×

Dylatometr DIL805A/D
01_01_www_imz014.jpg

W przetwórstwie stopów metali szybkość i temperatura nagrzewania, czas wygrzewania, szybkość chłodzenia są ważnymi parametrami decydującymi o końcowej strukturze przetwarzanego materiału, a tym samym o jego właściwościach. Dylatometr DIL805A/D jest urządzeniem pozwalającym śledzić zmiany mikrostrukturalne zachodzące podczas fizycznej symulacji procesu wytwarzania, w czasie rzeczywistym na podstawie monitorowania zmian wymiarowych. Między innymi dylatometr DIL805A/D umożliwia budowę wykresów przemian fazowych zachodzących zarówno w warunkach izotermicznych (CTPi), jak i podczas chłodzenia ciągłego (CTPc). Przed rozpoczęciem chłodzenia faza główna może być poddana osiowosymetrycznemu odkształceniu (ściskaniu) w jednym lub kilku krokach (budowa wykresów OCTPi i OCTPc). Moduł niskotemperaturowy umożliwia określenie temperatury końca przemiany martenzytycznej Mf w stalach wysokowęglowych, w których w temperaturze pokojowej przemiana austenitu nie zachodzi do końca. Dylatometr wyposażony jest w pompy rotacyjną i turbomolekularną, zapewniające uzyskanie próżni ok. 10-6 mbar. Hydrauliczny system odkształcenia zapewnia ściskanie próbek do ok. 70% (dla próbki o długości 10mm maksymalna wielkość odkształcenia ε =-1,2) ich wysokości w jednym lub w kilku etapach z prędkością przesuwu stempla 0,1-20 mm/s. Prędkość odkształcenia mieści się w przedziale 0,1- 3s-1. „Zamrażanie” struktury próbek w wybranych momentach symulowanego procesu odbywa się za pomocą nadmuchu wysokiej czystości sprężonym helem lub azotem.

Przykłady badań wykonywanych z wykorzystaniem dylatometru DIL805A/D:

  • Badanie przemian fazowych - opracowanie wykresów przemian, w tym, na ich podstawie, matematycznych modeli przemian fazowych
  • Określanie temperatur krytycznych podczas nagrzewania i chłodzenia
  • Badanie procesów wydzieleniowych podczas odpuszczania i/lub starzenia zahartowanych/przesyconych stopów metali
  • Analiza wpływu odkształcenia na przemiany fazowe przechłodzonego austenitu
  • Wyznaczanie krzywych płynięcia w warunkach odkształcenia na gorąco
  • Badanie rozpadu austenitu szczątkowego
  • Dylatometryczna analiza kinetyki przemian fazowych


Powrótwersja do druku