×

Rekrutacja na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Badań Właściwości i Struktury Materiałów

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach zatrudni pracownika w charakterze specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Badań Właściwości i Struktury Materiałów

Osoba pracująca na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie BL będzie odpowiedzialna za:

 • wykonywanie badań z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), w tym mikroanalizy składu chemicznego (EDS) oraz fazowego (EBSD),
 • wykonywanie badań z wykorzystaniem skaningowo-transmisyjnego mikroskopu elektronowego (STEM),
 • preparatykę próbek do badań STEM z wykorzystaniem metod pocieniania elektrolitycznego oraz jonowego – Focused Ion Beam (FIB),
 • raportowanie badań – sporządzanie odpowiednich protokołów z wykonywanych badań,
 • opanowanie i doskonalenie metodyk badawczych związanych z mikroskopią elektronową,
 • utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym – stałą gotowość urządzenia do pracy,
 • dbanie o aparaturę, zaopatrzenie w części zużywające się i zamienne,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych obowiązków zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,
 • ścisłe przestrzeganie przepisów BHP w całym zakresie wykonywanych prac.

Osoba ubiegająca się o stanowisko inżynieryjno-techniczne w Zakładzie BL powinna spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności inżynieria materiałowa,
 • znajomość metod badań materiałów oraz technologii metali,
 • predyspozycje do obsługi urządzeń elektronicznych,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows XP, 7 i 10,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • staranność w pisaniu raportów i sprawozdań z wykonywanych badań,
 • kreatywność i sumienność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym (pisanie raportów, sprawozdań z badań).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dobrą atmosferę w zespole,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • możliwość przeprowadzenia przewodu doktorskiego.

Adres do składania ofert:

Dział Spraw Personalnych i Płac

Instytut Metalurgii Żelaza, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice,

fax: (32) 23 45 300 lub 301

e-mail: rziecina@imz.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel.: +48 (32) 23 45 205, fax:+48 (32) 23 45 300, e-mail: imz@imz.pl, NIP: 631-020-08-19.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Michała Szulca, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@imz.pl lub tel. kom. 600 297 800.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.


Powrótwersja do druku