×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wskazówki dla Autorów

Journal of Metallic Materials (JMM) ISSN 2657-747X jest kwartalnikiem publikującym oryginalne wyniki prac prowadzonych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica i w jednostkach naukowych o podobnym profilu zainteresowań współpracujących z Instytutem oraz opracowania przeglądowe z różnych dziedzin związanych z hutnictwem. Preferowane są artykuły w języku angielskim. W wyjątkowych przypadkach Redakcja przewiduje możliwość przetłumaczenia artykułu na język angielski po uzgodnieniach z Autorem.

 

1. Zgłaszanie artykułów

 • Artykuły, przygotowane zgodnie z poniższymi wytycznymi edycyjnymi, należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres redakcja@imz.pl wraz z niezbędnymi oświadczeniami (Wniosek o wyrażenie zgody na publikację).
 • Artykuły kierowane są do Zespołu Redakcyjnego, który po wstępnym zapoznaniu się z treścią i formą decyduje, czy artykuł kwalifikuje się do publikacji w JMM.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, sporządza się umowę wydawniczą między Autorem i Wydawcą. Następnie artykuł przesyłany jest do Recenzentów wraz z formularzem recenzji bez ujawnienia tożsamości i afiliacji Autora.
 • Po uzyskaniu pozytywnej oceny Recenzentów artykuł przesyłany jest do Autora, który zobowiązany jest do wprowadzenia korekty zalecanej w recenzjach.
 • W przypadku uwag Recenzenta, z którymi Autor się nie zgadza, Autor przygotowuje odpowiedź na recenzję.
 • W szczególnych przypadkach, na życzenie Recenzentów, artykuł powinien być przesłany do ponownej recenzji.
 • Zespół Redakcyjny JMM zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek terminologicznych, stylistycznych i gramatycznych nie zniekształcających myśli i zamysłu twórczego Autorów.
 • Autorzy decydujący się wysłać do Redakcji swój artykuł, sprawozdanie z pracy badawczej, prezentację lub inny dokument mający znamiona tekstu naukowego deklarują, iż są to wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań.

 

2. Proces recenzji

W celu zachowania zasad etyki wydawniczej i rzetelności naukowej Redakcja JMM stosuje metodę tzw. „double-blind review process”, tj. podwójnego ukrycia tożsamości w recenzji – Autor i Recenzent nie znają nawzajem nazwisk. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie będą ujawniane. Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją w danym roku jest podawana w ostatnim numerze czasopisma bez wskazania, który z nich recenzował konkretny artykuł.

Etapy recenzowania:

 • Po zaakceptowaniu artykułu przez Redaktora prowadzącego i/lub Zespół Redakcyjny jest on kierowany do dwóch niezależnych Recenzentów wybranych spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie.
 • Oceniając nadesłany tekst, Recenzent kieruje się zasadą bezstronności oraz nie stosuje argumentacji ad-hominem.
 • Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których niezwłocznie poinformuje Redakcję.
 • Po uzyskaniu pozytywnej oceny Recenzenta tekst kierowany jest do Autora, który zobowiązany jest do wprowadzenia korekty zalecanej w recenzjach.
 • W przypadku uwag Recenzenta, z którymi Autor się nie zgadza, Autor przygotowuje odpowiedź na recenzję.
 • W szczególnych przypadkach, na prośbę Recenzenta, artykuł może być wysyłany do ponownej recenzji
 • Autor zobowiązany jest do wprowadzenia korekty zalecanej przez Recenzenta. Nie ustosunkowanie się do opinii oraz nie wprowadzenie zaproponowanych poprawek skutkuje odmową publikacji artykułu w kwartalniku JMM.

Uwaga! Recenzent ma obowiązek odmówić oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformować o tym fakcie Redakcję.

 

3. Wytyczne edycyjne do przygotowania publikacji

 1. Należy podać afiliację (nazwę i adres jednostki zatrudniającej) Autora (Autorów), a także adres e-mail Autora reprezentującego zespół autorski umieszczone jako przypis dolny na pierwszej stronie pracy.
 2. Pod tytułem i jego tłumaczeniem należy zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim. Autorzy samodzielnie przygotowują streszczenia artykułów i ich tłumaczenia, które następnie są weryfikowane przez tłumacza współpracującego z Redakcją.
 3. Pod streszczeniami należy umieścić słowa kluczowe odpowiednio w języku polskim i angielskim, min. 5, maks. 10 słów.
 4. Zawarte w artykule rozdziały np. Wprowadzenie, Materiały i Metody, Wyniki, Omówienie wyników, Podsumowanie należy numerować.
 5. Podpisy pod rysunkami i tytuły tabel powinny być opisane w języku polskim i angielskim.
 6. Wykresy, fotografie i rysunki nazywa się rysunkami i numeruje kolejno.
 7. Na rysunki i tabele należy powoływać się w tekście w nawiasach okrągłych, np. (Rys. 2) (Fig. 2), (Tab. 3), zaś na źródła literaturowe w nawiasach kwadratowych np. [7], [1–4] lub [2, 3, 9].
 8. Rysunki powinny być przygotowane w kolorze lub jako czarno-białe, w rozdzielczości min. 300 dpi. Należy je dołączyć w osobnych plikach, w formacie TIF (preferowane) lub JPG, PDF (wymagany zapis z maksymalną jakością lub jakością drukarską).
 9. Równania chemiczne i wzory matematyczne należy pisać w oddzielnych wierszach tekstu i numerować w nawiasach okrągłych np. (2). 
 10. Wykaz literatury automatycznie ponumerowany powinien być umieszczony na końcu artykułu jako LITERATURA w stylu Numerycznym (Numbered) wg poniższych przykładów:
 • dla książek: Inicjały, nazwiska autorów. Tytuł książki, Edycja (inna niż I). Miejsce publikacji: Wydawca, rok, opcjonalnie numery stron cytowania.

[1] L. Talaga, Z. Zieliński. Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN, 1986.

 • dla rozdziałów w książce: Inicjały, nazwiska autorów. Tytuł rozdziału. W: Wydawca (Ed.), Tytuł książki. Edycja (inna niż I). Miejsce publikacji: Wydawca, rok, opcjonalnie numery stron cytowania.

[2] H. Kania, P. Rutkowski. Wpływ właściwości fizycznych materiałów żużlotwórczych na proces krzepnięcia stali w krystalizatorze. W: K. Świątkowski (Ed.), Polska metalurgia w latach 2011-2014. Wyd. 2. Kraków: Akapit 2014, s. 43–54.

 • dla czasopism: Inicjały, nazwiska autorów. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rok, tom, opcjonalnie (nr zeszytu), numery stron cytowania.

[3] J. Nowacki. Ferritic-austenitic steel and its weldability in large size construction. J. Achiev. Mater. Manufact. Eng., 2009, 32 (2), s. 115–141.

 • dla strony internetowej: Inicjały, nazwiska autorów. Tytuł strony, rok. [Online] Dostępny z: adres URL [Dostęp data].

[4] Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica. Walcarka do walcowania na gorąco wraz z urządzeniami do obróbki cieplnoplastycznej (moduł B-LPS), [brak daty]. [Online] Dostępny z: http://www.imz.pl/pl/ [Dostęp 6 lutego 2017].

[5] J. Nowacki. Ferritic-austenitic steel and its weldability in large size construction. J. Achiev. Mater. Manufact. Eng., 2009, 32 (2), s. 115–141 [Online] Dostępny z: http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol32_2/3221.pdf [Dostęp 20 sierpnia 2017].  

 • dla patentów: Inicjały, nazwiska twórców. Tytuł patentu. Kod/nr patentu. Data patentu.

[6] J. Marcisz, B. Garbarz, M. Adamczyk, J. Stępień. Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej stali umacnianej wydzieleniowo. Zgłoszenie patentowe nr P.401621. 4 listopada 2012.

 • dla sprawozdań: Inicjały, nazwiska autorów. Tytuł sprawozdania. Nr sprawozdania, data. Opcjonalnie Miejsce publikacji: Wydawca. Data publikacji. Do opisu można dodać inne ważne informacje np. adres dostępu online wg wzoru dla publikacji internetowych.

[7] B. Garbarz, B. Niżnik, W. Zalecki. Opracowanie podstaw technologii obróbki cieplnej ultrawytrzymałej stali konstrukcyjnej w celu wytworzenia trójfazowej struktury nanokompozytowej o zwiększonej odporności na pękanie w stosunku do poziomu osiąganego obecnie. Sprawozdanie IMŻ nr S0-0835, 2013. [nieopublikowane].

 • dla norm: Nazwa jednostki normalizacyjnej. Nr normy:rok publikacji normy. Tytuł normy. Miejsce publikacji: wydawca, rok.

[8] Polski Komitet Normalizacyjny. PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji. Warszawa: PKN, 2012.

 • dla materiałów konferencyjnych: Inicjały, nazwiska autorów. Tytuł wystąpienia. W: Nazwa konferencji. Miejsce, data konferencji, nr strony. Do opisu można dodać inne ważne informacje np. adres dostępu online wg wzoru dla publikacji internetowych.

[9] M. Kwiecień, A. Zieliński. Diagnostyka złączy spawanych pracujących w warunkach pełzania. W: 46. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących. Starachowice 17-19 listopada 2017, s. 62–73.

 

4. Uwagi końcowe

Redakcja odmawia opublikowania materiałów autorskich w przypadku:

a) gdy zostaną ujawnione jakiekolwiek przejawy nierzetelności naukowej, a zwłaszcza przypadki „ghostwriting” i „ guest authorship”,

b) gdy autor nie zgadza się na wprowadzenie koniecznych poprawek merytorycznych zaproponowanych przez Recenzenta lub Redakcję.

Redakcja zastrzega również, iż do druku przyjmowane są tylko te artykuły, które są oryginalną twórczością Autora, nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały wcześniej opublikowane lub skierowane do druku.

 

 

 


Powrótwersja do druku