z MIKRODODATKAMI O GRANICY PLASTYCZNOŚCI POWYŻEJ 1000 MPA DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Celem pracy było przeprowadzenie badań laboratoryjnych nad doborem gatunku stali oraz warunków zgrzewania i obróbki cieplnej dla uzyskania materiału na kształtowniki zamknięte o granicy plastyczności powyżej 1000 MPa. W ramach pracy wykonano między innym: wytop laboratoryjny dwóch gatunków stali niskostopowej z mikrododatkami oraz przeprowadzono symulację procesu zgrzewania jak również oceniono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności wytrzymałościowe. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano stal niskostopową z mikrododatkami o granicy wytrzymałości powyżej 1000 MPa, jaką można zastosować do produkcji kształtowników zamkniętych z rur ze szwem.

Józef Gawor, Bogdan Garbarz, Jerzy Stępień, Jerzy Wojtas

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH PRODUKCJI BLACH GRUBYCH O GRANICY PLASTYCZNOŚCI POWYŻEJ 1000 MPA 

Celem pracy była analiza rynku odbiorców blach grubych ulepszanych cieplnie o wysokiej granicy plastyczności w zakresie 890÷1 000 MPa i powyżej 1 000 MPa, opracowanie wytycznych technologicznych ich produkcji oraz opracowanie wniosku na projekt celowy. W wyniku analizy rynku i analizy dostępnych materiałów źródłowych dotyczących właściwości i technologii produkcji blach grubych wysokowytrzymałych, oszacowano wielkość zużycia importowanych blach grubych o wysokiej granicy plastyczności oraz uzyskano dane do opracowania wniosku na projekt celowy z Hutą Stali Częstochowa Sp. z o.o.

Jerzy Wojtas, Jerzy Wiedermann, Andrzej Maciosowski

OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNIK I METODYK PRZEŚWIETLENIOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Przedstawiana praca ma charakter zarówno metodyczny obejmujący rozszerzenie metody badań nieniszczących, wdrożenie nowoczesnych metod opracowywania wyników badań, jak również obejmuje określenie aktualnych możliwości badawczych IMŻ w zakresie prześwietleniowej mikroskopii elektronowej. Opracowano i wdrożono metodykę badań stanu wydzieleń za pomocą podwójnych replik matrycowych (węglowych), wdrożono program komputerowy do rozwiązywania dyfrakcji elektronowych, wyznaczono aktualną zdolność rozdzielczą mikroskopu JEM 2000FX i określono możliwości wykonywania badań w zakresie mikroskopii wysokorozdzielczej.

Janusz Paszta, Marian Niesler, Fryderyk Żyła

OPRACOWANIE I BADANIA CHARAKTERYSTYKI PALNIKA INŻEKCYJNEGO NA GAZ ZIEMNY DO PIECÓW ZAPŁONOWYCH

W wyniku badań laboratoryjnych modelu palnika inżekcyjnego zasilanego gazem ziemnym, opracowano dokumentację techniczną i wykonano prototyp palnika przemysłowego.

Jerzy Stępień, Jerzy Wojtas

BADANIA STRUKTURALNE MECHANIZMU ODKSZTAŁCENIA NA ZIMNO STALI SPECJALNYCH

Zgniatanie obrotowe na zimno stali niskowęglowej chromowo-manganowo-molibdenowo-wanadowej stosuje się w celu uzyskania w wyrobie gotowym struktury ultradrobnoziarnistej. Po zgniataniu obrotowym uzyskano w wyrobie strukturę silnie rozdrobnionego martenzytu listwowego umocnionego wydzieleniami i pasmami odkształcenia ułożonymi przestrzenie w wielu kierunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań strukturalnych stwierdzono, że struktura w wyrobach ze stali EŻP jest bardziej jednorodna i bardziej rozdrobniona niż struktura wyrobów ze stali VAD.

Artur Żak, Jarosław Marcisz 

OPRACOWANIE PODSTAW TECHNOLOGII UMACNIANIA CIEPLNEGO PRĘTÓW I WALCÓWKI ZE STALI SPAWALNYCH O GRANICY PLASTYCZNOŚCI POWYŻEJ 500 MPA, METODAMI UMACNIANIA STRUKTURALNEGO I WYDZIELENIOWEGO

Celem pracy było opracowanie podstaw technologii umacniania cieplnego po odkształceniu na gorąco, umożliwiającej wytwarzanie prętów do zbrojenia betonu o właściwościach mechanicznych i technologicznych spełniających stawiane prętom o wysokiej ciągliwości klasy B500SP. W ramach pracy przeprowadzono próby walcowania i umacniania cieplnego prętów o średnicach 8, 10, 12 i 16 ze stali o zmiennej zawartości węgla, podwyższonej zawartości krzemu i ze stali z mikrododatkiem wanadu z zastosowaniem różnych parametrów chłodzenia wodnego bezpośrednio po walcowaniu. Próby walcowania i umacniania cieplnego wykonano na przemysłowej linii w Ferrostalu Łabędy. Na podstawie uzyskanych wyników badań właściwości prętów ustalono zakres składu chemicznego stali oraz wstępne wartości parametrów chłodzenia pozwalające na spełnienie wymagań stawianych prętom o podwyższonej plastyczności.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku