×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 4/2006
4.jpg

Alicja Pawełek, Jerzy Czechowski

Instytut Materiałów Ogniotrwałych

Arkadiusz Michta, Marek Gawron

Mittal Steel Poland S.A.

DEGRADACJA WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH W WYŁOŻENIU ROBOCZYM NAGRZEWNIC I RUROCIĄGU GORĄCEGO DMUCHU WIELKIEGO PIECA NR 2

Przedstawiono wyniki badań własności fizykochemicznych, termicznych i wytrzymałościowych próbek wyrobów ogniotrwałych, pobranych z obmurza roboczego wytypowanych do analizy elementów Wielkiego Pieca 2, a mianowicie: 4 nagrzewnic wielkopiecowych i rurociągu gorącego dmuchu na całej długości. Porównano uzyskane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm na poszczególne gatunki badanych wyrobów.

Ladislav Socha, Dana Horáková, Jiří Bažan, Pavel Hašek

VŠB-Technical University of Ostrava, Republika Czeska

BADANIA KOROZYJNOŚCI MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

Niniejsza praca poświęcona jest badaniom korozyjności różnego typu materiałów ogniotrwałych na granicy faz pomiędzy stalą ciekłą i żużlem. Opracowano dwie procedury badań korozyjności, które obejmują różne metody doświadczalne - na przykład: ocenę wzrokową, mikroanalizę struktury, rentgenowską analizę fazową oraz spektrometrię fluorescencyjną. Pierwszy rodzaj badań korozyjności dotyczy wylewu kadzi pośredniej, który został poddany badaniom w stali. Drugi rodzaj prób korozyjnych służy do badania wyłożenia kadzi odlewniczej, które zostało poddane badaniom w żużlu. Na podstawie wyników stwierdzono, którą z zastosowanych metod należy zastosować do oceny materiałów ogniotrwałych w różnych warunkach.

Jan Gruszczyński, Ewa Drygalska, Jerzy Piech

Akademia Górniczo-Hutnicza

ZJAWISKA NIECIĄGŁEGO ZUŻYWANIA SIĘ WYŁOŻEŃ OGNIOTRWAŁYCH W PROCESACH HUTNICZYCH

Przedstawiono podstawowe czynniki nieciągłego zużywania się materiałów ogniotrwałych. Wyniki porównawczych eksperymentów korozyjnych w skali laboratoryjnej są przyczynkiem do wyjaśnienia mechanizmu łuszczenia się zasadowych obmurzy ogniotrwałych w urządzeniach stalowniczych. Udokumentowano wielokrotny rozrost pierwotnych kryształów peryklazu wskutek tworzenia się w wysokich temperaturach roztworów stałych magnezjowistytu pod wpływem działania żużli żelazistych. Grubość odpadających warstw zależy tak od rodzaju żużla jak i od mikrostruktury oraz tekstury tworzywa zasadowego.

M. Fröhlichová, L. Fröhlich, R. Findorák, T. Borovský

Technická Univerzita V Košiciach, Słowacja

OCHRONA OGNIOTRWAŁEJ WYMURÓWKI GARU WIELKIEGO PIECA

Trwałość wielkiego pieca w dużej mierze zależy od okresu trwałości ogniotrwałej wymurówki garu pieca. Materiały ogniotrwałe, z których wykonany jest gar, obejmują głównie cegły węglowe lub węglowe masy ogniotrwałe. Po przekroczeniu krytycznej wartości temperatury muszą być podjęte niezbędne środki ostrożności, np. załadowanie materiałów tytanonośnych, w celu utworzenia warstwy ochronnej składającej się z węglikoazotków tytanu.

Józef Barański, Jerzy Witek, Piotr Sołtys

Instytut Materiałów Ogniotrwałych

ZASTOSOWANIE BLOKÓW MONOLITYCZNYCH O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE W TRZONACH HUTNICZYCH PIECÓW GRZEWCZYCH

W hutnictwie żelaza i stali w Polsce, w ostatnim okresie, zwiększyło się stosowanie ogniotrwałych betonowych bloków monolitycznych w obmurzu trzonów pieców grzewczych, w miejsce dotychczas stosowanych bloków topionych. W/w betonowe bloki monolityczne charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dużą odpornością na ścieranie, a także dużą odpornością na korozję chemiczną pod wpływem oddziaływania zgorzeliny powstającej w procesie nagrzewania stalowych slabów i kęsisk. Bloki te charakteryzują się również wysoką odpornością na nagłe zmiany temperatury. Partie przemysłowe ww. bloków monolitycznych zastosowano w obmurzu trzonów w strefie grzewczej i wyrównawczej kilku pieców przepychowych do nagrzewania stalowych slabów i kęsisk, uzyskując trwałość 12-18 m-cy, tzn. porównywalną do trwałości wyłożenia wykonywanego z bloków topionych korundowo-cyrkonowych. W warunkach pracy pieców przepychowych, przy temperaturze nagrzewania wsadu do 1280-1300oC, bloki te wykazały bardzo dobre własności użytkowe.

Rafał K. Wyczółkowski, Jan Jowsa

Politechnika Częstochowska

WYKORZYSTANIE POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH DO DIAGNOSTYKI KADZI STALOWNICZYCH

W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania pomiarów termowizyjnych do diagnostyki kadzi stalowniczych. W oparciu o dane na temat pola temperatury na zewnętrznej powierzchni kadzi, można dokonać oceny stanu technicznego jej wmurowania ogniotrwałego. Ponadto zaprezentowano możliwości dokładnej analizy zarejestrowanych termogramów, przy użyciu oprogramowania dołączonego do kamery termowizyjnej.

Anna Konstanciak

Politechnika Częstochowska

KOKS - PRODUKCJA W POLSCE I NA ŚWIECIE

W pracy przedstawiono produkcję koksu w Polsce i na świecie w ostatnich latach oraz uwarunkowania wpływające na wielkość tej produkcji oraz na cenę koksu

Marian Niesler, Janusz Stecko

Instytut Metalurgii Żelaza

NOWOCZESNE TECHNIKI SPIEKANIA RUD ŻELAZA

Zaprezentowano nowoczesne techniki zalecane do stosowania w spiekalniach rud, w celu systematycznej redukcji emisji zanieczyszczeń i energochłonności procesu. Opisano korzyści płynące ze stosowania energooszczędnych pieców zapłonowych, recyrkulacji spalin, odzysku ciepła z chłodni spieku oraz stosowania techniki spiekania górnej warstwy.

Janusz Stecko, Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

EFEKTY PODWYŻSZENIA WYSOKOŚCI SPIEKANEJ WARSTWY Z 450 mm DO 550 mm PRZY ZASTOSOWANIU SPIEKANIA Z PODTRZYMYWANIEM

Przedstawiono wyniki badań skutków podwyższenia wysokości spiekanej warstwy z 450 mm do 550 mm przy równoczesnym zastosowaniu spiekania z podtrzymywaniem na podstawie prób laboratoryjnych. W wyniku tych badań stwierdzono, że istnieje możliwość utrzymania wysokiej wydajności procesu spiekania przy wysokości warstwy 550 mm z zastosowaniem technologii spiekania z podtrzymywaniem.

Przemysław Francik, Jan Mróz, Jarosław Jakubowski

Politechnika Częstochowska

SPIEKANIE WYBRANYCH MIESZANEK RUDNYCH O ZASADOWOŚCI SPIEKU CaO/SiO2=1,0÷1,9

Artykuł prezentuje wyniki badań mieszanek spiekalniczych składających się w 60% z rud hematytowych i w 40% z koncentratów magnetytowych, o zasadowości spieku od 1,0 do 1,9. Zidentyfikowano charakterystyczny zakres zasadowości spieku od 1,4 do 1,8, w którym wydajność procesu i właściwości spieku ulegają pogorszeniu. Jest to wynikiem zmian mineralogicznych zachodzących w spieku, które postępują wraz ze wzrostem zasadowości.

Ladislav Fröhlich, Mária Fröhlichová

Hutnícka fakulta TU v Košiciach, Słowacja

URZĄDZENIE DO MIERZENIA ZMIAN OBJĘTOŚCIOWYCH TWORZYW Z WYRAŹNIE NIEJEDNORODNĄ STRUKTURĄ

Artykuł zawiera opis budowy złożonej sondy do pomiaru charakterystyk dylatometrycznych rzeczywistych, niejednorodnych materiałów ogniotrwałych. Korzyścią, jaką oferuje to urządzenie jest możliwość badania w nim próbek porowatych, podobnie jak w normalnych dylatometrach. Przedstawiono wyniki zastosowania tego urządzenia do badań materiałów, które przy nagrzewaniu miękną i puchną.

Jan Buzek, Bolesław Machulec

Politechnika Śląska

MODEL ROZKŁADU TEMPERATUR W WYŁOŻENIU OGNIOTRWAŁYM GARU I TRZONU WIELKIEGO PIECA

W niniejszym artykule przedstawiono matematyczny model pozwalający na ocenę rozkładu temperatur i określenie izoterm, poniżej izotermy krytycznej 1150°C, w wyłożeniu garu i trzonu wielkiego pieca. Model ten opiera się na równaniu Fouriera-Kirchoffa i uwzględnia własności fizyczne materiałów ogniotrwałych, jak również sposób chłodzenia garu i trzonu wielkiego pieca. Przyjęto stałą temperaturę na powierzchni wewnętrznej wyłożenia garu i trzonu pieca. Model może być przydatny dla projektantów wyłożeń ogniotrwałych wielkiego pieca.

Bogdan Panic, Jadwiga Dankmeyer-Łączny

Politechnika Śląska

BADANIA PRZEPŁYWU GAZU NIOSĄCEGO PYŁ PRZEZ SCHODZĄCE ZŁOŻE KAWAŁKOWE

W szybowych agregatach metalurgicznych procesy fizykochemiczne zachodzą przy przepływie gazu redukcyjnego niosącego pył przez materiały wsadowe schodzące w dół. Problemem przepływu gazu zawierającego pył przez nieruchome złoże kawałkowe autorzy zajmują się od szeregu lat. Warunki przepływu zmieniają się gdy złoże jest ruchome. Autorzy podjęli badania przepływu gazu w złożu schodzącym. Skonstruowano model fizyczny na którym określono zależności, w oparciu o które opracowany zostanie model matematyczny.

Józef Gładysz, Mirosław Karbowniczek

Akademia Górniczo-Hutnicza

CHARAKTERYSTYKI WYTRZYMAŁOŚCIOWE REDUKTORÓW WĘGLOWYCH DLA PRZEMYSŁU ŻELAZOSTOPÓW

Własności wytrzymałościowe reduktorów węglowych są jednym z kryteriów które powinny być brane pod uwagę przy wyborze tych materiałów do wytopu żelazostopów. Próbie bębnowej poddane zostały takie reduktory węglowe jak: koksy metalurgiczne, półkoks, koks naftowy, węgiel kamienny i węgiel drzewny. Określono, w warunkach laboratoryjnych, wskaźniki wytrzymałości i ścieralności tych materiałów. Wytrzymałość użytych do badań reduktorów węglowych wzrasta w kolejności: węgiel drzewny, koks naftowy, półkoks, węgiel kamienny i koksy metalurgiczne.

Zofia Kalicka, Elżbieta Kawecka-Cebula

Akademia Górniczo-Hutnicza

MODELE LEPKOŚCI DLA CIEKŁYCH ŻUŻLI

Przedstawiono krótki przegląd metod modelowania lepkości żużli. Omówiono półempiryczne modele Urbain, Iida, Mills i Reddy, oparte na różnych wyrażeniach matematycznych, oraz model termodynamiczny. Zwrócono również uwagę na wpływ stałej fazy zdyspergowanej w ciekłym żużlu na lepkość takiego układu.

Grzegorz Siwiec

Politechnika Śląska

NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE CIEKŁEGO ŻELAZA - METODY POMIARÓW I ANALIZA UZYSKIWANYCH WYNIKÓW

W pracy podano podstawowe informacje dotyczące napięcia powierzchniowego i najczęściej stosowanych metod jego pomiarów w wysokich temperaturach oraz dokonano analizy wyników uzyskiwanych dla ciekłego żelaza.

Jozef Kijac Technical

University, Košice, Słowacja

RAFINACYJNA ROLA ŻUŻLI OSŁONOWYCH

Badano działanie żużla osłonowego w urządzeniach do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Opisano genezę powstawania żużla na bazie stosowanych zasypek osłonowych, jego funkcję rafinacyjno-izolacyjną, jak również zmiany składu chemicznego żużla w trakcie pojedynczej sekwencji odlewania wlewków przez kadź pośrednią. Zbadano wpływ sekwencyjnego wprowadzania zasypek osłonowych na możliwość odzyskania właściwości absorpcyjnych żużla osłonowego w trakcie wymiany kadzi.

Zygmunt Wcisło, Andrzej Michaliszyn

Akademia Górniczo-Hutnicza

ZASTOSOWANIE ŻUŻLI RAFINACYJNYCH W METALURGII KADZIOWEJ

W pracy przedstawiono efekty zastosowania żużli wapienno-glinowych przy rafinacji w kadzi stali poddanej procesowi argonowania. Mieszanie argonem stali pod żużlem rafinacyjnym powoduje ograniczenie zgaru glinu, oraz zmniejsza zawartość siarki w stali.

O. Salva, I. Husar, Z. Adolf

VŠB - Technical University of Ostrava, Republika Czeska

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH ŻUŻLI SYNTETYCZNYCH

Niniejszy artykuł zajmuje się pomiarem wybranych właściwości żużli syntetycznych w zakresie wzrostu wydajności procesu rafinacji żużla kadziowego. Właściwości żużli syntetycznych porównywane są z właściwościami żużlu Lafarge LDSF.

Mirosław Karbowniczek, Zygmunt Wcisło

Akademia Górniczo Hutnicza

Paweł Kamiński

Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.

WPŁYW ZAWARTOŚCI MnO NA PIENIENIE ŻUŻLA STALOWNICZEGO

Optymalne wykorzystanie zjawiska pienienia żużla stalowniczego w piecu łukowym wymaga znajomości procesów redukcji zachodzących w żużlu oraz doboru najkorzystniejszych parametrów technologicznych. Najważniejsze parametry technologiczne to: rodzaj reduktora, metoda jego podawania, fizykochemiczne własności żużla oraz temperatura. Dotychczasowe badania skupione były na tworzeniu spienionej fazy pod wpływem redukcji tlenków żelaza [1-2]. Inne tlenki były pomijane. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu MnO na zjawisko pienienia żużla stalowniczego.

Zdeněk Adolf, Petr Suchánek

VŠB-Technical University of Ostrava, Republika Czeska

KONTROLA SKŁADU CHEMICZNEGO ŻUŻLI W PIECOKADZI

Autorzy porównują warunki pracy żużla wsadowego do piecokadzi w czasie procesu odlewania stali na szyny. Prace miały na celu sformułowanie warunków dotyczących zastąpienia żużla fluorytowego żużlem glinowym z zachowaniem identycznych warunków rafinacji. Oba rodzaje żużla zostały poddane ocenie ze względu na masę domieszek dodanych do kadzi, masę żużla kadziowego, wpływ żużla na korozję wyłożenia i zdolność do odsiarczania stali.

Agnieszka Fornalczyk, Beata Oleksiak

Politechnika Śląska

ANALIZA KINETYCZNA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE STALI NA DRODZE RAFINACJI PRÓŻNIOWEJ

Omówiono zjawisko parowania związków lotnych kąpieli metalowej (stali) w warunkach obniżonego ciśnienia, wraz z opisem kinetyki tego procesu. Przedstawiono możliwości oceny wartości współczynników przenikania masy w fazie ciekłej i gazowej.

Adam Cwudziński, Jan Jowsa

Politechnika Częstochowska

WPŁYW WARUNKÓW BRZEGOWYCH NA WYNIK OBLICZEŃ FLOTACJI WTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH Z CIEKŁEJ STALI

W artykule zamieszczono wyniki symulacji flotacji wtrąceń niemetalicznych z ciekłej stali dla różnych wariantów warunków brzegowych. Symulacje przepływu stali przez kadź pośrednią i flotacji wtrąceń niemetalicznych były wykonane za pomocą programu Fluent.

Mariola Saternus

Politechnika Śląska

ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W ŻELAZIE

W artykule podano charakterystykę gazów rozpuszczalnych w żelazie, zwłaszcza azotu, wodoru i tlenu. Przedstawiono główne źródła pochodzenia tych gazów i termodynamiczny opis ich rozpuszczalności w ciekłych metalach (stała równowagi, prawo Siverta, rozpuszczalność gazów w funkcji temperatury, wpływ składników stopowych: współczynnik aktywności oraz parametry Wagnera). Artykuł zawiera również zestawienie podstawowych reakcji i równań rozpuszczania azotu, tlenu i wodoru w żelazie oraz ich współczynników aktywności.

Krystian Janiszewski, Zdzisław Kudliński, Janusz Lipiński

Politechnika Śląska

BADANIA FILTRACJI CIEKŁEJ STALI W ATMOSFERZE OCHRONNEJ

W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań procesu filtracji ciekłej stali za pomocą wielootworowego filtra ceramicznego, przeprowadzonych w atmosferze ochronnej argonu. Porównano skuteczność filtrowania stali w warunkach otaczającej atmosfery powietrza i atmosfery ochronnej argonu.

Jan Morávka

Třinecký inženýring, a.s, Republika Czeska

Karel Michalek

Všb-Technická univerzita Ostrava, Republika Czeska

Jan Kohout

Univerzita obrany, Brno, Republika Czeska

REGRESYJNE MODELE PRZEBIEGU ZJAWISK PRZEDMUCHIWANIA STALI W KADZI ODLEWNICZEJ

W pracy podano fizyczne i cybernetyczne sposoby poszukiwania modelu aproksymacyjno-regresywnego kadzi odlewniczej w trakcie przedmuchiwania stali gazem obojętnym. Podejście fizyczne umożliwia stworzenie modelu matematycznego procesu w postaci tak zwanej "białej skrzynki", w której podano strukturę i parametry modelu. Podejście cybernetyczne uwzględnia mierzone wejście i wyjście (tak zwana czarna skrzynka), jak również warunki dodatkowe (tak zwana szara skrzynka). Modele te znane są pod nazwą modeli empirycznych. Niniejszy artykuł prezentuje i porównuje cztery modele - model fizyczny oraz trzy modele empiryczne.

Rostislav Dudek, źudovít Dobrovský, Jana Dobrovská Všb-Technická univerzita Ostrava, Republika Czeska

WPŁYW DODATKU AL2O3 NA WYBRANE WŁASNOŚCI ŻUŻLI

Celem pracy było zbadanie wybranego rzeczywistego układu żużlowego pod kątem niektórych właściwości fizykochemicznych. W oparciu o badania zmian napięcia powierzchniowego w czasie nagrzewania analizowano zmiany struktury związane z wydzielaniem i rozpadem nowych faz. Przyjęto, że na własności głównie wpływ miała ilość Al2O3, który mógł uczestniczyć w tworzeniu siatek polianionowych. Ponieważ rzeczywiste żużle metalurgiczne stanowią skomplikowane układy wieloskładnikowe, nie jest możliwe określenie mechanizmów zmian fazowych oraz typu i budowy fazy stałej tylko na podstawie wykresów równowag w stanie stałym. Z tego powodu wyniki eksperymentalne zostały skonfrontowane z danymi teoretycznymi o budowie układów tlenkowych.

Wojciech Jerzak, Zofia Kalicka Akademia Górniczo-Hutnicza

WPŁYW LOKALNEGO ZRÓŻNICOWANIA STĘŻEŃ MANGANU W STALI O RÓŻNEJ ZAWARTOŚCI NIKLU NA SKŁAD WTRĄCEŃ MnO-SiO2 W CZASIE OZIĘBIANIA

Przeprowadzono obliczenia równowagowego składu wtrąceń MnO-SiO2 dla stopu Fe-36Ni w porównaniu ze stalą bez niklu, w przypadku oziębiania metalu o zróżnicowanej zawartości manganu w obszarze kadzi. Obliczenia wykonano w zakresie od 1873 do 1773 K. Założono wariant bez mieszania oraz z częściowym mieszaniem. Zmiany składu wtrąceń okazały się w dużym stopniu zależne od zawartości niklu oraz zróżnicowania stężenia manganu.

Krzysztof Pytel, Jerzy Iwanciw, Elżbieta Kawecka-Cebula, Magdalena Kostołowska, Zdzisław Szczepanik Akademia Górniczo-Hutnicza

MODELOWANIE NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO DLA ŻELIW ORAZ STALI FERRYTYCZNYCH I AUSTENITYCZNYCH

Opracowano równanie modelowe do wyznaczania wielkości napięcia powierzchniowego dla żeliw w funkcji stężeń składników tworzących żeliwa dla warunków izotermicznych: (s/mN/m = 2028-51.145*[%C]-25.828*[%Si]+ 315.586*[%Mn]-417.099*[%P]-4705.72*[%S], temp. 1773 K). Dla stali ferrytycznych i austenitycznych wyprowadzono wspólny model w postaci złożonej zależności napięcia powierzchniowego od temperatury i stężeń (aktywności) składników. Opracowany model w wersji najprostszej do zastosowania, daje wyniki napięcia powierzchniowego stali z dokładnością ok. 20 mN/m.

Jacek Pieprzyca, Zdzisław Kudliński Politechnika Śląska Harald Kania Instytut Metalurgii Żelaza

WIZUALIZACJA ZJAWISK ZACHODZĄCYCH W CZASIE PRZEPŁYWU CIEKŁEJ STALI PRZEZ KADŹ POŚREDNIĄ TYPU "DELTA"

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wizualizacji przepływu stali w kadzi pośredniej typu delta. Badania przeprowadzono na zbudowanym w tym celu modelu fizycznym. Zagadnienie rozpatrywano w zależności od stosowanych typów regulatorów przepływu zainstalowanych w modelu kadzi pośredniej.

Tomasz Merder, Jan Jowsa, Andrzej Bogusławski Politechnika Częstochowska

MODELOWANIE PRZEPŁYWU CIEKŁEJ STALI W KADZI POŚREDNIEJ TYPU "DELTA"

Przedstawiono analizę właściwości hydrodynamicznych rzeczywistego urządzenia przemysłowego - sześciowylewowej kadzi pośredniej o pojemności 30 Mg ciekłej stali. W tym celu zastosowano technikę symulacji numerycznej opartą na stosowanym modelu matematycznym przepływu stali bazującym na układzie równań różniczkowych. W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano szczegółową charakterystykę rozkładu wektorów prędkości i energii turbulencji. Na ich podstawie określono krzywe Residence Time Distribution (RTD) dla poszczególnych wylewów z dyszy. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu komercyjnego programu komputerowego FLUENT.

Czesław Sajdak, Sławomir Golak, Alicja Kurek Politechnika Śląska

CYLINDRYCZNY ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DO REGULACJI WYPŁYWU CIEKŁEJ STALI Z KADZI POŚREDNIEJ PRZY CIĄGŁYM ODLEWANIU

Zawory elektromagnetyczne w urządzeniach ciągłego odlewania umożliwiają regulację natężenia wypływu ciekłego metalu z kadzi pośredniej do krystalizatora. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń sił elektromagnetycznych działających na ciekły metal. Wyznaczono charakterystyki robocze zaworu, na podstawie których można określić zakres regulacji natężenia wypływu z kadzi.

Włodzimierz Derda, Ireneusz Staniewski Politechnika Częstochowska

WPŁYW PARAMETRÓW CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI NA MAKROSTRUKTURĘ WLEWKÓW O PRZEKROJU KWADRATOWYM I PROSTOKĄTNYM

Celem zrealizowanych badań była analiza makrostruktury wlewków ciągłych, a w szczególności występowania rzadzizny osiowej oraz zanieczyszczenia wlewków ciągłych wtrąceniami niemetalicznymi. Dokonano identyfikacji parametrów ciągłego odlewania stali przy odlewaniu wlewków ciągłych o przekroju prostokątnym, w których stwierdzono występowanie rzadzizny osiowej. Wskazano na możliwości wyeliminowania tej wady poprzez korektę niektórych parametrów ciągłego odlewania. Stwierdzono również właściwą jakość wlewków ciągłych pod względem zanieczyszczenia wtrąceniami niemetalicznymi.

Ireneusz Staniewski, Adam Cwudziński, Jan Jowsa, Włodzimierz Derda Politechnika Częstochowska Zbigniew Sprawka, Jacek Gruszczyński ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

PRZEPŁYW I KRZEPNIĘCIE STALI W URZĄDZENIACH MASZYNY DO CIĄGŁEGO ODLEWANIA WLEWKÓW PŁASKICH

Zaprezentowano możliwości wykorzystania techniki obliczeniowej CFD w numerycznej symulacji procesu ciągłego odlewania stali. Uzyskane wyniki badań, po weryfikacji w warunkach przemysłowych, będą stanowić podstawę narzędzi analitycznych do optymalizacji charakteru przepływu strumienia ciekłej stali w jednożyłowej maszynie COS.

Czesław Sajdak Politechnika Śląska Artur Mazur Instytut Metalurgii Żelaza

SYMULACJA KRZEPNIĘCIA STALOWYCH WLEWKÓW CIĄGŁYCH

W artykule przedstawiono wyniki badań krzepnięcia wlewków ze stali 18G2A, 06JA oraz 100Cr6 w procesie ich ciągłego odlewania. Wyznaczono zmiany grubości warstwy zakrzepniętej oraz temperatury wlewków w funkcji czasu odlewania. Informacje te są potrzebne m.in. przy doborze mieszadeł elektromagnetycznych i parametrów ich zasilania, a także przy obliczeniach rozkładów prędkości mieszanego ciekłego rdzenia wlewka. Symulacje przeprowadzono przy użyciu komercyjnego programu komputerowego Calcosoft.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku