×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nr 2/2020
JMM 2-20 okladka.jpg
Okładka numeru 2/2020 JMM

Spis treści


Bogdan GARBARZ
Jarosław MARCISZ

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Krzysztof ŻÓŁKIEWSKI
Paweł LUBOWIECKI
Bogusław NOWAK

ALCHEMIA S.A.

Marek SMOLEŃ

Walcownia Blach Batory Sp. z o.o.

Marcin SKURCZYŃSKI

HEATMASTERS Poland Sp. z o.o.

PRZEMYSŁOWA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA BLACH ARKUSZOWYCH Z ULTRAWYTRZYMAŁEJ STALI NANOBAINITYCZNEJ

Gatunki stali nanobainitycznych są nowym materiałem konstrukcyjnym o wytrzymałości  w zakresie 1,9÷2,2 GPa i jednocześnie charakteryzującym się dobrą plastycznością. Obecnie prace nad rozwojem stali nanobainitycznych w Łukasiewicz – IMŻ weszły w fazę komercjalizacji. Jednym z głównych zastosowań ultrawytrzymałych blach ze stali nanobainitycznych są systemy opancerzenia. W celu zoptymalizowania parametrów procesu produkcji blach ze stali nanobainitycznej wykonano badania mikrostruktury i pomiary właściwości mechanicznych na pośrednich etapach wytwarzania i po finalnej obróbce cieplnej. Dokonano oceny rezultatów przemysłowych operacji wytwarzania stali i blach obejmujących: wytapianie i odlewanie do wlewnic, przygotowanie wsadu do walcowania, walcowanie na gorąco, wykonanie arkuszy oraz pośrednią i finalną obróbkę cieplną. Zidentyfikowano krytyczne operacje technologiczne mogące wpływać negatywnie na jakość i właściwości użytkowe arkuszy blach. Sformułowano kierunki modyfikacji technologii, które zmniejszają lub eliminują zagrożenia pogorszenia właściwości blach.

Słowa kluczowe: ultrawytrzymała stal konstrukcyjna, nanobainit, wytwarzanie blach arkuszowych, przemiany fazowe, mikrostruktura, właściwości mechaniczne


Mariusz BORECKI
Janusz STECKO
Wacław WITTCHEN

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Agnieszka DOMAGAŁA-GOLENIEWSKA

PEDMO S.A.

Dariusz KNAPEK

EC TEST Systems Sp. z o.o.

OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA ZASYPKI DO ZAMKNIĘĆ SUWAKOWYCH O STRUKTURZE EMERGENTNEJ

W artykule przedstawiono wykonane w Ł–IMŻ prace badawcze nad optymalizacją technologii wytwarzania innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych w ramach projektu badawczego realizowanego dla przedsiębiorstwa PEDMO S.A. w Tychach. Zwrócono uwagę na opracowaną metodę oceny efektywności powlekania ziaren zasypki inhibitorem procesu spiekania przy wykorzystaniu analizy termicznej. Stanowi ona ważny element oceny jakości zasypki, a co za tym idzie umożliwia optymalizowanie parametrów technologii jej wytwarzania. W celu określenia skuteczności powlekania ziaren zasypki węglową warstwą inhibitora procesów spiekania, przeprowadzono szereg eksperymentów za pomocą analizatora termicznego, kontrolując rodzaj wydzielających się gazów podczas ogrzewania próbki. W związku z tym zbadano wpływ różnych czynników na temperaturę pracy mieszalnika, takich jak temperatura w hali produkcyjnej, temperatura surowców oraz czas pracy mieszalnika. Dodatkowym obszarem badań była wykonywana we współpracy z firmą EC TEST System rejestracja i analiza sygnałów akustycznych emitowanych przez mieszalnik, celem opracowania obiektywnej metody wyznaczania końca procesu powlekania ziaren zasypki, którą można zaimplementować w systemie automatyki linii produkcyjnej.

Słowa kluczowe: zamknięcie suwakowe, zasypka, analiza termiczna, termowizja, analiza dźwięku


Janusz STECKO
Marian NIESLER
Piotr RÓŻAŃSKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

CHARAKTERYSTYKA RUD ŻELAZA I KONCENTRATÓW Z ZASTOSOWANIEM LABORATORYJNYCH PRÓB  SPIEKANIA NA PÓŁPRZEMYSŁOWEJ MISIE SPIEKALNICZEJ

W artykule przedstawiono charakterystykę rud żelaza i koncentratów pod kątem oceny ich wpływu na proces spiekania oraz na właściwości fizykochemiczne spieku. Opisano metodykę prowadzenia laboratoryjnych prób spiekania na misie z wykorzystaniem istniejącej w Zespole Procesów Surowcowych Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza linii do półprzemysłowej symulacji procesu spiekania rud żelaza i odpadów jak i innych urządzeń pomocniczych. Zamieszczono również wyniki dotyczące wpływu udziału różnych składników pylastych (koncentratów), drobnoziarnistych rud żelaza (aglorud) i dodatku wapna palonego do mieszanki na podstawowe parametry procesu spiekania. Zaprezentowano również wyniki badań właściwości wyprodukowanego spieku z różnych mieszanek spiekalniczych.

Słowa kluczowe: spiekanie rud żelaza, udział koncentratów, wydajność produkcyjna, zużycie paliwa


Krzysztof KOSTRZEWA
Włodzimierz KUTERA

Grupa PGO, PIOMA – Odlewnia Sp. z o.o.

Bogdan ZDONEK
Artur ŻAK
Ireneusz SZYPUŁA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Jan JEZIERSKI

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

ZASTOSOWANIE PROCESU AOD W PRODUKCJI ODLEWÓW STALIWNYCH DO PRACY W EKSTREMALNYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI

Wymagania do eksploatacji odlewów staliwnych w ekstremalnych warunkach dotyczą gatunków od nisko- do wysokostopowych wytwarzanych z zastosowaniem pozapiecowej obróbki staliwa w celu uzyskania bardzo dokładnej regulacji składu chemicznego oraz zapewnienia bardzo wysokiej czystości staliwa. Optymalnym rozwiązaniem dla warunków odlewni było zastosowanie konwertora AOD (po raz pierwszy w Polsce) do rafinacji staliwa spuszczanego z pieców: łukowego i indukcyjnego. Zbadano pod względem jakości odlewy ze staliwa niskostopowego do pracy w niskich temperaturach, staliwa wysoko topowego, martenzytycznego do pracy w wysokich temperaturach i wysokostopowego duplex, do pracy w środowiskach wysoce korozyjnych. Zastosowanie procesu AOD zapewni odlewni znaczne powiększenie portfela zamówień, zarówno krajowych jak i na eksport, przy równoczesnym zwiększeniu rentowności produkcji odlewni.

Słowa kluczowe: konwertor AOD, odlew staliwny, ekstremalne warunki pracy


Piotr RÓŻAŃSKI
Krzysztof RADWAŃSKI
Marian NIESLER
Dariusz WOŹNIAK
Bogdan ZDONEK
Artur MAZUR
Valeriy PIDVYSOTS’KYY
Roman KUZIAK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza

Grzegorz MARACHA
Wojciech FRAŚ

ArcelorMittal Poland S.A.

INNOWACYJNA STAL WYSOKOKRZEMOWA Z REGULOWANĄ NISKĄ ZAWARTOŚCIĄ ZANIECZYSZCZEŃ I WTRĄCEŃ NIEMETALICZNYCH O KONTROLOWANEJ MORFOLOGII ORAZ ODPOWIEDNIM POZIOMIE INHIBITORA AlN Z PRZEZNACZENIEM NA WYSOKOJAKOŚCIOWE BLACHY TRANSFORMATOROWE

W artykule przedstawiono przebieg i wyniki badań przemysłowych wykonanych w ramach 1 Etapu projektu, którego końcowym celem jest opracowanie innowacyjnej stali elektrotechnicznej nowej generacji, przeznaczonej na blachy transformatorowe o wysokiej przenikalności magnetycznej (wysokiej indukcji 1,9 T i małej stratności 0,8 W/kg) z ziarnem zorientowanym (typ HGO) wraz z technologią jej wytwarzania w zakresie: wytapiania w konwertorze z obróbką pozapiecową uwzględniającą próżniowe odgazowanie stali w demonstracyjnej instalacji, ciągłego odlewania wlewków płaskich i walcowania ich na gorąco na półwyrób do dalszego przerobu. Pozostałe etapy wytwarzania blach transformatorowych obejmujące walcowanie na zimno, międzyoperacyjną obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną oraz obróbkę powierzchniową stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa. W ramach 1 Etapu projektu wykonano symulacje numeryczne i fizyczne wytapiania, odlewania i walcowania na gorąco stali o założonych parametrach jakościowych, celem uzyskania materiału do dalszych badań. Określono parametry wytapiania i odlewania zapewniające uzyskanie odpowiedniej jakości stali o maksymalnej zawartość tlenu całkowitego 12 ppm i udziale powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych max. 0,05%, oraz wymagania techniczno-technologiczne urządzenia do obróbki ciekłej stali w próżni, stanowiącego instalację demonstracyjną, a także opracowano model reologiczny stali transformatorowej dla procesu walcowania blach na gorąco, z użyciem którego przeprowadzono wstępne symulacje w celu uzyskania rozkładów temperatury, odkształcenia i prędkości odkształcenia w walcowanym paśmie.

Słowa kluczowe: stal elektrotechniczna, zorientowane ziarno, modelowanie numeryczne i fizyczne, wytapianie, odlewanie, walcowanie na gorąco


 

2020-06-03


Powrótwersja do druku