×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 2/2007
2.jpg

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

STAN ZAAWANSOWANIA PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO W ZAKRESIE UZYSKIWANIA POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH

W artykule przedstawiono aktualny stan zaawansowania prac związanych z uzyskiwaniem pozwoleń zintegrowanych przez przedsiębiorstwa hutnicze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wszystkie instalacje metalurgiczne powinny uzyskać to pozwolenie do 30.04.2007 r. Z analizy danych uzyskanych bezpośrednio w przedsiębiorstwach hutniczych i Ministerstwie Środowiska wynika, że wszystkie firmy złożyły odpowiednie wnioski do właściwych Urzędów Wojewódzkich. Aktualnie pozwolenia zintegrowane posiadają tylko 94 na 183 przedsiębiorstwa. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska konsekwencją braku pozwolenia zintegrowanego może być wstrzymanie użytkowania instalacji.

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza

LABORATORYJNE PRÓBY BRYKIETOWANIA PYŁÓW ODLEWNICZYCH

Instytut Metalurgii Żelaza specjalizuje się w brykietowaniu odpadów hutniczych, takich jak zgorzelina, pyły i szlamy metalonośne i podawaniu ich jako zamiennik części wsadu, np. do wielkich pieców lub innych pieców szybowych, w tym żeliwiaków. W artykule opisano laboratoryjne próby brykietowania pyłów odlewniczych i wprowadzaniu ich do żeliwiaka wraz ze wsadem. Przeprowadzone próby przemysłowe w jednej z krajowych odlewni wykazały, że wprowadzanie brykietów do żeliwiaka nie powoduje zaburzeń w procesie wytapiania żeliwa.

Grażyna Stankiewicz

Instytut Metalurgii Żelaza

WYKORZYSTANIE METODY XRF DO OZNACZANIA SKŁADU CHEMICZNEGO STOPÓW MAGNEZU

Opracowano metodykę oraz szczegółową procedurę analityczną, umożliwiającą zastosowanie fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej do oznaczania składu chemicznego następujących gatunków stopów magnezu: Mg-Al, Mg-Zn, Mg-Al-Zn, Mg-Al-Zn-Mn, Mg-Mn, Mg-Zn-Zr, Mg-RE-Zn, Mg-RE-Zn-Zr, Mg-Ag-Zr-Nd, Mg-Ag-Nd, Mg-Th-Nd, Mg-Ag-Th-Nd-Zr, Mg-Y-Zr-RE. Aby zagwarantować wynikom oznaczeń, uzyskiwanym przy wykorzystaniu metody XRF wymaganą przez normy materiałowe precyzję i dokładność, ustalono optymalne parametry techniczne przygotowywania powierzchni analitycznej próbek, dokonano wyboru optymalnych parametrów instrumentalnych, przeprowadzono - indywidualnie dla każdego pierwiastka - teoretyczną identyfikację i ocenę wielkości wpływów absorpcyjnych i wzmocnienia, a także analizę znaków wyznaczanych współczynników wpływu. Przeprowadzono również matematyczną korekcję stwierdzonych wpływów za pomocą trzech równań empirycznych i jednego równania teoretycznego oraz wyznaczono podstawowe parametry metrologiczne opracowanej metodyki.

Harald Kania, Artur Mazur, Valeriy Pidvysots'kyy

Instytut Metalurgii Żelaza

PODSTAWY TECHNOLOGII CIĄGŁEGO ODLEWANIA WLEWKÓW OKRĄGŁYCH O DUŻYM PRZEKROJU NA URZĄDZENIE COS O MAŁYM PROMIENIU ŁUKU

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu związanemu z opracowaniem technologii odlewania wlewków okrągłych o dużym przekroju na urządzeniu COS o małym promieniu łuku. Urządzenie COS pracujące w latach 1996÷2000 w stalowni Huty Baildon przeznaczone było do odlewania wlewków kwadratowych o maksymalnym przekroju 160x160 mm. Nowy właściciel urządzenia Spółka Gonar-Stalownia Baildon rozszerzył asortyment produkcji o wlewki okrągłe O 200 mm. Zasadniczym problemem do rozwiązania przy opracowywaniu parametrów odlewania wlewków okrągłych o przekroju O 200 mm w warunkach małego promienia urządzenia COS wynoszącego R = 7 m, jest konieczność uwzględnienia dużych naprężeń powstających podczas odginania żyły. W światowym hutnictwie stali nie jest znany przypadek odlewania wlewków o tak dużym przekroju na urządzeniu o tak małym promieniu. Najbardziej zbliżone wymiarami jest urządzenie pracujące w BLAGOJ POPOV PERNIK (Bułgaria) firmy Danieli, gdzie odlewa się wlewki okrągłe O 200 mm ze stali stopowych i niskostopowych na urządzeniu o promieniu łuku R = 8 m. W badaniu podstaw technologii odlewania wlewków okrągłych O 200 mm, posłużono się w pierwszej kolejności programem Calcosoft 2D do symulacji zjawisk związanych z wymianą ciepła. Z wykorzystaniem programu wyznaczone zostały zmiany temperatury i udziału fazy stałej na przekroju wlewka w funkcji czasu oraz określono prędkości przepływów stali w krystalizatorze dla dwóch prędkości odlewania, ale przy stałych warunkach chłodzenia pierwotnego i wtórnego. Uzyskane wyniki badań modelowych umożliwiły wyznaczenie rozkładów temperatury na przekroju pasma i były punktem wyjścia do przeprowadzenia drugiej symulacji matematycznej z zastosowaniem programu Forge 2005 określającej wielkość naprężeń powstających w poszczególnych strefach pasma. Wyniki symulacji numerycznej uzupełnionej obliczeniami wykonanymi w oparciu o wzory empiryczne oraz własne doświadczenia autorów, były podstawą do określenia wstępnych parametrów odlewania ciągłego wlewków okrągłych O 200 mm.

Sylwia Borzucka, Mirosław Kmiecik

Technologie Buczek SA

Jerzy Wiedermann

Instytut Metalurgii Żelaza

WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURA STALOWYCH KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań struktury i właściwości kształtowników i elementów konstrukcyjnych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Materiał badań stanowiły kształtowniki zamknięte wykonane na linii technologicznej do zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości w zakładzie Technologie Buczek SA. oraz wykonana z nich partia elementów konstrukcyjnych.

Dla uzyskania możliwie pełnej charakterystyki partii kształtowników i elementów konstrukcyjnych przeprowadzono badania obejmujące ocenę chropowatości powierzchni, własności mechanicznych w statycznej próbie rozciągania, twardości, makro i mikrostruktury oraz próbę roztłaczania i spłaszczania.

Przeprowadzone badania wykazały, że zgrzewane kształtowniki zamknięte z niskowęglowych stali głębokotłocznych i stali o podwyższonej wytrzymałości charakteryzują się tym, że wytrzymałość zgrzeiny jest większa od wytrzymałości materiału rodzimego natomiast struktura materiału zarówno w zgrzeinie jak i w strefie wpływu ciepła jest prawidłowa - drobnoziarnista, ferrytyczna z pojedynczymi ziarnami perlitu, a w przypadku stali o podwyższonej wytrzymałości wydzieleniami węglików. Właściwości mechaniczne i jednorodność struktury kształtowników zamkniętych powodują, że wytwarzane z nich elementy konstrukcyjne przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego charakteryzują się właściwościami i strukturą odpowiadającą wymaganiom norm obowiązujących w przemyśle motoryzacyjnym.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Dariusz Woźniak, Artur Żak, Władysław Zalecki, Lech Bulkowski, Jerzy Pogorzałek, Jacek Ciepliński

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DO PÓŁPRZEMYSŁOWEJ SYMULACJI TECHNOLOGII WALCOWANIA CIEPLNOPLASTYCZNEGO W WALCARCE JEDNOKLATKOWEJ ORAZ KOORDYNACJA PRAC TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z LPS

Celem pracy było opracowanie założeń do technologii symulacji procesu walcowania cieplnoplastycznego wyrobów płaskich i regulowanego walcowania prętów oraz opracowanie kalibrowania walców. Opracowano wytyczne technologiczne przeznaczone do zastosowania w procesach symulacji prowadzonych w zespole walcowniczym gorącym duo / kwarto budowanej w IMŻ linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania wyrobów z metali i stopów (LPS). Wynikiem pracy są projekty kalibrowania wykrojów i kalibrowania walców do walcowania prętów kwadratowych, szczegółowe wytyczne technologiczne do walcowania z zastosowaniem obróbki cieplnoplastycznej dla wyrobów płaskich oraz wytyczne technologiczne do walcowania regulowanego i regulowanego chłodzenia po walcowaniu prętów kwadratowych w zespole walcowniczym gorącym duo / kwarto. Zakres pracy obejmował także pomocnicze prace projektowe i koordynację prac technicznych związanych z budową LPS.

Dariusz Woźniak, Józef Gawor

OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ DO PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII WALCOWANIA CIEPLNOPLASTYCZNEGO BLACH GRUBYCH ARKUSZOWYCH

Celem pracy było opracowanie podstaw technologii walcowania cieplnoplastycznego blach grubych w warunkach przemysłowych. Na podstawie danych literaturowych i doświadczeń IMŻ opracowano podstawowe parametry procesu walcowania z obróbką cieplnoplastyczną dla warunków techniczno-technologicznych walcowni blach grubych. W wyniku podano podstawowe parametry i założenia do opracowania przemysłowej technologii walcowania blach grubych z obróbką cieplnoplastyczną z wykorzystaniem rusztu odstawczego przeznaczonego do międzyoperacyjnego zachładzania pasm.

Artur Mazur, Ryszard Molenda, Wacław Wittchen

NUMERYCZNE MODELOWANIE ROZWOJU MAKROSTRUKTURY WLEWKA I SEGREGACJI PIERWIASTKÓW PODCZAS CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI

Celem niniejszej pracy było wykorzystywanie symulacji numerycznej procesu ciągłego odlewania stali, z zastosowaniem programu Calcosoft 2D, do prognozowania rozwoju makrostruktury wlewka ciągłego wraz z obliczeniami segregacji pierwiastków dla wytypowanego gatunku stali i zastosowanych warunków chłodzenia. Symulację numeryczną przeprowadzono w oparciu o parametry techniczno technologiczne urządzenia COS zainstalowanego w jednej z polskich hut. Wyniki, uzyskane w ramach niniejszej pracy, pozwoliły zweryfikować metodykę definiowania założeń do symulacji numerycznej rozwoju makrostruktury i segregacji pierwiastków w czasie ciągłego odlewania.

Marek Burdek, Jarosław Marcisz

NOWOCZESNE METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH POWŁOK NA WYROBACH STALOWYCH

Celem pracy była analiza nowoczesnych badań właściwości fizycznych i technologicznych powłok oraz powlekanych wyrobów stalowych. W pracy wykonano przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie powłok ochronnych na blachach stalowych przeznaczonych dla budownictwa, motoryzacji i sprzętu AGD oraz zestandaryzowanych i niestandardowych metod ich badań. Przedstawiono ofertę IMŻ w zakresie badań powłok ochronnych.

Jerzy Pogorzałek, Urszula Galisz, Jarosław Marcisz

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTĄPIENIA ENERGOCHŁONNEJ TECHNOLOGII ELEKTROŻUŻLOWEGO PRZETAPIANIA TECHNOLOGIĄ RAFINACJI STALI W PRÓŻNI

Użytkownicy wyrobów stalowych wymagają często do określonych zastosowań tzw. stali "czystych" (o bardzo małej ilości i wielkości wtrąceń niemetalicznych). Jednym ze sposobów wyprodukowania "czystej" stali jest technologia elektrożużlowego przetapiania (EŻP). Intensywny rozwój na przestrzeni lat technologii wytapiania stali w próżniowym piecu indukcyjnym (PPI) i technologia filtrowania stali przez użyciu filtrów ceramicznych w kanalikach, których następuje głębokie oczyszczenie stali z wtrąceń niemetalicznych. W IMŻ przeprowadzono próby połączenia technologii PPI z filtracją stali w trakcie jej odlewani w warunkach obniżonego ciśnienia. W wyniku połączenia tych dwóch technologii uzyskano stal o porównywalnej jakości do stali po EŻP.

Stanisław Pawlak, Andrzej Maciosowski, Jerzy Wiedermann, Krzysztof Radwański

OBRÓBKA CIEPLNA STOPOWYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH W ATMOSFERACH OCHRONNYCH Z WYSOKIMI TEMPERATURAMI AUSTENITYZOWANIA

Celem pracy było rozeznanie oddziaływania wysokich temperatur na jakość powierzchni stali i stopów specjalnych przy wykorzystaniu możliwości nowych pieców do obróbki cieplnej. Piece były również przedmiotem oceny w zakresie sterowalności, dokładności dotrzymywania temperatury (prowadzenia) i stosowania atmosfer ochronnych. Ponadto wykonano próby wykorzystania wysokich temperatur austenityzowania do obróbki cieplnej stali do ulepszania cieplnego. Możliwość wykonania precyzyjnej obróbki cieplnej w atmosferze ochronnej na skalę półtechniczną pozwoli na rozszerzenie możliwości eksperymentalnych i oferty badawczej Instytutu głównie w zakresie stali wysokostopowych i stopów specjalnych.

Piotr Porański, Michał Kubecki

OPRACOWANIE METOD OZNACZANIA ZAWARTOŚCI TLENU I SIARKI W MIEDZI I W STOPACH MIEDZI ZA POMOCA AUTOMATYCZNYCH ANALIZATORÓW

Celem pracy było opracowanie analitycznych metod oznaczania zawartości tlenu i siarki, w miedzi i w stopach miedzi za pomocą automatycznych analizatorów, działających na zasadzie ekstrakcji wysokotemperaturowej. Przedmiotem badań były lite i wiórowe wzorce miedzi z atestowaną zawartością tlenu oraz siarki. Ustalono warunki pracy analizatorów, dostosowane do nowego typu materiałów, opracowano specyficzną metodę przygotowania próbek do oznaczania tlenu oraz sporządzono odpowiednie procedury analityczne.

Piotr Różański, Jerzy Pogorzałek

OCENA PRZYDATNOŚCI ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW RAFINACYJNYCH DO PROCESU ODZYSKU SKŁADNIKÓW STOPOWYCH

Celem pracy było rozpoznanie możliwości utylizacji katalizatorów zawierających nikiel i kobalt wykorzystywanych w rafineriach krajowych. Dokonano wstępnej oceny przydatności zużytych katalizatorów do odzysku na drodze pirometalurgicznej zawartych w nich metali stanowiących składniki stopowe wielu stali, a także wstępnej oceny możliwości wykorzystania w metalurgii uzyskanych stopów metali i żużli, jak też oddziaływania na środowisko tych technologii. W wyniku przeprowadzonych badań w skali laboratoryjnej stwierdzono możliwość odzysku na drodze pirometalurgicznej metali zawartych w zużytych katalizatorach.

Andrzej Kuźnik, Tadeusz Kuźnik

ZAŁOŻENIA DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO CENTRÓW KOSZTÓW I CENTRÓW ZYSKÓW

Sformułowano cele, zakres i wymagania dla centrów kosztów i centrów zysków. Zdefiniowano modele ekonomiczno - finansowe oparte na analizie i syntezie ekonomicznej. Zdefiniowano warunki informacyjne i informatyczne niezbędne do realizacji centrów odpowiedzialności. Podano sformalizowane definicje wskaźników. Opisano zasady oraz tryb wdrażania centrów odpowiedzialności.

Tadeusz Kuźnik, Andrzej Kuźnik, Wanda Suchecka

OPRACOWANIE PROGRAMU WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE CENTRÓW KOSZTÓW I CENTRÓW ZYSKÓW

Opracowano program wspomagający zarządzanie w centrach kosztów i centrach zysków. Jego zastosowanie w praktyce może być skutecznym narzędziem poprawy elastyczności działania w poszczególnych wydziałach przedsiębiorstwa, oceny rentowności poszczególnych wydziałów i jego produktów. Program powinien być zintegrowany z istniejącymi w zakładzie przemysłowym systemami: finansowo-księgowym, sterowania, zarządzania i wspomagania technologii.

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku