×

Skaningowy mikroskop elektronowy Inspect F
01_01_www_imz023.jpg

Mikroskop wyposażony jest w detektory SE, BSE, EDS, WDS i EBSD. Napięcie przyspieszające wiązki elektronów wynosi od 200V do 30kV. Rozdzielczość dla detektora SE wynosi 1.2 nm przy 30kV oraz 3.0 nm przy 1kV, natomiast dla BSE 2,5 nm przy 30 kV. Zakres możliwych do uzyskania powiększeń mikroskopu wynosi od 12 do 2 000 000x. Detektory EDS i WDS umożliwiają precyzyjne wykonywanie analizy składu chemicznego materiałów mikroobszarach. Przetwarzanie danych uzyskanych za pomocą detektora EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych) pozwala uzyskać wiele informacji dotyczących budowy krystalograficznej materiału.

Zakres oferowanych badań:

 • ocena charakteru przełomów powstałych w konstrukcjach stalowych;
 • ocena stanu powierzchni wyrobów metalowych, ceramicznych i organicznych;
 • badania produktów korozji i osadów;
 • badania materiałów proszkowych;
 • badania replik ekstrakcyjnych i odwzorowujących;
 • ocena struktury zgładów metalograficznych zarówno metalicznych jak i niemetalicznych;
 • identyfikacja wtrąceń niemetalicznych i wydzieleń na zgładach nietrawionych i w przełomach;
 • pomiary parametrów geometrycznych obserwowanego elementu, struktury, warstwy .

Badania przy użyciu detektorów EDS i WDS

 • analiza jakościowa i ilościowa składy chemicznego w mikroobszarach: faz, wtrąceń, wydzieleń, osadów warstw wierzchnich i produktów korozji;
 • analiza liniowa rozkładu pierwiastków w materiale;
 • analiza powierzchniowa rozkładu pierwiastków w materiale;

Badania przy użyciu detektora EBSD (dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych)

 • analiza fazowa materiałów;
 • analiza krystalograficzna materiałów;
 • analiza ilościowa struktury materiałów;
 • badania kątów dezorientacji granic ziarn;
 • badania tekstury materiałów w mikroobszarach;


Powrótwersja do druku