×

Rekrutacja na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów

Wymagane kompetencje i umiejętności na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach w zakresie specjalności:

nowoczesne technologie wytwarzania wyrobów z metali i stopów obejmujące: kształtowanie mikrostruktury i właściwości w procesach krzepnięcia, przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno oraz obróbki cieplnej

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym do ww. specjalności (preferowane kierunki: inżynieria materiałowa lub metalurgia).

         Uwaga: będą rozpatrywane także zgłoszenia kandydatów, którzy aktualnie przygotowują pracę magisterską.

 • Predyspozycje do podjęcia i rozwoju kariery naukowo-badawczej.
 • Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w zakresie słownictwa ogólnego i technicznego oraz znajomość języka angielskiego co najmniej w zakresie czytania i pisania (pożądane formalne udokumentowanie).
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych (Word, Excel, Power Point, Access), programów do obróbki danych eksperymentalnych (OriginPro, Statistica) i plików graficznych oraz umiejętności korzystania z internetowych baz danych.
 • Dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B (delegacje krajowe, konferencje).

Do zadań kandydata będzie należało m.in.:

 • wykonywanie eksperymentalnych badań laboratoryjnych i analiz teoretycznych,
 • wykonywanie badań i pomiarów w warunkach przemysłowych,
 • analiza i opracowywanie wyników pomiarów i sporządzanie sprawozdań z badań,
 • publikowanie wyników badań.

Oferujemy pracę w doświadczonym zespole specjalizującym się w projektowaniu, badaniach i zastosowaniach wyrobów ze stali i stopów metali. Umożliwiamy rozwój naukowy oraz kształcenie w zakresie praktycznych aspektów dotyczących wykorzystania wyników badań laboratoryjnych i przemysłowych do wdrażania nowych stopów metali i wyrobów metalowych, głównie stalowych. Zapewniamy udział w realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych w dziedzinach innowacyjnych materiałów i technologii wytwarzania, np. stali nanostrukturalnych i stopów wysokowytrzymałych do zastosowań specjalnych.

Pisemną ofertę zawierającą szczegółowe CV kandydata należy złożyć osobiście, przesłać pocztą lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku na adres:

Dział Spraw Personalnych i Płac

Instytut Metalurgii Żelaza

ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice

e-mail: rziecina@imz.pl

fax: (32)2345300 lub 301

Oferta powinna zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu, adres e-mail). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wyniku tej rozmowy.


KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel.: +48 (32) 23 45 205, fax:+48 (32) 23 45 300, e-mail: imz@imz.pl, NIP: 631-020-08-19.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Michała Szulca, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@imz.pl lub tel. kom. 600 297 800.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.


Powrótwersja do druku