×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Doktoraty

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 maja 2016 r. Instytutowi Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Przewody doktorskie prowadzone były w Instytucie Metalurgii Żelaza zgodnie z procedurą przeprowadzania przewodów doktorskich i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1852 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.2010 nr 96 poz. 618).
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015 poz. 1842). Rozporządzenie stosuje się do przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 września 2016 r. .
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz.1586). Rozporządzenie stosuje się do przewodów doktorskich wszczętych po 1 października 2016 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz.1065).
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 48 z późn. zm.).
  7. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Diamentowy Grant” (M.P. nr 98 poz. 999).

 

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica pobierz

 

Wykaz nadanych stopni naukowych doktora – pobierz

 

mgr inż. Artur Jasiński

Streszczenie pracy doktorskiej – pobierz

Recenzja pracy doktorskiej – pobierz

Recenzja pracy doktorskiej – pobierz

 

mgr inż. Jarosław Opara

Streszczenie pracy doktorskiej – pobierz

Recenzja pracy doktorskiej – pobierz

Recenzja pracy doktorskiej – pobierz

 


Powrótwersja do druku