×

Ocena parametryczna jednostek naukowych

28 sierpnia 2006 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziło kategorie jednostek naukowych ustalone przez komisje Rady Nauki zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. Instytut Metalurgii Żelaza uzyskał za lata 2001-2004 kategorię 1.

2006-08-28


Powrótwersja do druku