×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 1/2007
1.jpg

Grażyna Stankiewicz

Instytut Metalurgii Żelaza

ANALIZA XRF STOPÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH

Podstawowymi składnikami stopów wieloskładnikowych są nikiel, kobalt, chrom i żelazo. Zawartości tych składników w wielu stopach są na zbliżonym poziomie, co sprawia, że ich oznaczanie metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) nie może być prowadzone przy wykorzystaniu programów analitycznych opracowanych dla stopów jednobazowych. Dlatego też utworzono program analityczny obejmujący typowe stopy wieloskładnikowe (np. MP35N, MP159, MP155, AEREX350, Haynes 188, RA330). Opracowując metodykę XRF oznaczania w tych stopach zawartości 16 składników (Mo, Nb, Zr, W, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, P, Si, Al, S) dokonano doboru optymalnych parametrów instrumentalnych spektrometru rentgenowskiego. Między innymi wybrano linie spektralne, szczegółowo zbadano ich otoczenie, poziom tła, przydatność do oznaczania najniższych zawartości pierwiastków oraz przeprowadzono, o ile zachodziła taka konieczność, korekcję interferencji spektralnych. W celu zidentyfikowania i oceny wielkości wpływów absorpcyjnych i wzmocnienia oraz interpretacji znaków współczynników wpływów, przeprowadzono szczegółową analizę teoretyczną. Umożliwiło to dokonanie racjonalnego wyboru pierwiastków oddziałujących oraz prawidłowe sformułowanie postaci stosowanych równań korekcyjnych. Do korekcji stwierdzonych wpływów wykorzystano trzy równania empiryczne oraz równanie teoretyczne i teoretyczno - empiryczne. Przy skomplikowanej matrycy badanych stopów i nierównomiernym, w niektórych przypadkach, rozłożeniu stężeń w zakresach kalibracji, skuteczniejszym rozwiązaniem okazało się prowadzenie korekcji wpływów absorpcyjnych i wzmocnienia za pomocą równań empirycznych. Skuteczność korekcji empirycznej za pomocą zastosowanych równań jest zbliżona. Dla wszystkich oznaczanych metodą XRF składników wyznaczono granice wykrywalności, granice oznaczalności, precyzję pomiaru, precyzję metody oraz granice akceptacji wyników.

Opracowaną metodykę wdrożono w Laboratorium Analiz Chemicznych IMŻ do wykorzystania w celu szybkiej kontroli składu chemicznego stopów wieloskładnikowych na rzecz zleceniodawców głównie z przemysłu lotniczego.

Bogdan Garbarz, Artur Żak, Jarosław Marcisz, Harald Kania, Bogdan Zdonek, Artur Mazur, Władysław Zalecki

Instytut Metalurgii Żelaza

Kazimierz Ochab, Marian Rachwalski, Józef Schwietz, Marek Pakieła, Piotr Hajduk, Zdzisław Zapart

Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI WLEWKÓW CIĄGŁYCH ZE STALI Z MIKRODODATKIEM GLINU O WYSOKIEJ ZDOLNOŚCI DO KSZTAŁTOWANIA PLASTYCZNEGO

Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych i prób przemysłowych wykonanych w projekcie celowym nr 6 T08 2004 C/06379 pt.: "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wlewków ciągłych ze stali z mikrododatkiem glinu o wysokiej podatności do kształtowania plastycznego", dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W wyniku realizacji projektu opracowano i wdrożono w zakładzie Ferrostal Łabędy technologie wytwarzania ciekłej stali i jej ciągłego odlewania na wlewki o wysokiej jakości powierzchni o przekrojach poprzecznych 140 mm x 140 mm i 160 mm x 160 mm z gatunków stali o zawartości węgla w zakresie perytektycznym (0,07-0,25%) oraz z mikrododatkami Al i pierwiastków o silnym powinowactwie z azotem (Nb, V, B). Opracowano także procedury uzyskiwania określonego poziomu siarki (do 0,040%) i azotu (do 0,020%) w stali uspokojonej glinem. Opracowano i zastosowano metodę dodatkowego chwilowego schładzania naroży wlewka ciągłego i ponownego ich nagrzewania ciepłem wnętrza wlewka, w celu zmodyfikowania struktury i polepszenia właściwości. Wykonano i zastosowano doświadczalny układ dodatkowego chwilowego schładzania naroży wlewków kw. 160 mm, którego celem jest modyfikacja struktury obszaru naroży, polegająca na rozdrobnieniu ziarn. Zastosowane chwilowe chłodzenie jest tak realizowane, że po modyfikacji mikrostruktury, na wejściu do klatki ciągnąco-prostującej, naroża osiągają temperaturę mieszczącą się w optymalnym zakresie, ustalonym dla określonej grupy gatunkowej stali. Wyniki pomiarów temperatury przed i za klatką ciągnąco-prostującą oraz wyniki obserwacji mikrostruktury wskazują, że efekt rozdrobnienia i ujednorodnienia struktury następuje na skutek wymuszonej przemiany γ→α→γ. Wytworzona drobnoziarnista struktura w efektywny sposób hamuje rozprzestrzenianie się pęknięć powierzchniowych. Uzyskano wlewki o wysokiej jakości i o dobrej odkształcalności bez powstawania wad w procesach przeróbki plastycznej. Nowy asortyment wlewków ciągłych, produkowany w wyniku wdrożenia projektu, przeznaczony jest do walcownia wyrobów o wymaganej bardzo dobrej jakości powierzchni (kształtowników specjalnych, prętów, rur) do zastosowań m.in. w przemyśle samochodowym.

Mariusz Borecki

Instytut Metalurgii Żelaza

Szymon Ostafin

Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie

OPTYMALIZACJA TECHNOLOGII WYTWARZANIA KĘSISK PŁASKICH W MSP S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Przedstawiono cechy zoptymalizowanej technologii wytwarzania kęsisk płaskich, która została opracowana dla Stalowni Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie w wyniku pracy realizowanej wspólnie przez IMŻ i Mittal Steel Poland (MSP) S.A.. Punktem wyjścia dla podjętych prac był stan technologii wytwarzania kęsisk płaskich na koniec 2003 roku, gdy obecny Krakowski Oddział MSP S.A. był częścią koncernu Polskie Huty Stali. Proces produkcyjny charakteryzował się wówczas brakiem stabilności parametrów technologicznych, dużym przetlenieniem stali oraz wysoką zawartością tlenków żelaza w żużlu kadziowym. Pociągało to za sobą wysokie zużycie aluminium na tonę stali i problemy wynikające z obecności w stali zanieczyszczeń - głównie tlenku glinu. Celem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych była optymalizacja technologii wytwarzania odlewanych stalowych kęsisk płaskich na wszystkich etapach produkcji. Podstawą do optymalizacji istniejącej technologii wytwarzania odlewanych stalowych kęsisk płaskich, od procesu konwertorowego poprzez spust i obróbkę kadziową, na ciągłym odlewaniu kończąc, były zgromadzone w ramach pracy, w formie elektronicznej, parametry procesu technologicznego, poddane wszechstronnej analizie.

Z przeprowadzonej analizy technologii wytwarzania odlewanych kęsisk płaskich wynikało, że proces konwertorowy i obróbka piecowa charakteryzują się brakiem stabilizacji i powtarzalności podstawowych parametrów technologicznych. Przeprowadzone rozeznanie w zakresie stosowanych technologii i możliwości techniczno-logistycznych Stalowni wskazywało, że największe możliwości optymalizacji technologii istnieją podczas obróbki kadziowej, a szczególnie w czasie spustu. Proces konwertorowy wymagał opracowania precyzyjnych procedur zestawiania wsadu, a ciągłe odlewanie stali niewielkich korekt niektórych parametrów procesu. Stosownie do wyników analizy na podstawie danych statystycznych oraz obliczeń bilansowych opracowano zasady zestawiania wsadu konwertorowego w zależności od parametrów surówki, rodzaju złomu, ilości dodawanego wapna, rodzaju materiału MgO-nośnego, fazy kampanii konwertora i wprowadzanych ze wsadem materiałów chłodzących oraz upłynniających żużel, a także harmonogramu wprowadzania dodatków żużlotwórczych, co spowodowało między innymi obniżenie przetlenienia stali. Opracowana technologia obróbki kadziowej kładzie duży nacisk na właściwe przeprowadzenie spustu stali z konwertora. Wobec braku piecokadzi na ten etap produkcji stali przypada wiele kluczowych operacji technologicznych, a błędy popełnione w tym czasie mogą być już nie do naprawienia. Opracowane zostały szczegółowe harmonogramy wprowadzania poszczególnych dodatków dla różnych grup gatunkowych, a zasadniczą zmianą dotychczasowej praktyki było wprowadzenie wstępnego odtlenianie stali za pomocą FeSiMn oraz odtlenianie żużla odpowiednio dobraną zasypką. Pozwoliło to uzyskać znaczące obniżenie zużycia glinu oraz ustabilizować jego zawartość w stali. Ponadto wykonano również prace pomocnicze, z których najważniejsze to: opracowanie założeń dla systemu termowizyjnego wykrywania żużla, wykonanie bazy danych dla programu gospodarowania kadziami oraz opracowanie katalogu wzorców wad wlewków. Opracowane w ramach pracy technologie przyczyniły się do znaczącego obniżenia kosztów produkcji i do poprawy szeregu parametrów technologicznych procesu oraz zwiększenia ich stabilności.

Praca ta została zrealizowana w ramach Projektu Celowego nr 6 T08 2002 C/05909, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Janusz Stecko, Mariusz Borecki, Lech Bulkowski

Instytut Metalurgii Żelaza

TERMOWIZJA JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE DO WYKRYWANIA ŻUŻLA PODCZAS SPUSTU STALI Z KONWERTORÓW TLENOWYCH

Minimalizacja ilości żużla piecowego przedostającego się do kadzi podczas spustu stali z konwertora jest ważnym elementem wpływającym na wskaźniki technologiczno-ekonomiczne procesu konwertorowego. Udział żużla piecowego w kadzi wpływa na czystość metalurgiczną stali, koszty produkcji, a także na powtarzalność wielu parametrów technologicznych w trakcie obróbki pozapiecowej. Podstawowym warunkiem stabilizacji procesu jest prawidłowe wykrywanie żużla w otworze spustowym konwertora, a następnie jego odcinanie. Najdoskonalsze metody odcinania nie przyniosą pozytywnych efektów bez prawidłowego wykrycia momentu, kiedy żużel pojawia się w otworze spustowym. Do konwencjonalnych metod wykrywania żużla, stosowanych obecnie w stalowniach zalicza się zatrzymywanie spustu stali, gdy operator zauważy w strumieniu spuszczanej stali żużel, pływające elementy zatyczkowe lub zdmuchiwanie żużla znad otworu spustowego.

Wszystkie te metody nie dają stuprocentowej skuteczności jego odcinania, ze względu na przedstawione w artykule wady. Względnie odporna na zaprezentowane w artykule wady konwencjonalnych sposobów wykrywania jest nowa metoda detekcji żużla w otworze spustowym poprzez system termowizyjny. Podczas spustu z pieca do kadzi stal i żużel mają w przybliżeniu jednakową temperaturę, lecz różne charakterystyki promieniowania. Dzięki temu, przez pomiar energii wypromieniowanej ze strumienia ciekłego metalu w zakresie promieniowania podczerwonego, można stwierdzić obecność żużla w strumieniu ciekłego metalu. W artykule przedstawiono stosowane w świecie systemy termowizyjnej detekcji żużla oraz własne badania wykrywania żużla w stalowni konwertorowej z zastosowaniem kamery termowizyjnej. W wyniku tych badań stwierdzono, że w warunkach stalowni konwertorowej obrazy termowizyjne pozwalają w sposób jednoznaczny określić moment, w którym w otworze spustowym pojawia się żużel. Wykrywane są nawet niewielkie ilości żużla przedostające się do kadzi w trakcie spustu poprzez jego zaciąganie w wir tworzący się nad otworem spustowym.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że dysponowanie termowizyjnym obrazem strugi metalu podczas spustu może pozwolić na znaczące zmniejszenie ilość żużla piecowego przedostającego się do kadzi, jednak bez skutecznego systemu kończenia spustu (odcinania żużla) nie można w pełni wykorzystać zalet nowej metody. Powolne podnoszenie konwertora, nie zapewni pełnego wyeliminowania żużla, przedostającego się do kadzi przy końcu spustu. Idealnym rozwiązaniem problemu jest połączenie termowizyjnego wykrywania żużla i systemu zamykania otworu w oparciu o obraz termowizyjny. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne ograniczenie ilości żużla piecowego, przedostającego się do kadzi spustowej, a także wysoką powtarzalność tej ilości.

 

Prace statutowe Instytutu Metalurgii Żelaza

Józef Gawor, Harald Kania

OKREŚLENIE WPŁYWU PARAMETRÓW MIESZANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI I STRUKTURĘ WLEWKA CIĄGŁEGO O PRZEKROJU KOŁOWYM

Celem pracy było zbadanie wpływu parametrów mieszania elektromagnetycznego na jakość powierzchni i makrostrukturę wlewka ciągłego o przekroju kołowym. Wykonano badania jakości powierzchni i makrostruktury wlewków ciągłych o średnicy O 170 mm, w zależności od parametrów mieszania elektromagnetycznego - natężenia prądu i częstotliwości, a także od rodzaju zastosowanej zasypki krystalizatorowej i parametrów ruchu oscylacyjnego krystalizatora: skoku i współczynnika oscylacji. W wyniku doświadczeń stwierdzono, że największy wpływ na polepszenie jakości powierzchni wlewka ciągłego miało zastosowanie nowego rodzaju zasypki krystalizatorowej. Natomiast zmniejszenie parametrów mieszania elektromagnetycznego w stosunku do dotychczas stosowanych nie dało oczekiwanego rezultatu.

Artur Mazur, Władysław Zalecki, Artur Żak, Wacław Wittchen

IDENTYFIKACJA PRZYCZYN I OPRACOWANIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH ELIMINUJĄCYCH POWSTAWANIE PĘKNIĘĆ WZDŁUŻNYCH W CZASIE CIĄGŁEGO ODLEWANIA WLEWKÓW ZE STALI MIKROSTOPOWYCH W OPARCIU O BADANIA MODELOWE

Celem niniejszej pracy była identyfikacja przyczyn i opracowanie środków zaradczych eliminujących powstawanie pęknięć w czasie ciągłego odlewania wlewków ze stali mikrostopowych w oparciu o badania modelowe. W ramach pracy przeprowadzono symulację numeryczną ciągłego odlewania gatunku stali wytypowanego do badań modelowych (z wykorzystaniem programu Calcosoft 2D [1,2]) oraz wyznaczono krzywe zmian plastyczności w funkcji temperatury odkształcenia (z wykorzystaniem symulatora Gleeble 3800). W oparciu o uzyskane wyniki określono zalecane zakresy temperatur odginania dla powierzchni bocznej i naroża wlewka ciągłego odlewanego z analizowanego gatunku stali.

Artur Mazur

MODELOWANIE PRZEPŁYWÓW STALI W KRYSTALIZATORZE URZĄDZENIA DO CIĄGŁEGO ODLEWANIA STALI

Przeprowadzono symulację numeryczną przepływów stali w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania oraz porównano i zweryfikowano otrzymane wyniki w oparciu o rezultaty badań prezentowanych w literaturze. Wyniki analizy uzyskanej w ramach niniejszej pracy, pozwoliły zweryfikować metodykę definiowania założeń do symulacji numerycznej przepływów stali w krystalizatorze w czasie ciągłego odlewania. Opracowana i zweryfikowana metodyka wykorzystywana będzie w pracach realizowanych w Instytucie Metalurgii Żelaza do analizy zjawisk związanych z przepływem ciekłej stali w krystalizatorze w czasie procesu COS.

Jarosław Marcisz, Artur Żak, Bogdan Garbarz

METODY POPRAWY JEDNORODNOŚCI I PLASTYCZNOŚCI PÓŁWYROBÓW I WYROBÓW ZE STALI ODLEWANEJ WE WLEWKI COS I WALCOWANYCH LUB KUTYCH NA GORĄCO Z MAŁYM STOPNIEM PRZEROBU

Celem pracy było określenie parametrów wytwarzania wyrobów z gatunków stali ferrytyczno-perlitycznych z wlewków COS w procesach z małym stopniem przerobu plastycznego, prowadzących do podwyższenia jednorodności strukturalnej materiału i polepszenia jego podatności do odkształcenia plastycznego. Przeprowadzone w pracy eksperymenty laboratoryjne i przemysłowe oraz badania posłużyły do określenia przyczyn powstawania pasmowości strukturalnej w stalach oraz metod jej ograniczania lub całkowitego wyeliminowania. Na podstawie przeprowadzonych badań wpływu struktury krzepnięcia wlewka ciągłego i parametrów obróbki cieplnoplastycznej na pasmowość strukturalną półwyrobów i wyrobów ustalono, że:

  • pierwotną przyczyną pasmowości strukturalnej jest niejednorodność chemiczna wynikająca z dendrytycznego mechanizmu krzepnięcia stali,
  • pasmowość strukturalna w wyrobach walcowanych może zostać znacznie zmniejszona, przez zastosowanie odpowiednio dobranych temperaturowych parametrów nagrzewania i walcowania, jednak nie likwiduje to całkowicie pierwotnej przyczyny pasmowości, która może "powrócić" w kolejnych operacjach obróbki cieplnej.

Dla stali typu 18G2A opracowano wytyczne do technologii walcowania z wlewków COS, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu pierwotnej struktury krzepnięcia i pasmowości strukturalnej na właściwości wyrobów finalnych.

Lech Bulkowski, Jerzy Pogorzałek, Bogdan Garbarz

URUCHOMIENIE I PRZEPROWADZENIE TESTÓW ODBIORCZYCH WRAZ ZE SZKOLENIEM OBSŁUGI NOWEGO PIECA PRÓŻNIOWEGO ZAINSTALOWANEGO W LINII LPS

Pierwszym etapem rozwoju linii do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania i przetwarzania stali (LPS) była budowa próżniowego pieca indukcyjnego (PPI) do wytwarzania wsadu dla LPS oraz do prowadzenia badań wytapiania i rafinacji stali i stopów specjalnych. Próżniowy piec indukcyjny z układem do kierunkowego krzepnięcia metali o masie 100 kg i 50 kg w statycznych wlewnicach, ze ścianami chłodzonymi wodą (krystalizatorach) zakupiono w firmie PVA TePla AG (Niemcy). Testy odbiorcze tego pieca wykazały, że stanowi on nowy poziom rozwiązań konstrukcyjnych i możliwości technologicznych wytwarzania wsadu dla LPS

Marta Kubiczek

BADANIE ZJAWISK UTLENIENIA I KOROZJI NA POWIERZCHNI WYROBÓW STALOWYCH PRZY UŻYCIU ANALIZY PROFILOWEJ GD OES

Opracowano metodykę analizy utlenionych warstw na powierzchni stali za pomocą spektrometru GD OES LECO 850A z zastosowaniem źródła wzbudzenia zasilanego prądem o częstości radiowej. Przeprowadzono kalibracje w oparciu o certyfikowane materiały odniesienia oraz próbki własne. Metodyka umożliwia ilościową analizę profilową pod kątem zawartości pierwiastków stopowych, tlenu oraz niektórych zanieczyszczeń. Opracowaną metodykę wykorzystano do analizy utlenionych próbek stali stopowej oraz próbek stopów niklu z powłokami żaroodpornymi przed i po cyklicznym utlenianiu. Wyniki badań są wykorzystane w Laboratorium Analiz Chemicznych do badania powierzchni stali i stopów niklu na zlecenie klientów Laboratorium.

Ryszard Molenda, Piotr Głowacki, Artur Mazur, Władysław Zalecki

ZAPROJEKTOWANIE MODELOWEGO STANOWISKA I OPRACOWANIE METODYKI HARTOWANIA KÓŁ ZĘBATYCH

Celem pracy było zaprojektowanie i zbudowanie stanowiska do hartowania kół zębatych. Zbudowano stanowisko laboratoryjne, na którym przeprowadzono próby hartowania w chłodziwie syntetycznym uprzednio nawęglonych próbek ze stali typu AMS 6265.

Krzysztof Radwański, Jerzy Wiedermann, Hanna Krztoń

PRZEPROWADZENIE PRÓB I BADAŃ LABORATORYJNYCH ORAZ WYKONANIE ANALIZY TECHNICZNEJ MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA PRODUKCJI TAŚM STALOWYCH ZIMNOWALCOWANYCH Z NAROŻAMI KSZTAŁTOWYMI

Celem pracy była analiza możliwości uruchomienia produkcji taśm zimnowalcowanych z narożami kształtowymi w Przeróbce Plastycznej na Zimno - Baildon Sp. z o.o.. W pracy wykonano badania elementów przeznaczonych do obróbki skrawaniem i wyrobów z taśm zimnowalcowanych z narożami kształtowymi, pochodzących z importu a dostarczonych przez firmy zainteresowane uruchomieniem ich produkcji na terenie Polski. Przeprowadzone w ramach pracy badania wyrobów, wskazują na to, że są to produkty możliwe do wytwarzania w Przeróbce Plastycznej na Zimno-Baildon Sp. z o.o. Uruchomienie produkcji planowane jest w ramach projektu celowego, którego założenia i treść zawarto w niniejszej pracy.

Waldemar Spiewok

IDENTYFIKACJA I OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH WWA I PCB W PYŁACH HUTNICZYCH

Opracowano metody oznaczania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym.Wybrano metodę ekstrakcji WWA i PCB z pyłów hutniczych, metodę oczyszczania i zatężania ekstraktu. Stwierdzono, że limit detekcji oznaczeń zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wynosi 0,1 - 20 pg, natomiast wartości limitów detekcji dla polichlorowanych bifenyli wynoszą od 0,1 do 0,7 pg.

Jerzy Wojtas, Andrzej Maciosowski, Jerzy Wiedermann

OPRACOWANIE METODY BADANIA ZA POMOCĄ TEM MIKROSTRUKTURY TRWAŁYCH DWUWARSTWOWYCH POŁĄCZEŃ METALI O RÓŻNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ELEKTROCHEMICZNYCH

Celem pracy było opracowanie metodyki otrzymywania preparatów w postaci cienkich folii z materiałów, dla których nie jest możliwe ścienianie metodą elektrolityczną, a w szczególności trwałych dwuwarstwowych połączeń metali o różnych właściwościach elektrochemicznych. W wyniku pracy wykonano i oceniono preparaty z żeliwa, stopu AgCu, połączenia stali i stopu łożyskowego oraz proszku stali zatopionego w żywicy. Preparaty wykonano za pomocą dwu różnych ścieniarek jonowych: firmy Gatan (USA) i Technogoor-Linda (Węgry) oraz zapoznano się z budową i możliwościami technicznymi ścieniarki jonowej produkcji Fischione Instruments(USA).

2012-10-21

Ocena newsa: Ocena newsa głosów: 0

Aby oceniać newsy musisz się zalogować


Powrótwersja do druku